ΤΟΠΙΚΑ

Ο δανειολήπτης και ο κώδικας δεοντολογίας κόκκινων δανείων. Του δικηγόρου Γιάννη Καπανίδη

Ο δανειολήπτης και ο κώδικας δεοντολογίας κόκκινων δανείων. Του δικηγόρου Γιάννη Καπανίδη

Αφορμή για το σημείωμα αυτό ήταν οι  ερωτήσεις στις οποίες έχω κληθεί να απαντήσω από  δανειολήπτες, που το τελευταίο διάστημα βομβαρδίζονται από τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και την πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ με τη νέα νομική ορολογία «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ». Θα προσπαθήσω να αποφύγω τις παραπομπές στις σχετικές διατάξεις  για να μην κουράσω.

Ο κώδικας δεοντολογίας  είναι το περιτύλιγμα ρυθμίσεων που θα ανοίξουν την πόρτα για τον πλειστηριασμό πολλών ακινήτων και της ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ δανειοληπτών  που τα τελευταία χρόνια  αδυνατούν να καταβάλλουν τις δόσεις , όπως είχαν συμφωνήσει με τις τράπεζες κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Στα πιστωτικά ιδρύματα οφείλονται  περίπου σήμερα 73-75 δις € από δάνεια επιχειρηματικά, στεγαστικά ή καταναλωτικά [25 δις είναι τα στεγαστικά και 10 δις τα καταναλωτικά περίπου].

Τις ημέρες που θα ακολουθήσουν θα ακούσουμε από «έγκυρους» αναλυτές στα ΜΜΕ , ότι πρέπει να προχωρήσει η ρύθμιση των δανείων και ορθά ψηφίστηκε ο Κώδικας , διότι πολλοί  δανειολήπτες , ενώ έχουν την δυνατότητα  της αποπληρωμής , αποκρύπτουν εισοδήματα 

Το σημείωμα αυτό  που διευκρινίζει  τα καίρια σημεία από έναν κώδικα περίπου 30 σελίδων , δεν απευθύνεται στους έχοντες  περιουσιακά στοιχεία και τα αποκρύπτουν ,  αλλά στους χιλιάδες που αδυνατούν .

Ο κώδικας λοιπόν  από την αρχή  διαχωρίζει τους δανειολήπτες σε συνεργάσιμους και μη συνεργάσιμους .

Για την πρώτη κατηγορία  - δηλ. για τον συνεργάσιμο δανειολήπτη - ο κώδικας προβλέπει 5 στάδια  έρευνας, όπου είναι υποχρεωμένος ο συνεργάσιμος δανειολήπτης  να δώσει όχι μόνο τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας  [ τηλέφωνα, email, διεύθυνση κατοικίας, εργασίας ] αλλά και αντίκλητο  του,  ώστε η τράπεζα να μην «χάνει» την επαφή  μαζί του.

Ο δανειολήπτης  θα πρέπει  κάθε φορά που  έχει αλλαγή ΘΕΤΙΚΗ στην περιουσία του [ π.χ. κληρονομιά, αποζημίωση από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα ] να το γνωστοποιήσει στην τράπεζα . Όλα αυτά πρέπει να γίνονται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών !! 

Αφού λοιπόν  «ξεγυμνωθεί» ο δανειολήπτης  στο τραπεζικό ίδρυμα  πρέπει να συναινέσει , σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης για αναδιάρθρωση του δανείου  και ερχόμαστε στο κομβικό σημείο της συναίνεσης .

 

Εδώ  θα καταφύγω στο κείμενο  όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ για να μην προκληθεί καμία  αμφισβήτηση : 

«Ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν: α)..β)…γ)..δ)..

ε) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 ..»

 

Το Υπουργείο  Ανάπτυξη έδωσε για το 2014   ένα πίνακα  ως εύλογη δαπάνη διαβίωσης   με  «στόχο να βοηθήσει τα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες, να καταλήγουν σε κοινά αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων».

