ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης  

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας  

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν  

 

Ὀγδόντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα ἀπό τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία τό Ἔθνος μας βρέθηκε ἐνώπιον μιᾶς μεγάλης προκλήσεως, ἐνώπιον τῆς προκλήσεως νά παραδώσει τήν κυριαρχία τῆς πατρώας γῆς ἤ νά ἀγωνισθεῖ γιά νά τήν διατηρήσει. 

Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά στήν ἱστορία του πού τό Ἔθνος μας ἀντιμετώπιζε μία τέτοια πρόκληση. Ἀπό τήν ἐποχή τῶν περσικῶν πολέμων μέχρι τίς ἡμέρες μας ἡ Ἑλλάδα, πού ποτέ δέν διεκδίκησε τή γῆ ἤ τή θάλασσα ἄλλων λαῶν, ὑφίσταται προκλήσεις ὑπερφίαλων ἡγετῶν, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νά τούς παραδώσει ἀμαχητί τή γῆ της. Δυστυχῶς ὅλοι αὐτοί δέν διδάχθηκαν ὅτι, ὅποιος καί ἄν εἶναι ὁ διεκδικητής ἤ ὁ σφετεριστής τῆς γῆς μας, οἱ Ἕλληνες δέν ἐνδίδουν καί δέν ὑποχωροῦν. Προτιμοῦν νά θυσιασθοῦν μέχρι καί τόν τελευταῖο προκειμένου νά προασπίσουν τή γῆ τῶν πατέρων 

τους. 

Αὐτό συνέβη καί στίς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ὅταν οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄξονος, διά στόματος τοῦ Ἰταλοῦ πρεσβευτοῦ, ζήτησαν ἀπό τήν Ἑλλάδα νά παραδοθεῖ ἄνευ ὅρων στίς δυνάμεις του, ἀπειλώντας στήν ἀντίθετη περίπτωση μέ πόλεμο. Στήν πρόκληση αὐτή ἡ ἀπάντηση ἦταν δεδομένη. Ἦταν ἀρνητική. Ἦταν «Ὄχι». Ἡ ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας εἶναι γνωστή. Ἡ Ἑλλάδα, μία μικρή χώρα, στάθηκε ἔναντι τῶν γιγάντων σάν τόν Νέστορα ἐνώπιον τοῦ Λυαίου, σάν τόν Δαβίδ ἐνώπιον τοῦ Γολιάθ. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἑνωμένοι, στάθηκαν μέ τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους ἀπέναντι στούς πάνοπλους εἰσβολεῖς. Στάθηκαν ὄρθιοι καί πολέμησαν ἀτρόμητοι καί ἀνίκητοι ἔχοντας τήν κραταιά προστασία τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους μας, ἔχοντας τή ἀκατάλυτη δύναμη τοῦ Θεοῦ μαζί τους. 

Καί τό θαῦμα ἔγινε, γιατί οἱ πατέρες μας δέν πολέμησαν ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στά ὅπλα τους, ἀλλά ἔχοντας πίστη καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Πολέμησαν καί κατόρθωσαν τό ἀκατόρθωτο, νά συγκρατήσουν καί νά προκαλέσουν τεράστια φθορά στόν ἐχθρικό στρατό, διότι «οὗτοι ἐν ἅρμασιν καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ μεγαλυνθησόμεθα» (Ψαλμ. 19.8). 

Ἡ χάρη τῆς Παναγίας ἦταν αὐτή πού τούς σκέπαζε καί τούς προστάτευε ἀπό τά ὅπλα τῶν ἐχθρῶν. Ἦταν αὐτή πού ἐνίσχυε καί ἐμψύχωνε ὅσους πολεμοῦσαν στήν πρώτη γραμμή, ἀλλά καί ὅσους στά μετόπισθεν στήριζαν μέ τόν δικό τους τρόπο ὁ καθένας τόν ἐθνικό ἀγώνα. Ἔτσι κατόρθωσαν οἱ πατέρες μας μέ τήν τόλμη καί τήν ἀποφασιστικότητά τους νά μήν ἀφήσουν οὔτε σπιθαμή γῆς στά χέρια τοῦ ἐχθροῦ, καί συγχρόνως νά κερδίσουν καί τόν θαυμασμό ὅλου τοῦ κόσμου γιά τή γενναία καί ἡρωική ἀντίστασή τους. Εὐγνώμονες σήμερα στόν Θεό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ 

ὁποία μέ τήν ἁγία Σκέπη της προστάτευσε τήν πατρίδα μας καί τό εὐσεβές Ἔθνος μας ἀπό τήν ἐχθρική ἀπειλή πρίν ἀπό ὀγδόντα χρόνια, ἐκφράζουμε τήν τιμή καί τήν εὐγνωμοσύνη μας καί πρός τούς πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά τήν πατρίδα μας, ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά τίς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας, πού μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί μας, ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν διδάσκοντας ἐχθρούς καί φίλους ὅτι ἡ ἀγάπη στήν πατρίδα ὑπερβαίνει κάθε ἄλλη ἀγάπη, ἀκόμη καί αὐτή γιά τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, καί ὅτι ἡ θυσία γιά τήν πατρίδα εἶναι χρέος καί τιμή γιά κάθε ἄνθρωπο πού ἔχει μάθει νά σέβεται τόν ἑαυτό του. 

