Με αφορμή τα ετοιμόρροπα της Βέροιας… Τι έγραφε το 1960 ο Ἀναστάσιος Χριστοδούλου στον «Φρουρὸ της Ημαθίας», για το αρχοντικό Βικέλα που κατέρρευσε από τον χρόνο

Με αφορμή τα ετοιμόρροπα της Βέροιας… Τι έγραφε το 1960 ο Ἀναστάσιος Χριστοδούλου στον «Φρουρὸ της Ημαθίας», για το αρχοντικό Βικέλα που κατέρρευσε από τον χρόνο

Το θέμα στο πρωτοσέλιδο του «Λαού» στις 12 Ιανουαρίου 2021, αφορούσε στα ετοιμόρροπα της Βέροιας, της πόλης όπου έχουν καταγραφεί 28 επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια και 21 ετοιμόρροπα, τα περισσότερα στις δύο παραδοσιακές συνοικίες όπου ο δήμος έχει τοποθετήσει κόκκινες κορδέλες με σήμανση επικίνδυνου σημείου, ώστε να προσέχουν και να απομακρύνονται οι περαστικοί. Κι όταν λέμε ετοιμόρροπα εννοούμε σπίτια που έχουν την δική τους μακρόχρονη ιστορία, η οποία όμως κινδυνεύει να χαθεί, όπως χάθηκε ήδη η ιστορία πολλών αρχοντικών και άλλων, εξαιρετικής αρχιτεκτονικής κτιρίων, από τον αδηφάγο χρόνο, αφού οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες δεν κατάφεραν να τα διασώσουν για διαφόρους λόγους.

Με αφορμή αυτό το πρωτοσέλιδο, ο αναγνώστης και συνεργάτης του ΛΑΟΥ, Απόστολος Ιωσηφίδης, μας θύμισε ένα δημοσίευμα του Ἀναστάσιου Ἐμμ. Χριστοδούλου, στον «Φρουρὸ τῆς Ἠμαθίας», στις 11 Ἰανουαρίου 1960, που αφορά το αρχοντικό της οικογένειας Βικέλα (από το 1773 το αργότερο, αν όχι και νωρίτερα), «το Μπικελάδικο σπίτι», επι της οδού Αγίου Δημητρίου της Βέροιας, που περιγράφεται ως ένα αληθινό παλάτι με διακοσμήσεις και ξυλόγλυπτα τέμπλα το οποίο αποχαρακτηρίστηκε ως ιστορικό μνημείο στη Βέροια και κατέρρευσε, δυστυχώς, το Δεκέμβρη του 1959.

Έγραφε τότε λοιπόν ο Αν. Χριστοδούλου:

Τὸ σπίτι τοῦ Βικέλα

«Τὸ ἐπιβλητικὸν καὶ μεγαλοπρεπὲς ἐν τῷ συνόλω του ἱστορικὸν αὐτὸ μνημεῖον, μὲ τάς, ἀπὸ γλυπτὴν ξυλείαν, ὑποστέγους γραφικὰς στοάς, μὲ τό, μὲ τὴν ἐπίχρυσον ὀροφὴν καὶ τοὺς διακεκοσμημένους τοίχους, ὑπέροχον δωμάτιον τῆς ὑποδοχῆς, καὶ μὲ τὴν, διὰ 1950 πλατυκεφάλων καρφίων, θωρακισμένην ἐξώπορταν, ἐγκαταλειφθὲν εἰς τὴν τύχην του, κατέρρευσεν παταγωδῶς, διὰ νὰ μᾶς ξυπνήσῃ ἴσως ἀπὸ τὴν πνευματικὴν νάρκην μας. Τὰ δὲ ὑλικά του, μὲ τὴν Ἱστορίαν του μαζύ, ἐπωλήθησαν ἀντὶ 4.500 δραχμῶν!

