Ξεκίνησαν οι εργασίες του Συνεδρίου για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στην Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας

Ξεκίνησαν οι εργασίες του Συνεδρίου για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στην Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου το απόγευμα ξεκίνησαν οι εργασίες του Διεθνούς Ερευνητικού Συνεδρίου με θέμα: «Χριστιανικές και μη Χριστιανικές θεωρίες για τον Πόλεμο και την Ειρήνη, οι Ησυχαστές πατέρες και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς» που φιλοξενείται για τρίτη χρονιά στην Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας στη Βέροια.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου τίμησε με την παρουσία του ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και προσέφερε αναμνηστικά στους συμμετέχοντες, ενώ ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Θεοτόκου Καλλίπετρας Γέροντος Παλαμά Κυριλλίδη και του Δρ. κ. Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου (Open University  UK), ο οποίος έχει την οργανωτική ευθύνη του συνεδρίου.

Κατά την πρώτη εναρκτήρια εισήγηση ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου ανέπτυξε το θέμα: «Πόλεμος και ειρήνη στην ησυχαστική θεολογία και ποιμαντική πράξη του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά».

Οι εργασίες του συνεδρίου διεξάγονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, καθώς συμμετέχουν καθηγητές και φοιτητές από διάφορες χώρες και να συνεχίστηκαν το διήμερο 8 και 9 Ιουλίου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων κατά τον χαιρετισμό του συνεχάρη τους διοργανωτές και τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής που φιλοξενεί για τρίτη χρονιά το συνέδριο, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Μέ χαρά σᾶς καλωσορίζω ὅλους στήν Ἱερά καί Ἀποστολική Μητρό­πολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπα­νίας καί στό τρίτο Συνέδριο μέ θέμα «Χριστιανικές καί μή χριστι­α­νικές θεωρίες γιά τόν πόλεμο καί τήν εἰρήνη, οἱ Ἡσυχαστές πατέρες καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς», τό ὁποῖο πραγματοποιεῖται μέ πρω­τοβουλία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοτόκου Καλλίπετρας, παλαιᾶς καί ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Σκήτεως Βεροίας, καί τοῦ καθηγουμένου της π. Παλαμᾶ, καί τήν προεδρία τοῦ καθηγητοῦ κ. Κωνσταντίνου Ἀθανασόπουλου.

Ὁ τόπος αὐτός εἶναι γνωστός καί περίφημος γιά τούς πολλούς καί περιώνυμους ἀσκητές του, γιά τούς ὁσίους καί θεοφόρους πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν σκληρά καί δίδοντας, κατά τό πατερικό, αἶμα ἔλαβαν πνεῦμα.

Ὅλοι αὐτοί ὑπῆρξαν μαχητές σέ ἕναν πόλεμο διηνεκῆ, στόν ὁποῖο ἡ εἰρήνη δέν σηματοδοτεῖ τή λήξη τοῦ πολέμου, ἀλλά τήν ἀνταμοιβή ἐκείνου πού ἀγωνίζεται γιά νά μήν ὑποκύψει. Διότι ὁ πόλεμος αὐτός δέν εἶναι «πρός αἷμα καί σάρκα», ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ πρωτοκο­ρυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλά «πρός τόν κοσμοκράτορα τοῦ σκό­τους», πρός ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἀρχή κάθε πολέμου στόν κόσμο.

Ἀντίθετα, ἡ εἰρήνη, τήν ὁποία ἀπο­λαμβάνει ὁ ἀγωνιζόμενος πι­στός, εἶναι «ἡ εἰρήνη, ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα», εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν ψυχή του, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἡ εἰρήνη ἡμῶν», ἡ εἰρήνη ἡ ὁποία δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς ἐξωτερικές μάχες καί συγκρούσεις, ἀλλά εἶναι διαρκής καί ἀνεπηρέα­στη, ἐφόσον ὁ χριστιανός ἀγωνίζε­ται μέ ἐμπιστοσύνη στόν ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως δέν βρίσκεται ἀντιμέτωπος μόνο μέ τόν «ἀόρατο πόλεμο». Συχνά βρίσκεται ἀντιμέ­τω­πος καί μέ τόν πόλεμο πού προ­κα­λοῦν οἱ διαφορές καί οἱ συγ­κρού­σεις συμφερόντων καί ἀν­θρώ­πων, λαῶν καί ἐθνῶν, γιά ποικίλους λόγους.

Ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι γεμάτη πολέμους καί ἀνεπι­τυ­χεῖς προσπάθειες ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης, ἔστω καί ἐάν ὅλοι γνωρίζουμε καί ἐπαινοῦμε τή σημα­σία καί τά ἀγαθά τῆς εἰρήνης, ἀλλά καί διεκτραγωδοῦμε τίς συμ­φορές καί τά δεινά πού προκαλεῖ ὁ πόλεμος.

Πόλεμος καί εἰρήνη ἀποτελοῦν ἀκόμη διαχρονικά θέμα συζητή­σεων καί προβληματισμοῦ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἔστω καί ἐάν δια­φοροποιοῦνται ὡς πρός τήν ἀντι­με­τώπιση τῶν δύο αὐτῶν ἀντιθέ­των καταστάσεων καί σχετικά μέ τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους μπο­ρεῖ νά ἀποτραπεῖ ἤ νά καταπαύσει ὁ πόλεμος καί νά ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.

Ἕνα τέτοιο σημαντικό θέμα πού ἀπασχολοῦσε καί ἀπασχολεῖ τούς ἀνθρώπους εἶναι φυσικό ὅτι ἔχει ἀπασχολήσει καί τούς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, κάποιοι ἀπό τούς ὁποί­ους ἔζησαν ἐμπόλεμες καταστά­σεις, εἴτε ἐξαιτίας ἀλλογενῶν ἐπι­θέσεων καί ἐπιδρομῶν εἴτε καί ἐξαι­τίας ἐμφυλίων συγκρούσεων καί ἀντιπαραθέσεων.

Δέν ἐξαιροῦνται βεβαίως οὔτε οἱ Ἡσυχαστές, γιά τούς ὁποίους θά μπο­ροῦσε νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι ζώντας τήν ἱερή ἡσυχία ἦταν ἀπο­ξενωμένοι ἀπό τόν κόσμο καί τά τοῦ κόσμου καί εἶχαν ἐμπειρία μόνο τοῦ πνευματικοῦ πολέμου.

Ὅμως ὁ 14ος αἰώνας, ἡ ἐποχή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀρχι­επισκόπου Θεσσαλονίκης, ἀλλά καί μεγάλου ἀσκητοῦ τῆς Σκή­της τῆς Βεροίας, ἦταν ἕνας αἰώνας πολέμων καί ἀντιπαραθέ­σεων. Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ὁ ἅγιος Γρηγόριος καί οἱ ἀδελφοί του, ἅγιοι Μακάριος καί Θεοδόσιος, ἦλθαν στή Σκήτη τῆς Βεροίας, ἐξαι­τίας τῶν ἐπιδρομῶν ἀπό τίς ὁποῖες ὑπέφεραν στό Ἅγιο Ὄρος. Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ μέγας πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὑπέρμαχος τῆς ἡσυχίας καί τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ὁ ἅγιος Γρηγόριος, πηγαίνοντας τό 1354 στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά συμβάλλει στήν εἰρήνευση τοῦ Ματθαίου Καντακουζηνοῦ μέ τόν Ἰωάννη Παλαιολόγο, συνελήφθη ἀπό τούς Τούρκους καί παρέμεινε αἰχμάλωτος ἐπί ἕνα χρόνο, ὅπως περιγράφει ὁ ἴδιος. Καί ἀκόμη, ὅταν ἐξελέγη Μητροπολίτης Θεσ­σα­λονίκης, ἀντιμετώπισε ἕναν ἐμ­φύλιο πόλεμο, ὁ ὁποῖος καθυστέ­ρησε ἀρκετά τήν ἐνθρόνισή του στόν ἀρχιερατικό θρόνο τῆς πό­λεως.