Τό παράδειγμα τῆς γενναιότητος ἀλλά καί τῆς πίστεως στόν Θεό τῶν πατέρων μας, πού ἀγωνίσθηκαν στά βουνά τῆς Ἠπείρου ὑπερασπιζόμενοι τήν πατρώα γῆ, ἄς ἐμπνέει καί μᾶς πάντοτε, καί ἰδιαιτέρως στίς ἡμέρες μας, κατά τίς ὁποῖες δυστυχῶς οἱ γείτονές μας προκαλοῦν συνεχῶς τή χώρα μας καί ἐγείρουν παράνομες ἀπαιτήσεις. 

Ἄς προσευχόμεθα στόν Θεό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο νά μᾶς προστατεύσει γιά μία ἀκόμη φορά ἀπό τίς ἄδικες καί ἀνυπόστατες διεκδικήσεις τους. Νά ἐνισχύει καί νά καλύπτει μέ τή Σκέπη της τούς ἄνδρες καί τίς γυναῖκες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδος μας πού φυλάσσουν τά σύνορά μας σέ γῆ, σέ θάλασσα καί σέ ἀέρα, γιά νά ἀγωνίζονται καί νά τιμοῦν τό ὄνομα καί τήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, νά τιμοῦν αὐτούς πού ἀγωνίσθηκαν καί ἔγραψαν τό ἔπος τοῦ 1940 ὡς γνήσιοι ἀπόγονοί τους. 

Διάπυρος πρός Θεόν καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό εὐχέτης 

 

Διάπυρος πρὸς τὸν Θεὸν εὐχέτης 

Ὁ Μητροπολίτης 

 

 

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων 


 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το Δημοτικό...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα...

Δραστηριότητες του 5ου ΓΕΛ Βέροιας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+KA2

Δραστηριότητες του 5ου ΓΕΛ Βέροιας στο πλαίσιο του...

Το σχολείο μας συμμετέχει στην υλοποίηση των...

Σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για το αιολικό πάρκο Βερμίου

Σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών...

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 634856/13-11-2020 (ΠΕΤ : 2010384218) έγγραφο...

Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας: Εξόφληση δεδουλευμένων και μονιμότητα του επικουρικού προσωπικού

Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας: Εξόφληση...

Ανοικτή επιστολή στον Υπουργό Υγείας έστειλε το...

Επίδομα θέρμανσης: Εντός Δεκεμβρίου η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Επίδομα θέρμανσης: Εντός Δεκεμβρίου η πλατφόρμα για...

Διευκρινίσεις για τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος...

Η   «BLACK FRIDAY»  ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η «BLACK FRIDAY» ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 Συντάκτης:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣΕνώ η επιδημική κρίση...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στην Πιερία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό...

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης...

Aπ. Βεσυρόπουλος: «Η αύξηση των φορολογικών εσόδων θα προέλθει από την ανάπτυξη. Κανένας νέος φόρος»

Aπ. Βεσυρόπουλος: «Η αύξηση των φορολογικών εσόδων θα...

«Στον προϋπολογισμό του 2021 δεν περιλαμβάνεται η...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Εκατοντάδες αυτοκίνητα έχουν περάσει από το πρωί, από το ΔΑΚ Μακροχωρίου για να κάνουν οι οδηγοί μέσα από το όχημά τους τον δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 (rapid test) που...

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και για την ορθότερη εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στο Νομό Ημαθίας, ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με το κλιμάκιο των Κινητών Ομάδων Υγείας Ημαθίας...

-Το κύκλωμα «περνούσε» τους πελάτες με τα «μαϊμού» έγγραφα από την Κρυσταλλοπηγή-Εκπρ. Μεταναστών στον ΑΚΟΥ 99.6: Όποιος πειράξει αυτό που έχουμε χτίσει θα μας βρει μπροστά του!» Το κλείσιμο του συνοριακού...

Θλίψη προκάλεσε στην οικογένεια του δικηγορικού συλλόγου, αλλά και της ευρύτερης ημαθιώτικης κοινωνίας, η είδηση της απώλειας του συνταξιούχου δικηγόρου Ισαάκ(Σάκη) Σιδηρόπουλου σε ηλικία 75 ετών. Ο Σάκης...