Τὶ πρῶτον νὰ οἰκτείρῃ κανείς; Τὴν γλισχρότητα καὶ ἀσέβειαν τοῦ Κράτους, τὴν ραθυμίαν τοῦ Δήμου, ἢ τὴν κοινὴν ἀδιαφορίαν; Καὶ εἰς ποῖον νὰ καταλογίσῃ τὴν μεγαλυτέραν εὐθύνην διὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔγκλημα, διὰ τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ δώσουν λόγον οἱ ὑπαίτιοι, εἰς ἀπολογίαν καλούμενοι;

Ἡ οφειλομένη πρὸς τὸν Δημήτριον Βικέλαν Ἐθνικὴ εὐγνωμοσύνη ἡ παροραθεῖσα ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων, ἰθυνόντων καὶ μή, μᾶς ἐντροπιάζει κυριολεκτικῶς καὶ μᾶς χαρακτηρίζει ὡς ἀνικάνους νὰ κατέχωμεν τὸ ἀξίωμα τῶν ἀρχόντων ἔν τε τῇ πόλει καὶ τῷ Βουλευτηρίῳ.

Ὁ Δημήτριος Βικέλας, ὁ Ἕλλην αὐτός, πατριώτης καὶ συμπολίτης μας, χωρὶς καμμίαν ἐπίσημον ἰδιότητα ὑπῆρξεν ὁ καλλίτερος πρεσβευτὴς τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην. Ἦτο μία, τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων, ἐκπληκτικὴ μορφή, συγγράψας πλεῖστα συγγράμματα φιλολογικὰ καὶ λογοτεχνικά, μεταφρασθέντα εἰς πέντε ξένας γλῶσσας. Πρωτοβουλίᾳ του ἱδρύθη ὁ «Οἶκος τῶν Τυφλῶν» καὶ ἀνηγέρθη ἡ «Μπελλένειος Πρότυπος Σκοπευτικὴ Σχολὴ» καὶ ἡ «Σεβαστουπόλειος Ἐργατικὴ» τοιαύτη. Ὑποστηρικτὴς παντὸς καλοῦ ἔργου, ἐνίσχυε τοῦτο χρηματικῶς, ἀνωνύμως πάντοτε κάμνων τὰς δωρεάς του. Εἰς τὴν ἔμπνευσίν του ὀφείλεται καὶ ἡ ἵδρυσις τοῦ «Συλλόγου Ὠφελίμων Βιβλίων», ἀρκετὸν τοῦτο καὶ μόνον νὰ τῷ ἐξασφαλίσῃ τὴν Ἐθνικὴν εὐγνωμοσύνην καὶ τῶν Βεροιέων τὴν ἄπειρον ἐκτίμησιν!

Ἀντὶ τούτου, τὸ Κράτος ἀποχαρακτηρίζει τὴν ἐν Βεροίᾳ οἰκίαν του, ὡς ἱστορικὸν μνημεῖον. Οἱ Βουλευταί, ὁ Δῆμος καὶ ἡ πόλις ὁλόκληρος ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν διατήρησίν της καὶ μίαν ζοφερὰν ἑσπέραν κατέρρεεν αὔτη παταγωδῶς, πρὸς μεγίστην αἰσχίνην ὅλων μας. Τὴν ἰδίαν τύχην θὰ ἔχῃ συντόμως καὶ τὸ σπίτι τοῦ Σιορ Μανωλάκη ἀποχαρακτηρισθὲν καὶ τοῦτο ὡς ἱστορικὸν μνημεῖον. Ἐνῶ ταῦτα ἔπρεπε ἐπισκευαζόμενα, νὰ σώζωνται καὶ νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς Μουσεῖα ἢ ὡς στέγαι ἄλλων πνευματικῶν ὀργανώσεων.

Ὁ Δημήτριος Βικέλας, τὸ σέμνωμα καὶ τὸ καύχημα τῆς Βεροίας, ἔκρυβε μεγάλην στοργὴν καὶ ἀγάπην διὰ τὴν Βέροιαν, ὡς τοῦτο φανερώνεται εἰς τὸ βιβλίον του «Ἡ Ζωή μου» γράφων: «Αἰσθάνομαι ὅτι ἐὰν ἦτο δυνατὸν καὶ σήμερον ἔτι νὰ στήσω τὴν σκηνήν μου εἰς Βέροιαν, ἐκεῖ ἤθελα ἀνεύρῃ τὴν πατρίδα, καθ᾿ ὅσον ἐκεῖ συγκεντροῦνται αἱ οἰκογενειακαί μου παραδόσεις. Δὲν λησμονοῦμεν ὅτι ἐκεῖθεν καταγόμεθα. Ἐπὶ τὸν τάφον τοῦ πατρός μου εἰς τὸ νεκροταφεῖον τῶν Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὸ ὄνομά του, ἐχαράξαμεν τὰς λέξεις “ἐκ Βεροίας”». Αὐτὰ ὁ Βικέλας.

