Με κατάνυξη η εορτή της Αγίας Αργυρής στη Νάουσα

Με κατάνυξη η εορτή της Αγίας Αργυρής στη Νάουσα

Το απόγευμα της Δευτέρας, 1ης Απριλίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέφερε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης τεμάχιο Ιερού Λειψάνου της Αγίας Αργυρής της Νεομάρτυρος, η μνήμη της οποίας εορτάζεται πανηγυρικά κάθε χρόνο στην ενορία της Παναγίας.

Ακολούθως τελέστηκε Εσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, στην οποία προεξήρχε ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, Γραμματέας της Ιεράς μας Μητροπόλεως και συμμετείχαν οι εφημέριοι της ενορίας και ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ενώ συμπροσευχόμενος παρέστη στο Ιερό Βήμα (λόγω αφωνίας) ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του, την οποία ανέγνωσε ο Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δέ ἐμέ ζητοῦντες εὑρήσουσι χά­ριν».

Τήν ἀνταμοιβή ὅσων ἀγαποῦν τόν Θεό ἀκούσαμε νά προσδιορίζει ὁ ἴδιος  διά τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος, στό ἀνάγνωσμα ἀπό τό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν, πού ἀκούσαμε ἀπόψε. Ὁ Θεός δέν ζητᾶ τίποτε ἄλλο ἀπό ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους παρά μόνο νά τόν ἀγαποῦμε. Καί δέν ζητᾶ τήν ἀγάπη μας γιά κανέναν ἄλλο λόγο παρά μόνον γιατί εἶναι ὁ μονα­δι­κός τρόπος γιά νά τόν πλησιά­σου­με καί νά ἑνωθοῦμε μαζί του, κα­θώς ὁ Θεός, κατά τή διαβεβαίωση εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, εἶναι ἀγά­πη. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί», γράφει.

Δέν ζητᾶ ὁ Θεός ὅμως μόνο ἀπό ἐμᾶς ἀγάπη. Μᾶς προσφέρει καί Ἐκεῖ­νος τή δική του ἀγάπη, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἀδύναμη καί ἀτε­λής, ὅπως εἶναι ἡ δική μας, ἀλλά εἶναι τέλεια καί θεία ἀγάπη, χωρίς κάποια ἰδιοτέλεια ἤ σκοπιμότητα, ὅπως συμβαίνει συνήθως μέ τήν ἀνθρώπινη ἀγάπη, ἀλλά εἰλικρι­νής καί ἀπέραντη. Καί μᾶς τήν προσ­φέρει ὁ Θεός γιά νά μᾶς βοη­θήσει νά τόν πλησιάσουμε, γιά νά μᾶς παρακινήσει νά τόν ἀγαποῦμε ὅλο καί περισσότερο, γιά νά μᾶς ἑλκύει κοντά του καί νά μᾶς κάνει νά τόν ἐπιθυμοῦμε διαρκῶς, γιά νά προσπαθοῦμε νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημά του καί νά κάνουμε ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά νά τόν εὐχα­ριστοῦμε.

Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος αἰσθανθεῖ στήν ψυχή του αὐτή τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τότε τόν ἀναζητᾶ ἀκόμη πε­ρισ­σότερο καί μέ μεγαλύτερη λα­χτά­ρα, καί καμία ἄλλη ἀγάπη ἤ εὐχα­ρίστηση δέν μπορεῖ νά τόν ἀπο­μακρύνει ἀπό τήν ἀναζήτησή του καί καμία ἄλλη χαρά ἀνθρώ­πινη ἤ κοσμική δέν μπορεῖ νά τόν ἱκανοποιήσει.

Καί ὁ Θεός ἀνταποκρίνεται στήν ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου καί στόν πόθο του νά εἶναι κοντά του προσ­φέροντάς του τή χάρη του, προσ­φέ­ροντάς του τίς οὐράνιες δωρεές του.

Αὐτή ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό πλημ­μύριζε καί τήν ψυχή τῆς ἁγίας νεο­μάρτυρος Ἀργυρῆς, πού τιμοῦμε ἀπόψε. Καί ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε παρά τή νεαρή της ἡλικία δέν σκέφθηκε οὔτε μία στιγμή νά ἀρ­νη­θεῖ τήν πίστη της στόν Χριστό προκειμένου νά ἀποφύγει τά βασα­νιστήρια καί τό μαρτύριο, μέ τά ὁποῖα τήν ἀπειλοῦσε ὁ Τοῦρκος διοικητής. Δέν μποροῦσε νά δια­νοη­θεῖ τή ζωή της μακριά ἀπό τόν Χριστό. Δέν μποροῦσε νά σκεφθεῖ ὅτι εἶναι δυνατόν νά ἀνταλλάξει τή δική του ἀγάπη μέ τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων. Δέν μποροῦσε νά σκεφθεῖ ὅτι ἦταν δυνατόν μέ τή θέλησή της νά χωρισθεῖ ἀπό τόν Θεό, προκειμένου νά ζήσει μερικά χρόνια ἀκόμη.

Πρόσφερε, λοιπόν, ἡ ἁγία Ἀργυρή τήν ἀγάπη της στόν Θεό μέ τήν ὁμο­λογία τῆς πίστεώς της, καί ἔλαβε εἰς ἀνταπόδοση τή δική του ἀγάπη, ἡ ὁποία τήν προστάτευε κατά τήν πολυετῆ φυλάκισή της στήν Κωνσταντινούπολη καί τῆς ἔδωσε τή δύναμη καί τήν ὑπομονή νά ἀντέχει τά βασανιστήρια καί τά μαρτύρια στά ὁποῖα τήν ὑπέβαλαν.