Όπως προκύπτει και από τους πίνακες, το όριο των δαπανών, κυμαίνεται ανάλογα με το είδος των δαπανών και την οικογενειακή κατάσταση. Τα ποσά κυμαίνονται από :

1. 758 έως 962 ευρώ τον μήνα για έναν ενήλικα με ένα παιδί

2. 1126 έως 1440 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί

3. 1347 έως 1720 ευρώ για ζευγάρι με δύο παιδιά.

Τα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης είναι καθαρά μετά την αφαίρεση των φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας) και αφού αφαιρεθεί η δόση του δανείου για τους δανειολήπτες και το ποσό του ενοικίου για τους ενοικιαστές .

Έχοντας τα ποσά αυτά  ανά χείρας  το κάθε τραπεζικό  ίδρυμα θα προχωρά σε πρόταση . Ο κάθε  δανειολήπτης  , γνωρίζοντας  το εισόδημα του, τις οικογενειακές του ανάγκες  και το  εύλογο ποσό  για  την  διαβίωση του,  θα ανταπαντά  κοκ.

Όταν όμως ο  συνεργάσιμος δανειστής θα καταλήξει σε δήλωση αδυναμίας καταβολής , τότε η τράπεζα θα  ρίξει στο τραπέζι τις 2 λύσεις , που προβλέπονται από τον κώδικα :

Α) μεταβίβαση της οικίας στην τράπεζα και παραμονή εντός με καταβολή ενός ενοικίου ή 

Β) διαδικασία  leasing  

Ο μέχρι εκείνη την στιγμή συνεργάσιμος δανειολήπτης , εάν δεν αποδεχτεί την πρόταση  θα  θεωρείται  ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ !!

Τι σημαίνει αυτό ?  μας απαντά το σχετικό άρθρο το οποίο παραθέτω αυτούσιο :

«Μετά την κατηγοριοποίηση ενός δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου, το ίδρυμα οφείλει να τον ενημερώσει για το γεγονός αυτό εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών γραπτώς και να γνωστοποιήσει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

(α) Το γεγονός ότι έχει ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος και τον/τους ειδικότερο/−ους λόγους για την κατάταξή του ως μη συνεργάσιμου.

(β) Τις λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, με βάση το οποίο το ίδρυμα προτίθεται να κινηθεί στο μέλλον (π.χ. διαδικασία ρευστοποίησης).

(γ) Τον κίνδυνο εκποίησης  από  το ίδρυμα τυχόν  εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από τους εγγυητές.

(δ) Αν ο δανειολήπτης και τυχόν εγγυητές θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την ενδεχόμενη εκποίηση εξασφαλίσεων, καθώς και τον τρόπο και το επιτόκιο που αυτό θα εκτοκίζεται.

(ε) Το ενδεχόμενο τυχόν ανώτατα όρια χρεώσεων ή και προσαυξήσεων, προβλεπόμενα στη σύμβαση, να παύσουν να ισχύουν, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με απλά λόγια λοιπόν  ρευστοποιείται κάθε ακίνητο που έχει  δοθεί ως εγγύηση στην τράπεζα είτε από τον πρωτοφειλέτη είτε από οποιονδήποτε τρίτο εγγυητή  .

Ο κάθε δανειολήπτης ας  σκεφτεί πως θα αντιμετωπίσει  την κλήση που θα λάβει από το  τραπεζικό  ίδρυμα από την 1.1.2015  και  τι θέση θα λάβει με τις προτάσεις τους – συνεργάσιμος ή μη ? 

 

Την Κυριακή 31.8.2014 σε πολλές εφημερίδες δημοσιεύθηκε, ότι  ετοιμάζεται νομοσχέδιο με το οποίο θα θεωρούνται θύματα της οικονομικής κρίσης  ΜΟΝΟ  όσοι σταμάτησαν να πληρώνουν από το 2009 -10 και εντεύθεν  !!!! 

