Το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας

Το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας

Το θέμα της συμμετοχής του δήμου Βέροιας στην κοινωνική σύμπραξη στο πλαίσιο της επικείμενης υλοποίησης της επισιτιστικής βοήθειας για τους απόρους θα απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας την ερχόμενη Δευτέρα στις 6μμ. Το θέμα μπαίνει στη συνεδρίαση για καταρχήν απόφαση συμμετοχής σ’ αυτό και είναι φυσικό ότι θα επαναφέρει την κόντρα μεταξύ δήμου-περιφέρειας.

 

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη αναμόρφωσης (2η) Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΘΕΜΑ

3ο :

Ενημέρωση και λήψη καταρχήν απόφασης για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου σε Κοινωνική Σύμπραξη, στα πλαίσια της επικείμενης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD)» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 21/2015 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2015.

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2015 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, έτους 2015.

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη

ΘΕΜΑ

8ο :

Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Γ.Ιωσηφίδη,  Σ.Καραβασιλειάδου σε δόσεις

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Δ.Δημούλα κλπ. σε δόσεις

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας της Κ.Ασικίδου σε δόσεις

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της ιδιοκτησίας των Κ.Καραγιώργου κλπ. σε δόσεις

ΘΕΜΑ

12ο :

Αποδοχή ή μη αιτήματος Σ.Κούρτογλου για τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό της οφειλής της στο Δήμο και καθορισμός ή μη εξόφλησης της οφειλής της σε δόσεις

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη α) αποδοχή πρότασης της εταιρίας «ΑΡΝΟΣ» για δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, β) σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού, γ) ορισμός ειδικού υπευθύνου και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ.Βεργίνας» (Επικαιροποίηση της Α.Μ. 286/2008) σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν. 4072/2012

ΘΕΜΑ

15ο :

Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

16ο :

Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

17ο :

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού του αρ. 41 του Ν.1249/82

ΘΕΜΑ

18ο :

Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή εκπροσώπου της Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων

ΘΕΜΑ

19ο :

Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

ΘΕΜΑ

20ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη α) διαγραφής μέρους βεβαιωθέντων ποσών από τον υπ’ αριθ. 63 χρηματικό κατάλογο και β) εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού σε δόσεις.

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων αντλιοστασίων Δ.Δ. Μακεδονίδος και Βεργίνας».

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια Πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθεάτων και μνημείων στη Βεργίνα»

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας σημαιών και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετική πίστωσης.

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας υλικών (χάρτινες σακούλες) και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετική πίστωσης.

ΘΕΜΑ

27ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ

28ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας»

ΘΕΜΑ

29ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ

30ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων».

ΘΕΜΑ

31ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».

ΘΕΜΑ

32ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ

33ο :

Έγκριση ή μη α) επιχορήγησης της Μαθηματικής Εταιρίας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

34ο :

Έγκριση ή ανανέωσης εγγραφής και εγγραφής του Δήμου Βέροιας ως συνδρομητή σε τοπική εφημερίδα

ΘΕΜΑ

35ο :

Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς.

ΘΕΜΑ

36ο :

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».

ΘΕΜΑ

37ο :

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Σύλλογο Κρητικών Ν.Ημαθίας για την προβολή δραστηριοτήτων του.

ΘΕΜΑ

38ο :

Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών, έτους 2014.

ΘΕΜΑ

39ο :

Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/3/2014 ως 31/8/2014.

ΘΕΜΑ

40ο :

Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου παράδοσης του Υποέργου 4 «Ο σχεδιασμός και η ανάλυση για την υλοποίηση «Ενιαίου Δημοτικού Δικτύου Τοπογραφικών Στάσεων» της Προγ/κής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

ΘΕΜΑ

41ο :

Έγκριση ή μη διάλυσης των συμβάσεων των μελετών με τίτλο: α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 323/2009 ΤΥΔΚ), β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 324/2009 ΤΥΔΚ) και γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Σφηκιάς» (Α.Μ. 325/2009 ΤΥΔΚ) του πρώην Δ.Μακεδονίδος.

ΘΕΜΑ

42ο :

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Βεροιώτης Στάθης Γκατζούρας παρουσιάζει το νέο τραγούδι του

Ο Βεροιώτης Στάθης Γκατζούρας παρουσιάζει το νέο...

‘’Το εισιτήριο στα νοερά ταξίδια του μυαλού και της...

Που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες ο «Αντίνοος» - Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες ο «Αντίνοος» -...

Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της...

SIMPARTS.GR -  Η τεχνογνωσία, η συνέπεια και οι άριστες επιλογές αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την υψηλή ποιότητα

SIMPARTS.GR - Η τεχνογνωσία, η συνέπεια και οι άριστες...

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η επιχείρηση Γαβριηλίδης Κ....

Ο Τάσος Μπαρτζώκας σε σύσκεψη με την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή - Δίκαιη αντιμετώπιση προς όλους και άμεσες ενέργειες

Ο Τάσος Μπαρτζώκας σε σύσκεψη με την υφυπουργό...

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Π.Ε....

Επίσκεψη των Υφυπουργών Φ. Αραμπατζή και  Απ. Βεσυρόπουλου στον Αντιπεριφερειάρχη μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Επίσκεψη των Υφυπουργών Φ. Αραμπατζή και Απ....

Επίσκεψη στο γραφείο του δέχθηκε σήμερα Δευτέρα...

Αιτήσεις για τους πολίτες του Δήμου Βέροιας που υπέστησαν ζημιές από πλημμύρες σε κύριες κατοικίες και οικοσυσκευές - Υποβολή μέχρι 9η Αυγούστου

Αιτήσεις για τους πολίτες του Δήμου Βέροιας που...

φωτό αρχείουΟ Δήμος Βέροιας ανακοινώνει τα εξής: Με...

Διαβάστε στην εφημερίδα

Διαβάστε στην εφημερίδα "ΒΕΡΟΙΑ" της Δευτέρας 15/7

Ποινικές ευθύνες για τον σοβαρό τραυματισμό του...

Συλλυπητήριο του Γηροκομείου Βέροιας

Συλλυπητήριο του Γηροκομείου Βέροιας

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομείου ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς  διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, νωρίς το μεσημέρι, ο 60χρονος, συνταξιούχος  βεροιώτης, Απόστολος Χατζηλάμπρου. Το περιστατικό συνέβη στα Δικαστήρια της Βέροιας, όπου...

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

‘’Το εισιτήριο στα νοερά ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς μας άλλοτε έχει προορισμό την Ανατολή και άλλοτε την Δύση’’.Σε ethnic ηχοχρώματα , έτσι όπως τον γνωρίσαμε δηλαδή , συνεχίζει να μας συντροφεύει με...