Μοναδικός της πόθος καί ἐπιθυ­μία δέν ἦταν ἄλλος ἀπό αὐτόν τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύ­λου, ὁ ὁποῖος διεκήρυττε «ἐπιθυ­μίαν ἔχω εἰς τό ἀναλῦσαι καί σύν Χριστῷ εἶναι». Καί στήν ἐκζήτηση αὐτή τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἁγία Ἀργυ­ρή, Ἐκεῖνος ἀνταπέδωσε τόν στέ­φα­νο τοῦ μαρτυρίου. Τήν ἀξίωσε νά θυσιάσει τή ζωή της γιά τήν ἀγά­πη του καί τῆς χάρισε τό προ­νό­μιο νά εὑρίσκεται κοντά του στόν οὐρανό, γιά νά ἀπολαμβάνει αἰωνίως τήν παρουσία του καί τά ἀγαθά, τά ὁποῖα ἔχει ἑτοιμάσει γιά ὅσους τόν ἀγαποῦν.

Ὁ Θεός ὅμως τῆς ἔδωσε καί μία ἀκόμη χάρη. Τρία χρόνια μετά τό μαρτύριό της καί τήν ταφή της, οἱ χριστιανοί πού θέλησαν νά κάνουν ἀνακομιδή τοῦ ἱεροῦ της λειψάνου, βρῆκαν ἔκπληκτοι ὅτι παρέμενε ἄφθαρτο καί μάλιστα εὐωδίαζε, ἐπι­βεβαιώνοντας τήν ὑπόσχεσή τοῦ Θεοῦ, πού ἀκούσαμε προηγου­μέ­νως: «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δέ ἐμέ ζητοῦντες εὑρή­σουσι χάριν».

Αὐτή τήν ἀγάπη ἀλλά καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού ἀπήλαυσε καί ἀπο­λαμβάνει ἡ ἁγία νεομάρτυς Ἀργυ­ρή, μποροῦμε νά κερδίσουμε καί ἐμεῖς. Ὄχι βέβαια μέ τό μαρτύριο, ἀλλά μέ τόν πνευματικό μας ἀγώ­να καί τήν προσπάθειά μας νά πλη­σιάσουμε τόν Θεό. Διότι, ἄν ἐκείνη μέ χαρά προσέφερε τόν ἑαυτό της καί τή ζωή της γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ὑπέμεινε τό μαρτύριο, ἐμεῖς μποροῦμε νά δείξουμε τήν ἀγάπη μας θυσιάζοντας κάποιες μι­κρές ἤ μεγαλύτερες ἀνέσεις καί ἀπο­λαύσεις μας, προσπαθώντας νά κόψουμε κάποιες ἀδυναμίες μας, ἀγωνιζόμενοι νά νεκρώσουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο, καί ἐπιδιώκο­ντας νά εὑρισκόμεθα ὅσο μποροῦ­με πιό κοντά στόν Θεό, μέ τήν προ­σευχή, μέ τόν ἐκκλησιασμό μας, μέ τά ἱερά μυστήρια, μέ τήν ὑπακοή στό θέλημά του. Ἔτσι, θά μπορέ­σου­με καί ἐμεῖς νά λάβουμε τή χάρη πού ὑπόσχεται ὁ Θεός σέ αὐτή τή ζωή, ἀλλά πολύ περισσότερο θά ἀξιωθοῦμε νά ζήσουμε μαζί του αἰω­νίως, γιατί δέν ὑπάρχει μεγα­λύ­τερη χάρη ἀπό αὐτήν, νά κερδί­σουμε δηλαδή τή σωτηρία μας καί νά ζήσουμε αἰωνίως στόν οὐρανό μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους.

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της Βέροιας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της...

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ,...

Παρατάσεις για την Εφαρμογή  του Κανονισμού  Πυροπροστασίας Ακινήτων  εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Παρατάσεις για την Εφαρμογή του Κανονισμού ...

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ενημερώνει οτι: Σε συνέχεια της...

Δωρεάν εξέταση test-PAP σε γυναίκες  του οικισμού Αγίου Γεωργίου Αλεξάνδρειας

Δωρεάν εξέταση test-PAP σε γυναίκες του οικισμού Αγίου...

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου...

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου – Πρασινάδας  Ενημέρωση εκπαιδευτικών για την διαχείριση και  αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου – Πρασινάδας Ενημέρωση...

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα...

“Stem Girls on Tour”, για εφήβους στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

“Stem Girls on Tour”, για εφήβους στη Δημόσια Βιβλιοθήκη...

Οι Αμερικανικές Γωνιές Veria Techlab & Thessaloniki TechLab με την...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Γράφει η Όλγα Κουτμηριδου -ΜεταξαΥπάρχουν και πουλιά...

60 χρόνια από την Χάρτα της Βενετίας - Με αφορμή την Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών

60 χρόνια από την Χάρτα της Βενετίας - Με αφορμή την...

Της Αναστασίας Πάπαρη Εφέτος η UNESCO και το ICOMOS...

Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας Ευχαριστίες για την σχολική Ημερίδα με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στον Κυβερνοχώρο

Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας Ευχαριστίες...

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας, Διεύθυνση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...