Ο δανειολήπτης και ο κώδικας δεοντολογίας κόκκινων δανείων. Του δικηγόρου Γιάννη Καπανίδη

Ο δανειολήπτης και ο κώδικας δεοντολογίας κόκκινων δανείων. Του δικηγόρου Γιάννη Καπανίδη

Αφορμή για το σημείωμα αυτό ήταν οι  ερωτήσεις στις οποίες έχω κληθεί να απαντήσω από  δανειολήπτες, που το τελευταίο διάστημα βομβαρδίζονται από τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και την πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ με τη νέα νομική ορολογία «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ». Θα προσπαθήσω να αποφύγω τις παραπομπές στις σχετικές διατάξεις  για να μην κουράσω.

Ο κώδικας δεοντολογίας  είναι το περιτύλιγμα ρυθμίσεων που θα ανοίξουν την πόρτα για τον πλειστηριασμό πολλών ακινήτων και της ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ δανειοληπτών  που τα τελευταία χρόνια  αδυνατούν να καταβάλλουν τις δόσεις , όπως είχαν συμφωνήσει με τις τράπεζες κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Στα πιστωτικά ιδρύματα οφείλονται  περίπου σήμερα 73-75 δις € από δάνεια επιχειρηματικά, στεγαστικά ή καταναλωτικά [25 δις είναι τα στεγαστικά και 10 δις τα καταναλωτικά περίπου].

Τις ημέρες που θα ακολουθήσουν θα ακούσουμε από «έγκυρους» αναλυτές στα ΜΜΕ , ότι πρέπει να προχωρήσει η ρύθμιση των δανείων και ορθά ψηφίστηκε ο Κώδικας , διότι πολλοί  δανειολήπτες , ενώ έχουν την δυνατότητα  της αποπληρωμής , αποκρύπτουν εισοδήματα 

Το σημείωμα αυτό  που διευκρινίζει  τα καίρια σημεία από έναν κώδικα περίπου 30 σελίδων , δεν απευθύνεται στους έχοντες  περιουσιακά στοιχεία και τα αποκρύπτουν ,  αλλά στους χιλιάδες που αδυνατούν .

Ο κώδικας λοιπόν  από την αρχή  διαχωρίζει τους δανειολήπτες σε συνεργάσιμους και μη συνεργάσιμους .

Για την πρώτη κατηγορία  - δηλ. για τον συνεργάσιμο δανειολήπτη - ο κώδικας προβλέπει 5 στάδια  έρευνας, όπου είναι υποχρεωμένος ο συνεργάσιμος δανειολήπτης  να δώσει όχι μόνο τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας  [ τηλέφωνα, email, διεύθυνση κατοικίας, εργασίας ] αλλά και αντίκλητο  του,  ώστε η τράπεζα να μην «χάνει» την επαφή  μαζί του.

Ο δανειολήπτης  θα πρέπει  κάθε φορά που  έχει αλλαγή ΘΕΤΙΚΗ στην περιουσία του [ π.χ. κληρονομιά, αποζημίωση από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα ] να το γνωστοποιήσει στην τράπεζα . Όλα αυτά πρέπει να γίνονται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών !! 

Αφού λοιπόν  «ξεγυμνωθεί» ο δανειολήπτης  στο τραπεζικό ίδρυμα  πρέπει να συναινέσει , σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης για αναδιάρθρωση του δανείου  και ερχόμαστε στο κομβικό σημείο της συναίνεσης .

 

Εδώ  θα καταφύγω στο κείμενο  όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ για να μην προκληθεί καμία  αμφισβήτηση : 

«Ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν: α)..β)…γ)..δ)..

ε) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 ..»

 

Το Υπουργείο  Ανάπτυξη έδωσε για το 2014   ένα πίνακα  ως εύλογη δαπάνη διαβίωσης   με  «στόχο να βοηθήσει τα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες, να καταλήγουν σε κοινά αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων».

Όπως προκύπτει και από τους πίνακες, το όριο των δαπανών, κυμαίνεται ανάλογα με το είδος των δαπανών και την οικογενειακή κατάσταση. Τα ποσά κυμαίνονται από :

1. 758 έως 962 ευρώ τον μήνα για έναν ενήλικα με ένα παιδί

2. 1126 έως 1440 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί

3. 1347 έως 1720 ευρώ για ζευγάρι με δύο παιδιά.

Τα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης είναι καθαρά μετά την αφαίρεση των φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας) και αφού αφαιρεθεί η δόση του δανείου για τους δανειολήπτες και το ποσό του ενοικίου για τους ενοικιαστές .

Έχοντας τα ποσά αυτά  ανά χείρας  το κάθε τραπεζικό  ίδρυμα θα προχωρά σε πρόταση . Ο κάθε  δανειολήπτης  , γνωρίζοντας  το εισόδημα του, τις οικογενειακές του ανάγκες  και το  εύλογο ποσό  για  την  διαβίωση του,  θα ανταπαντά  κοκ.

Όταν όμως ο  συνεργάσιμος δανειστής θα καταλήξει σε δήλωση αδυναμίας καταβολής , τότε η τράπεζα θα  ρίξει στο τραπέζι τις 2 λύσεις , που προβλέπονται από τον κώδικα :

Α) μεταβίβαση της οικίας στην τράπεζα και παραμονή εντός με καταβολή ενός ενοικίου ή 

Β) διαδικασία  leasing  

Ο μέχρι εκείνη την στιγμή συνεργάσιμος δανειολήπτης , εάν δεν αποδεχτεί την πρόταση  θα  θεωρείται  ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ !!

Τι σημαίνει αυτό ?  μας απαντά το σχετικό άρθρο το οποίο παραθέτω αυτούσιο :

«Μετά την κατηγοριοποίηση ενός δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου, το ίδρυμα οφείλει να τον ενημερώσει για το γεγονός αυτό εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών γραπτώς και να γνωστοποιήσει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

(α) Το γεγονός ότι έχει ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος και τον/τους ειδικότερο/−ους λόγους για την κατάταξή του ως μη συνεργάσιμου.

(β) Τις λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, με βάση το οποίο το ίδρυμα προτίθεται να κινηθεί στο μέλλον (π.χ. διαδικασία ρευστοποίησης).

(γ) Τον κίνδυνο εκποίησης  από  το ίδρυμα τυχόν  εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από τους εγγυητές.

(δ) Αν ο δανειολήπτης και τυχόν εγγυητές θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την ενδεχόμενη εκποίηση εξασφαλίσεων, καθώς και τον τρόπο και το επιτόκιο που αυτό θα εκτοκίζεται.

(ε) Το ενδεχόμενο τυχόν ανώτατα όρια χρεώσεων ή και προσαυξήσεων, προβλεπόμενα στη σύμβαση, να παύσουν να ισχύουν, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με απλά λόγια λοιπόν  ρευστοποιείται κάθε ακίνητο που έχει  δοθεί ως εγγύηση στην τράπεζα είτε από τον πρωτοφειλέτη είτε από οποιονδήποτε τρίτο εγγυητή  .

Ο κάθε δανειολήπτης ας  σκεφτεί πως θα αντιμετωπίσει  την κλήση που θα λάβει από το  τραπεζικό  ίδρυμα από την 1.1.2015  και  τι θέση θα λάβει με τις προτάσεις τους – συνεργάσιμος ή μη ? 

 

Την Κυριακή 31.8.2014 σε πολλές εφημερίδες δημοσιεύθηκε, ότι  ετοιμάζεται νομοσχέδιο με το οποίο θα θεωρούνται θύματα της οικονομικής κρίσης  ΜΟΝΟ  όσοι σταμάτησαν να πληρώνουν από το 2009 -10 και εντεύθεν  !!!! 

 

Μετά από επισταμένη μελέτη του Κώδικα απαντώ   μέσα από αυτό το σημείωμα , ότι πρέπει όλοι  όσοι έχουν  υποχρεώσεις σε τραπεζικά ιδρύματα  είτε με στεγαστικά είτε με καταναλωτικά δάνεια , να απευθυνθούν στον προσωπικό τους δικηγόρο προκειμένου να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ  στην  κάλυψη που τους δίνει η διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών [ γνωστή ως «νόμος Κατσέλη»] , διότι είναι η μόνη δυνατότητα  να καλυφθούν – προστατευθούν ,   με δικαστικές αποφάσεις και να γλυτώσουν από τον πλειστηριασμό την  πρώτη τους κατοικία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τάσος Μπαρτζώκας: Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι προτεραιότητά μας!

Τάσος Μπαρτζώκας: Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι...

Σε ευρεία σύσκεψη, με θέμα την Επαγγελματική...

Η εκμίσθωση των 3-5 Πηγαδιών, στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Η εκμίσθωση των 3-5 Πηγαδιών, στη σημερινή έκτακτη...

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου...

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ:  Υποτροφίες  σπουδών σχολικού έτους 2021-2022

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ: Υποτροφίες ...

Η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών Νάουσας, πιστή στο...

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού “TTG TRAVEL EXPERIENCE 2021” στο Ρίμινι της Ιταλίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού “TTG TRAVEL EXPERIENCE 2021” στο...

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού “TTG TRAVEL EXPERIENCE 2021” που...

Κατέληξε ο διασωληνωμένος αστυνομικός στο νοσοκομείο Βέροιας

Κατέληξε ο διασωληνωμένος αστυνομικός στο νοσοκομείο...

Θλίψη σκόρπισε η είδηση της απώλειας του 50χρονου...

Ολοκληρώθηκε το 2ο Συνέδριο Πληροφορικής Ελλάδας με μεγάλη συμμετοχή ομιλητών

Ολοκληρώθηκε το 2ο Συνέδριο Πληροφορικής Ελλάδας με...

Με μεγάλη συμμετοχή ομιλητών ολοκληρώθηκε το 2ο...

Σε Βέροια και Νάουσα χθες ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός Επισκέφθηκε τα νοσοκομεία και ανέλυσε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία σε συνέντευξη Τύπου και πολιτική ομιλία στη Βέροια

Σε Βέροια και Νάουσα χθες ο πρώην Υπουργός Υγείας...

Τα Νοσοκομεία Νάουσας και Βέροιας επισκέφθηκε χθες το...

«Εξοικονομώ» 2021: Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα και ποιους αφορά

«Εξοικονομώ» 2021: Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα και...

Το αμέσως προσεχές διάστημα δρομολογείται η έναρξη...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Θλίψη σκόρπισε η είδηση της απώλειας του 50χρονου αρχιφύλακα Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, ο οποίος νοσηλευόταν με κορωνοϊό σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Βέροιας και κατέληξε νωρίς σήμερα το...

Κάνε το καλύτερο για την πόλη σου απέναντι στα ζητήματα καθημερινότηταςΣε ένα ακόμα βήμα με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και Δημοτών προχωρά ο Δήμος Βέροιας. Τα...

“numquam enim quamvis obcura virtus latte, sed mitti sui signa; quisquis dignus fuerit, vestigiis illam colliget» ** Του Απόστολου ΙωσηφίδηΜε αφορμή τον πρόσφατο εγκαινιασμό της φερώνυμης, πλέον, του Φιλοκτήμονος Παπαδόπουλου, μεγάλης αίθουσας...

Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Βέροιας Ναούσης και Καμπάνιας κ.κ, Παντελεήμονα,Κύριε Υπουργέ Απόστολε Βεσυρόπουλε,Κύριοι βουλευτές (Λάζαρε Τσαβδαρίδη, Αναστάσιε Μπαρτζώκα και Άγγελε Τόλκα)Κύριε...