ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ΚΘ’ Παυλείων με θέμα: «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

Πρόγραμμα Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ΚΘ’ Παυλείων με θέμα: «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ   MONDAY, JUNE 26th

18:00 – 19:30  Ἐπίσημη Ἔναρξη  Official opening

Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου  Apostle Paul’s hymns

 Χαιρετισμοί  Greetings

Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

 

Α’ Συνεδρία  1st SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος,

Καθηγητής Α.Ε.Α.Α.

19:30 – 20:00   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ὁμ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ ἑλληνιστική ἠθική σκέψη καί ἡ πρόσληψή της ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο

Hellenistic moral thought and its adoption by Apostle Paul

20:00 – 20:20  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ φιλοσοφία τῶν Στωικῶν καί τῶν Ἐπικούρειων καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος

The philosophy of the Stoics and the Epicureans and Apostle Paul

20:20 – 20:40   Συζήτηση  Discussion

20:40 – 21:00   Μουσικό πρόγραμμα   Musical Event

 

ΤΡΙΤΗ  27  ΙΟΥΝΙΟΥ   THUESDAY, JUNE 27th 

 

Β΄  Συνεδρία  2nd SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Ἐμμανουήλ ΓΒαρβούνης

Κοσμήτωρ Σχολῆς Κλασικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν Δ.Π.Θ.

09:00 – 09:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages – Greetings

09:20 – 09:40  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΗΣ

Ὁμ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Οἱ μυστηριακές λατρεῖες τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς:

 λατρεία τῆς Ἴσιδας / Σάραπι

Mystery Cults of the Hellenistic Age: The Isis / Sarapis Cult

09:40 – 10:00  Συζήτηση Discussion

10:00 – 10:20  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΖΑΡΡΑΣ

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Ἡ Κύλιξ τοῦ Ἀρχαίου Ἰουδαϊσμοῦ: Δομές καί εἰκόνες ἀπό τόν κόσμο τοῦ ἀποστόλου Παύλου

The Chalice of Ancient Judaism: Institutions and Images from the world of Apostle Paul

10:20 – 10:40  Συζήτηση Discussion

10:40 – 11:00   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὁ ἀντικατοπτρισμός τῆς Εἰκόνας: ἡ βιβλική ἀνθρωπολογία στόν ἑλληνιστικό κόσμο ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο

The Mirroring of the Image: Biblical Anthropology in the Hellenistic world by  Apostle Paul

11:00 – 11:20  Συζήτηση  Discussion

11:20 – 11:50  Διάλειμμα  Break

 

Γ’ Συνεδρία  3rd SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Ἀμφιλόχιος Παπαθωμᾶς

 

11:50 – 12:10  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἀγνώστῳ θεῷ: ἐπιγραφές καὶ ἀπόστολος Παῦλος

To the unknown god: inscriptions and Apostle Paul

12:10 – 12:30  Συζήτηση  Discussion

12:30 – 12:50  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

 Κοσμήτωρ – Καθηγητής Σχολῆς Κλασικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν Δ.Π.Θ.

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος στήν ἑλληνική λαϊκή παράδοση

Alexander the Great in the Greek folk tradition

12:50 – 13:10  Συζήτηση  Discussion

13:10 – 13:30  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

 

Δ΄  Συνεδρία  4th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγήτρια Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη

18:10 – 18:30  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages – Greetings

18:30 – 18:50  ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ  

Ἐπ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Καὶ ὑψώθη, καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῦ» (Α΄ Μακ 1,3).

Πτυχές κριτικής στον Μέγα Αλέξανδρο στην Παλαιά Διαθήκη και την ραβινική γραμματεία

“He was exalted, and his heart was lifted up” (I Mac 1,3).

Aspects of criticism to Alexander the Great in the Old Testament and in the rabbinical literature

18:50 – 19:10  Συζήτηση  Discussion

19:10 – 19:30  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ

Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ἡ χρήση τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς ρητορικῆς ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο

The use of Greco-Roman rhetoric by Apostle Paul

19:30 – 19:50  Συζήτηση  Discussion

19:50 – 20:10  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors 

20:10 – 20:30  Διάλειμμα  Break

20:30 – 22:00   «Γεράσιμος, ὁ μελίρρυτος ποταμός τῆς ὑμνογραφίας». Ἐκδήλωση λόγου καί μέλους μέ τή συμμετοχή τῆς Σχολικῆς Χορωδίας τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Αἰγές» Βεργίνας

“Gerasimos, the sweetly-flowing river of Hymnography”. Musical Event with the participation of School’s choir of Cultural Association of Vergina “Aigai”

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  28 ΙΟΥΝΙΟΥ   WEDNESDAY, JUNE 28th   

 

Ε΄  Συνεδρία  5th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Ἰωάννης Τζιφόπουλος

09:30 – 09:50  ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Ἡ γλῶσσα τῶν παπύρων καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος

The language of the papyri and Apostle Paul

09:50 – 10:10  Συζήτηση Discussion

10:10 – 10:30  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Ἀν. Καθηγητής Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν

 Ἀπό τίς προσωπογραφίες «Φαγιούμ» στή Βυζαντινή Ἁγιογραφία

From the Fayum portraits to Byzantine iconography

10:30 – 10:50  Συζήτηση Discussion

10:50 – 11:20  Διάλειμμα  Break

Στ΄  Συνεδρία  6th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Ἀν. Καθηγητής Δημοσθένης Ἀβραμίδης

 

11:20 – 11:40   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ

Προϊσταμένη Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας – Δρ. Ἀρχαιολογίας

 Ἡ Ἠμαθία καί τά ἀρχαιολογικά εὐρήματα τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου 

Imathia and the archaeological findings of the Hellenistic period

11:40 – 12:00  Συζήτηση Discussion

12:00 – 12:20  Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν                   ΚΗ΄  Παυλείων (Ἰούνιος 2022)

Presentation of the Proceedings Volume of the 28th Pavleia (June 2022) International  Congress

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of  Veria, Naoussa and Kampania

13:00 – 14:00   Ξενάγηση στό Πολυκεντρικό Μουσεῖο Αἰγῶν

Guided tour at the Polycentric Museum of Aigai

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORSHIP CELEBRΑTIONS

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ  WEDNESDAY, JUNE 28th

19:00 – 21:00  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό μέ τή συμμετοχή τῶνἈρχιερέων – Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Great Hierarchichal Vespers in the old Cathedral with the participation of Hierarchs – Representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches.