Καὶ ἡμεῖς; Ἡμεῖς, Κράτος, Βουλευταί, Δῆμος καὶ ἰδιῶται, ἀμελείᾳ καὶ ραθυμίᾳ, ἀσεβείᾳ καὶ γλισχρότητι χρησάμενοι, ἀφήσαμεν τὸ ἱστορικὸν μνημεῖον νὰ ἐξαφανισθῇ. Δικαίως διὰ τοῦτο ὀνειδιζόμενοι. Οὔτε τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς ἐν τῇ Ἐληᾷ προτομῆς του ἀξιωθέντες νὰ τελέσωμεν!

Φτοῦ νὰ μὴ βασκαθοῦμε!»

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ *του Αναστάσιου Βασιάδη

Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ...

Παρά το γεγονός ότι η επιτεινόμενη επιδημική κρίση του...

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα την Πέμπτη (4/3) στην Ημαθία

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα την Πέμπτη (4/3) στην Ημαθία

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε...

Στις σεισμόπληκτες περιοχές της Θεσσαλίας ο Απ. Τζιτζικώστας - Παρέδωσε 50 σκηνές προσωρινής διαμονής για 250 πληγέντες (Εικόνες)

Στις σεισμόπληκτες περιοχές της Θεσσαλίας ο Απ....

Πενήντα σκηνές προσωρινής διαμονής στους...

Η Ομοσπονδία Βέροιας σε συνεργασία με το Δήμο της πόλης εντάσσεται στον τοπικό ιστότοπο

Η Ομοσπονδία Βέροιας σε συνεργασία με το Δήμο της...

Πραγματοποιήθηκε εχθές, 03/03/2021, συνάντηση του κύριου...

Οι Ζαχαροπλάστες της Βέροιας έκοψαν την πίτα του 2021

Οι Ζαχαροπλάστες της Βέροιας έκοψαν την πίτα του 2021

Την πίτα του 2021 έκοψε στις 26 Φεβρουαρίου, το απόγευμα,...

Μια μικρή επανάσταση στον χώρο της Υγείας Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για το νέο Ε.Σ.Υ.

Μια μικρή επανάσταση στον χώρο της Υγείας Το σχέδιο...

Του Στέργιου Καλπάκη*Ένας χρόνος συμπληρώνεται από το...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Ημαθίας - Σε ποιες περιοχές και μέχρι πότε θα διαρκέσουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Ημαθίας -...

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της...

Δήμος Νάουσας: Τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον COVID-19

Δήμος Νάουσας: Τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ για...

Ο Δήμος Νάουσας υπενθυμίζει ότι από σήμερα Πέμπτη ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη προχώρησε ο πρόεδρος της κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, Βαλάντης Κεχαϊδης την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στην ραδιοφωνική εκπομπή του ΑΚΟΥ 99,6 ‘’Ελ Μαντριγάλ’’.Ο...

Φωτό: Οι πρώτοι εγκαταστημένοι «αστοί» πρόσφυγες στη (μετέπειτα επονομασθείσα) συνοικία «Έξω Παναγιά», μπροστά στο σπίτι της οικογένειας Αριστείδη Αμοιρίδη (3ος από αριστερά όρθιος). Αρχείο Γέρσης ...

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών η φιλόλογος Σταυρούλα Αντ. Γιουρούκη. Με τον σύζυγό της Γιάννη, απέκτησαν  δύο παιδιά(ένα κορίτσι στο λύκειο και ένα αγόρι στο γυμνάσιο), ενώ ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, που...

Στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, ο εντεταλμένος σύμβουλος στην Δημοτική Αστυνομία Στάθης Κελεσίδης παρουσίασε τον αγώνα μιας οικογένειας στο Μακροχώρι να στηρίξει το...