 

Μετά από επισταμένη μελέτη του Κώδικα απαντώ   μέσα από αυτό το σημείωμα , ότι πρέπει όλοι  όσοι έχουν  υποχρεώσεις σε τραπεζικά ιδρύματα  είτε με στεγαστικά είτε με καταναλωτικά δάνεια , να απευθυνθούν στον προσωπικό τους δικηγόρο προκειμένου να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ  στην  κάλυψη που τους δίνει η διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών [ γνωστή ως «νόμος Κατσέλη»] , διότι είναι η μόνη δυνατότητα  να καλυφθούν – προστατευθούν ,   με δικαστικές αποφάσεις και να γλυτώσουν από τον πλειστηριασμό την  πρώτη τους κατοικία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (1/3)

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (1/3)

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (1/3)

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα στην Ημαθία την Κυριακή (28/2)

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα στην Ημαθία την Κυριακή...

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε...

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων λειτούργησε σήμερα (Κυριακή του Ασώτου) στο Διαβατό - Live σήμερα στις 9:00μ.μ. η εκπομπή  «Λόγος και Διάλογος»

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων λειτούργησε σήμερα...

Την Κυριακή του Ασώτου 28 Φεβρουαρίου, ο...

Φιλοζωικός Όμιλος Ημαθίας: «Επέκταση των εγκαταστάσεων του Κυνοκομείου Βέροιας από 100 κλωβούς στους …50!»

Φιλοζωικός Όμιλος Ημαθίας: «Επέκταση των...

Φωτό αρχείουΑνακοίνωση εξέδωσε ο Φιλοζωικός Όμιλος...

Ένα πρωτότυπο παιχνίδι από τους Αεροπροσκόπους Βέροιας για όλα τα παιδιά της πόλης! Τηρώντας όλα τα μέτρα κατά του Covid

Ένα πρωτότυπο παιχνίδι από τους Αεροπροσκόπους...

Οι Πρόσκοποι σας καλούν να παίξετε μαζί τους. Οι...

Φρόσω Καρασαρλίδου για την ένσταση του Άγγ. Τόλκα κατά του εκλογικού αποτελέσματος: Η βιασύνη δεν είναι καλός σύμβουλος

Φρόσω Καρασαρλίδου για την ένσταση του Άγγ. Τόλκα κατά...

Δήλωση της Βουλευτή Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσως...

Τέλη κυκλοφορίας: Μέχρι πότε παρατείνεται η πληρωμή τους - Τι θα γίνει με τα πρόστιμα που θα καταβληθούν μετά τις 27/2

Τέλη κυκλοφορίας: Μέχρι πότε παρατείνεται η πληρωμή...

Το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διευκόλυνση των...

1821 – 2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ πριν (κατά-μετά) την επανάσταση - Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1821 – 2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Το...

Του Γιάννη Δ. ΜοσχόπουλουΗ οθωμανική κατάκτηση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Φωτό: Οι πρώτοι εγκαταστημένοι «αστοί» πρόσφυγες στη (μετέπειτα επονομασθείσα) συνοικία «Έξω Παναγιά», μπροστά στο σπίτι της οικογένειας Αριστείδη Αμοιρίδη (3ος από αριστερά όρθιος). Αρχείο Γέρσης ...

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών η φιλόλογος Σταυρούλα Αντ. Γιουρούκη. Με τον σύζυγό της Γιάννη, απέκτησαν  δύο παιδιά(ένα κορίτσι στο λύκειο και ένα αγόρι στο γυμνάσιο), ενώ ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, που...

Στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, ο εντεταλμένος σύμβουλος στην Δημοτική Αστυνομία Στάθης Κελεσίδης παρουσίασε τον αγώνα μιας οικογένειας στο Μακροχώρι να στηρίξει το...

Μία από τις εμβληματικές μορφές στην εστίαση του Σελίου, ο Γιάννης Καραφώλας έφυγε από την ζωή σήμερα το πρωί(Τετάρτη 24/2). Η ταβέρνα Καραφώλας επί δεκαετίες είναι σημείο αναφοράς στο χωριό, αφού  ο Γιάννης...