Μέ τίς ταπεινές αὐτές ἐπισημάν­σεις καί μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὅσα θά παρουσιάσουν οἱ ἐκλεκτοί εἰση­γητές τίς ἑπόμενες ἡμέρες θά συμ­βάλλουν σέ ἕναν γόνιμο διάλογο γιά τό πολύ ἐνδιαφέρον θέμα τοῦ Συνεδρίου, σᾶς καλωσορίζω καί πάλι στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί συγχαίρω τόσο τόν πρόεδρο τοῦ Συνεδρίου, ἐλλογιμώτατο κα­θη­γητή κ. Κωνσταντίνο Ἀθανασό­πουλο, ὅσο καί τόν πανοσιολο­γιώτατο καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοτόκου Καλλίπετρας, π. Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος γιά τρίτη φορά φιλοξενεῖ τό Διεθνές αὐτό Συνέ­δριο, θέλοντας νά τιμήσει τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.

Καί εὔχομαι ἀπό καρδίας καλή παραμονή καί ἐπιτυχία στίς ἐργα­σίες τοῦ Συνεδρίου διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλα­μᾶ.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το 4ο Γενικό Λύκειο Βέροιας εκπαιδεύει  τους μαθητές στην υγιεινή διατροφή!

Το 4ο Γενικό Λύκειο Βέροιας εκπαιδεύει τους μαθητές...

To Εργατικό Κέντρο Βέροιας με το Παράρτημα Βέροιας της...

Σε τρεις ομάδες κατηγοροποιήθηκε  η διαδικασία  επιλογής Διοικήσεων σε Φορείς  του Δημοσίου

Σε τρεις ομάδες κατηγοροποιήθηκε η διαδικασία ...

Στην εφαρμογή του νόμου 5062/2023 για την «Επιλογή...

Λ. Τσαβδαρίδης: Η Κυβέρνηση της ΝΔ ενισχύει το αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης επ’ ωφελεία της κοινωνίας

Λ. Τσαβδαρίδης: Η Κυβέρνηση της ΝΔ ενισχύει το αίσθημα...

Για ένα στρατηγικής σημασίας νομοσχέδιο κατά της...

Μηνιαίος απολογισμός της ΕΛΑΣ για την Οδική Ασφάλεια στην Κεντρική Μακεδονία

Μηνιαίος απολογισμός της ΕΛΑΣ για την Οδική Ασφάλεια...

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής...

Αποτελέσματα έργων των Διακρατικών Προγραμμάτων Συνεργασίας “Μεσόγειος 2014-2020” και “Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020”

Αποτελέσματα έργων των Διακρατικών Προγραμμάτων...

Στην ημερίδα κεφαλαιοποίησης έργων των Διακρατικών...

Τον Δήμαρχο Βέροιας επισκέφθηκε ο νέος Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ Jerry Ismail

Τον Δήμαρχο Βέροιας επισκέφθηκε ο νέος Γενικός...

Ζητήματα ανάπτυξης, επενδύσεων και καινοτομίας...

Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Συνεδριάζει το 7ο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Δήμου Βέροιας

Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Συνεδριάζει το...

O Δήμος Βέροιας, η Δ/νση και οι σύμβουλοι Α/θμιας Εκπ/σης...

Επίσκεψη του προξένου των ΗΠΑ στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας

Επίσκεψη του προξένου των ΗΠΑ στον Αντιπεριφερειάρχη...

Την Π.Ε. Ημαθίας επισκέφτηκε χθες Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, ο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...

-Ε.Σ.Υ., μικρομεσαίοι, ακρίβεια, EΛΓΑ και πρώτη κατοικία, στις προτεραιότητας του κόμματοςΣτα πλαίσια της περιοδείας του στην Ημαθία και Πέλλα το προηγούμενο Σάββατο(17/6), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης...