Το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας

Το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας

Το θέμα της συμμετοχής του δήμου Βέροιας στην κοινωνική σύμπραξη στο πλαίσιο της επικείμενης υλοποίησης της επισιτιστικής βοήθειας για τους απόρους θα απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας την ερχόμενη Δευτέρα στις 6μμ. Το θέμα μπαίνει στη συνεδρίαση για καταρχήν απόφαση συμμετοχής σ’ αυτό και είναι φυσικό ότι θα επαναφέρει την κόντρα μεταξύ δήμου-περιφέρειας.

 

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη αναμόρφωσης (2η) Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΘΕΜΑ

3ο :

Ενημέρωση και λήψη καταρχήν απόφασης για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου σε Κοινωνική Σύμπραξη, στα πλαίσια της επικείμενης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD)» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 21/2015 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2015.

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2015 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, έτους 2015.

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη

ΘΕΜΑ

8ο :

Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Γ.Ιωσηφίδη,  Σ.Καραβασιλειάδου σε δόσεις

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Δ.Δημούλα κλπ. σε δόσεις

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας της Κ.Ασικίδου σε δόσεις

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Κ.Καραγιώργου κλπ. σε δόσεις

ΘΕΜΑ

12ο :

Αποδοχή ή μη αιτήματος Σ.Κούρτογλου για τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό της οφειλής της στο Δήμο και καθορισμός ή μη εξόφλησης της οφειλής της σε δόσεις

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη α) αποδοχή πρότασης της εταιρίας «ΑΡΝΟΣ» για δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, β) σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού, γ) ορισμός ειδικού υπευθύνου και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ.Βεργίνας» (Επικαιροποίηση της Α.Μ. 286/2008) σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν. 4072/2012

ΘΕΜΑ

15ο :

Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

16ο :

Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

17ο :

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού του αρ. 41 του Ν.1249/82

ΘΕΜΑ

18ο :

Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή εκπροσώπου της Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων

ΘΕΜΑ

19ο :

Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

ΘΕΜΑ

20ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη α) διαγραφής μέρους βεβαιωθέντων ποσών από τον υπ’ αριθ. 63 χρηματικό κατάλογο και β) εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού σε δόσεις.

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων αντλιοστασίων Δ.Δ. Μακεδονίδος και Βεργίνας».

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια Πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθεάτων και μνημείων στη Βεργίνα»

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας σημαιών και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετική πίστωσης.

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας υλικών (χάρτινες σακούλες) και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετική πίστωσης.

ΘΕΜΑ

27ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ

28ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας»

ΘΕΜΑ

29ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ

30ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων».

ΘΕΜΑ

31ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».

ΘΕΜΑ

32ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ

33ο :

Έγκριση ή μη α) επιχορήγησης της Μαθηματικής Εταιρίας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

34ο :

Έγκριση ή ανανέωσης εγγραφής και εγγραφής του Δήμου Βέροιας ως συνδρομητή σε τοπική εφημερίδα

ΘΕΜΑ

35ο :

Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς.

ΘΕΜΑ

36ο :

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».

ΘΕΜΑ

37ο :

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Σύλλογο Κρητικών Ν.Ημαθίας για την προβολή δραστηριοτήτων του.

ΘΕΜΑ

38ο :

Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών, έτους 2014.

ΘΕΜΑ

39ο :

Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/3/2014 ως 31/8/2014.

ΘΕΜΑ

40ο :

Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου παράδοσης του Υποέργου 4 «Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων» της Προγ/κής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

ΘΕΜΑ

41ο :

Έγκριση ή μη διάλυσης των συμβάσεων των μελετών με τίτλο: α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 323/2009 ΤΥΔΚ), β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 324/2009 ΤΥΔΚ) και γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 325/2009 ΤΥΔΚ) του πρώην Δ.Μακεδονίδος.

ΘΕΜΑ

42ο :

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στιγμές συγκίνησης στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων 1940 – 1941, στην Πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας

Στιγμές συγκίνησης στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου...

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της...

Ερώτηση Καρασαρλίδου για συμψηφισμό των εργοσήμων αγροτών με ασφαλιστικές εισφορές

Ερώτηση Καρασαρλίδου για συμψηφισμό των εργοσήμων...

Ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου προς...

Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πετροπόλεμος μεταξύ μεταναστών και Ρομά στη Δομή Φιλοξενίας

Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πετροπόλεμος μεταξύ μεταναστών...

Επεισόδια ξέσπασαν στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας μεταξύ...

Νιφετοί στο κατάστρωμα (σκόρπιες σκέψεις σε σκόρπιες λέξεις)

Νιφετοί στο κατάστρωμα (σκόρπιες σκέψεις σε σκόρπιες...

Της Νανάς Παπαϊωάννου Ο άνθρωπος κορυφαία αξία,...

Συνελήφθη εγκληματική ομάδα με λεία 495.485 ευρώ!

Συνελήφθη εγκληματική ομάδα με λεία 495.485 ευρώ!...

Μια ιδιαίτερα… δραστήρια σπείρα που διέπραττε...

Σύλληψη 51χρονου για καλλιέργεια και μικροποσότητα κάνναβης από αστυνομικούς του τμήματος ασφάλειας Βέροιας

Σύλληψη 51χρονου για καλλιέργεια και μικροποσότητα...

Συνελήφθη χθες (18 Οκτωβρίου) το μεσημέρι σε περιοχή...

Πέρα απ΄την σκιά   του στίγματος...

Πέρα απ΄την σκιά του στίγματος...

Εάν σε μια παρέα αναφέρεις ότι πάσχεις από ζαχαρώδη...

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΕΓΕΡΘΗΤΩ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΕΓΕΡΘΗΤΩ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Στις 8/10/2019 το απόγευμα δεχθήκαμε μια κλήση από την Πρωτοβουλία για το Παιδί στην περιοχή της αστυνομίας για ένα σκυλί σοβαρά τραυματισμένο. Μεταφέρθηκε από εθελοντές στο κτηνιατρείο του κ. Χατζησαλάτα, όπου...

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ήρθε η είδηση της απώλειας μιας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Ημαθίας. Ο γιατρός, δημοσιογράφος, ποιητής, συγγραφέας και πολιτικός, αλλά πάνω απ' όλα Άνθρωπος, Ορέστης...

Στην αίθουσα του Πολυμελούς Πρωτοδικειου Βέροιας έγινε στις 12 το πρωί η κλήρωση για την ανάδειξη του προέδρου του Κάτω Βερμίου (Σελίου). Στην κληρωτίδα μπήκαν τα ονόματα των Αντωνη Πιτουλια και Γιώργου...

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς  διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, νωρίς το μεσημέρι, ο 60χρονος, συνταξιούχος  βεροιώτης, Απόστολος Χατζηλάμπρου. Το περιστατικό συνέβη στα Δικαστήρια της Βέροιας, όπου...