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  THURSDAY, JUNE 29th

07:00 – 11:30  Ὄρθρος, Τελετή ἀνάγνωσης Πατριαρχικῆς Πράξης ἁγιοκατάταξης Ἁγίου Γερασίμου τοῦὙμνογράφου καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναόσυλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιερέων – Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καίΑὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Matins, Ceremony of reading the patriarchal act of canonization of Saint Gerasimos the Hymnographer and Hierarchical Cocelebration of the Divine Liturgy in the old Cathedral with the participation of the Representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches.

19:00 – 21:00  Λιτανεία πρός τό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέτή συμμετοχή τῶν Ἀρχιερέων – Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί ΑὐτοκεφάλωνἘκκλησιῶν.

Procession to St Paul’s “Altar” and festal Hierarchichal Vespers with the participation of Hierarchs – Representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ORGANISING COMMITEE

† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ACADEMIC COMMITEE

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής Α.Ε.Α.Α.

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  SECRETARY

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος

Ἀρχιμ. Ναθαναήλ Καραγέργος, Ἀρχιμ. Καλλίνικος Λιμνιώτης,

Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Πατρίκας, Ἀρχιμ. Θεόδωρος Ἀναγνώστου

διακ. Κοσμᾶς Καραγιάννης, διακ. Γεώργιος Φρασαριώτης

Δημήτριος Σαραντῆς, Νικόλαος Σούμπουρος, Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  SPONSORS

Δήμος Βέροιας, 4E, Παύλειος Λόγος 90,2 FM

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ: Η «ΧΙΟΝΑΤΗ into the woods» στο Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ: Η «ΧΙΟΝΑΤΗ into the woods» στο Θέατρο...

Την παιδική παράσταση «ΧΙΟΝΑΤΗ into the woods» σε σκηνοθεσία...

Ανακοίνωση της Εταιρείας Παραγωγής για ακύρωση της παράστασης «Σεσουάρ για δολοφόνους» στη Βέροια

Ανακοίνωση της Εταιρείας Παραγωγής για ακύρωση της...

Ακυρώνει η εταιρεία παραγωγής, την παράσταση «Σεσουάρ...

Στον “ΚΥΚΛΟ” του ενδιαφέροντος πολλών και σημαντικών ανθρώπων, η φιλανθρωπική εκδήλωση στήριξης του «Έρασμου»

Στον “ΚΥΚΛΟ” του ενδιαφέροντος πολλών και σημαντικών...

Με το θερμόμετρο να αγγίζει και να ξεπερνά...

Κ.Ε.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΑΝ «ΣΤΑΡ» ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ  7 βραδιές με βραβευμένες ταινίες και δωρεάν είσοδο  από 1- 7 Αυγούστου  Διάθεση καρτών ελευθέρας, από Παρασκευή 12 Ιουλίου στο Χώρο Τεχνών

Κ.Ε.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΑΝ «ΣΤΑΡ» ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 7...

Η Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με τον...

Συνεχίζονται οι δράσεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας, στη Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου»

Συνεχίζονται οι δράσεις της Καλοκαιρινής Εκστρατείας...

Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι δράσεις της...

Ξεκινά  η προπώληση εισιτηρίων για τις συναυλίες των Δημήτρη Μπάση - Μάνου Αχαλινωτόπουλου,  Νίκου Οικονομόπουλου και Νίκου Πορτοκάλογλου

Ξεκινά η προπώληση εισιτηρίων για τις συναυλίες των...

Ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων για τις συναυλίες...

Την Τετάρτη 17/7 ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ - ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ

Την Τετάρτη 17/7 ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ - ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ "The...

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στη ΒΕΡΟΙΑ στο ΘΕΑΤΡΟ...

Στο Art Festival της Πράγας συμμετέχει το Τμήμα Λαογραφίας  της Κ.Ε.Π.Α.  Δ. Βέροιας

Στο Art Festival της Πράγας συμμετέχει το Τμήμα Λαογραφίας ...

Για την Πράγα της Τσεχίας, αναχώρησε την Τετάρτη 10...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

BEΡΟΙΑ | ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΟΛΗΣ | Άλσος ‘23Από Παρασκευή 30/6 έως Τετάρτη 4/9Η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας παρουσιάζει το θερινό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο ανοιχτό θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στο Άλσος Παπάγου. Θέατρο, συναυλίες,...

Συνεχίζονται οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών Α’ προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας "Μελίνα Μερκούρη" για την θερινή περίοδο 2022, με την ταινία  "Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του...

Την Τρίτη 21 Ιουνίου στις 21:30«ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»Οι συναυλίες της ‘Αλκηστις Πρωτοψάλτη είναι πάντα  ένα σπουδαίο μουσικό γεγονός που κανείς δεν θέλει να χάσει!Έτσι και φέτος, «μοναδική» καλλιτέχνης  με...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (28/2) στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΑΙΓΕΣ στη Βέροια, η παρουσίαση του νομικού βιβλίου του δικηγόρου Μιχάλη Χασιώτη με τίτλο «Η Αρχή...