Προϋπολογισμός και Πλαίσιο Δράσης  στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Προϋπολογισμός και Πλαίσιο Δράσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Με δύο θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ. Τα θέματα είναι:

-Η ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2017.

-Η ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2017.

Τακτική συνεδρίαση

Αμέσως μετά θα συνεχιστεί η συνεδρίαση (8.00 μ.μ.) με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2016 του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων του.

2. Έγκριση ή μη του Απολογισμού εσόδων εξόδων του έτους 2015 καθώς και Ισολογισμού της 31/12/2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)

3. Έγκριση ή μη του προυπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2017 (σχετική η αριθ. 226/28-11-2016 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας)

4. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» (σχετική η αριθ. 129/28-11-2016 απόφαση του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας)

5. Έγκριση ή μη της αριθ. 118/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο «Λήψη απόφασης έγκρισης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016  του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” »

6. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου για τον ελεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2016 (σχετική η αριθ. 327/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρειας) 

7. Απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη έκτακτων δαπανών

8. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου κατοίκου του δήμου μας και διάθεση πίστωσης

9. Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου μας και διάθεση πίστωσης

10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υλικών που αφορούν την «Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών –μηχανημάτων συστημάτων άρδευσης» του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2016

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (A.M. Πρώην ΤΥΔΚ 149/2009).      

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 202-203 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (A.M. 55/2014).  

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ» (A.M. 65/2014).      

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» (A.M. Πρώην ΤΥΔΚ 263/2009).  

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ» (A.M. 25/2014).

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ»

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο  «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στις Τ.Κ. Νησίου, Καμποχωρίου και Κεφαλοχωρίου» Α.Μ. 108/2014

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 

19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤ.Δ. ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

20. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017  

21. Λήψη απόφασης για : «Γνωμοδότηση Δημοτικού  Συμβουλίου, σχετικά με την πρόθεση υποβολής αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης όπου βρίσκεται η πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης, συνοικισμός Γεράκη, προς τον Δήμο μας.»

22. Λήψη απόφασης για : «Γνωμοδότηση Δημοτικού  Συμβουλίου, σχετικά με την πρόθεση υποβολής αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης όπου βρίσκεται η πλατεία αρ.οικοπέδου 323, Ο.Τ.49, της Τοπικής Κοινότητας Λιανοβεργίου, συνοικισμός Παλαιοχωρίου, προς τον Δήμο μας.»

23. Λήψη απόφασης για : «Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την πρόθεση υποβολής αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης όπου βρίσκεται η πλατεία αρ.οικοπέδου 51, Ο.Τ.8, της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής, συνοικισμός Καλοχωρίου, προς τον Δήμο μας.»

24. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Λ. Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας

25. Λήψη απόφασης (έκφραση γνώμης) σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Τριλοφιάς της Τοπικής Κοινότητας Αγκαθιάς

26. Ε΄ Tροποποίηση της αριθ. 263/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (άρθρο 76 ν. 3852/2010)

27. Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του Τ. Π. και Δανείων και του Δήμου Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014−2020», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Σιδηροπούλου – Τη Δευτέρα η κηδεία της στον Άγιο Αντώνιο

Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Σιδηροπούλου – Τη Δευτέρα...

Μετά από 3 χρόνια μάχης με τον καρκίνο έφυγε πρόωρα από...

Διαβάστε αύριο στη

Διαβάστε αύριο στη "ΒΕΡΟΙΑ" 24/9

«Πρωτιά» σε θανάτουςΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ...

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας εγκαινίασε χθες ο Δήμαρχος Βέροιας

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο...

-Λειτουργεί παράλληλα και έκθεση αφιερωμένης στη...

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΨΗΦΟΣ!!!

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΨΗΦΟΣ!!!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου...

ΠΡΟΣ ΚΑΘΑ ΑΡΜΟΔΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΑ ΑΡΜΟΔΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ...

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣΣτο πλαίσιο των...

Ψήφος αποδοκιμασίας και όχι επιδοκιμασίας

Ψήφος αποδοκιμασίας και όχι επιδοκιμασίας

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*Υποτίθεται ότι μέσω...

Χωρίς αυτοκίνητα και μόνο   για ποδήλατα σήμερα η Ανοίξεως,   από Εληάς έως Μ. Αλεξάνδρου στη Βέροια

Χωρίς αυτοκίνητα και μόνο για ποδήλατα σήμερα η...

Σήμερα Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της...

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας για την   κατάσβεση φωτιάς σε διαλογητήριο, με υλικές μόνο ζημιές

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας για...

- Στο 2ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Πατρίδας- Αγ....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Μετά από 3 χρόνια μάχης με τον καρκίνο έφυγε πρόωρα από την ζωή, σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 8.00 μ.μ., η Αναστασία Σιδηροπούλου, σύζυγος του γνωστού βεροιώτη επαγγελματία Αντώνη Μπαζάκα  Η σωρός της θα...

«Πρωτιά» σε θανάτουςΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΗΜΑΘΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΤΙ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟΜεγάλη φωτιά σε διαλογητήριο και επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτωνΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ...

-Λειτουργεί παράλληλα και έκθεση αφιερωμένης στη νομισματική ιστορία της ΕλλάδαςΤη νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας εγκαινίασε ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης,...

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου ΜηχανικούΦίλοι μου, καλή σας ημέρα, μόλις τώρα διάβασα, ότι υπουργός - αστέρι του τσίρκο, ο οποίος θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί, εάν τηρούσε τις υποσχέσεις του,...