Προϋπολογισμός και Πλαίσιο Δράσης  στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Προϋπολογισμός και Πλαίσιο Δράσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Με δύο θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ. Τα θέματα είναι:

-Η ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2017.

-Η ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2017.

Τακτική συνεδρίαση

Αμέσως μετά θα συνεχιστεί η συνεδρίαση (8.00 μ.μ.) με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2016 του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων του.

2. Έγκριση ή μη του Απολογισμού εσόδων εξόδων του έτους 2015 καθώς και Ισολογισμού της 31/12/2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)

3. Έγκριση ή μη του προυπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2017 (σχετική η αριθ. 226/28-11-2016 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας)

4. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» (σχετική η αριθ. 129/28-11-2016 απόφαση του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας)

5. Έγκριση ή μη της αριθ. 118/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο «Λήψη απόφασης έγκρισης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016  του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” »

6. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου για τον ελεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2016 (σχετική η αριθ. 327/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρειας) 

7. Απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη έκτακτων δαπανών

8. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου κατοίκου του δήμου μας και διάθεση πίστωσης

9. Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου μας και διάθεση πίστωσης

10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υλικών που αφορούν την «Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών –μηχανημάτων συστημάτων άρδευσης» του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2016

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (A.M. Πρώην ΤΥΔΚ 149/2009).      

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 202-203 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (A.M. 55/2014).  

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ» (A.M. 65/2014).      

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» (A.M. Πρώην ΤΥΔΚ 263/2009).  

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ» (A.M. 25/2014).

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ»

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο  «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στις Τ.Κ. Νησίου, Καμποχωρίου και Κεφαλοχωρίου» Α.Μ. 108/2014

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 

19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤ.Δ. ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

20. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017  

21. Λήψη απόφασης για : «Γνωμοδότηση Δημοτικού  Συμβουλίου, σχετικά με την πρόθεση υποβολής αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης όπου βρίσκεται η πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης, συνοικισμός Γεράκη, προς τον Δήμο μας.»

22. Λήψη απόφασης για : «Γνωμοδότηση Δημοτικού  Συμβουλίου, σχετικά με την πρόθεση υποβολής αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης όπου βρίσκεται η πλατεία αρ.οικοπέδου 323, Ο.Τ.49, της Τοπικής Κοινότητας Λιανοβεργίου, συνοικισμός Παλαιοχωρίου, προς τον Δήμο μας.»

23. Λήψη απόφασης για : «Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την πρόθεση υποβολής αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης όπου βρίσκεται η πλατεία αρ.οικοπέδου 51, Ο.Τ.8, της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής, συνοικισμός Καλοχωρίου, προς τον Δήμο μας.»

24. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Λ. Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας

25. Λήψη απόφασης (έκφραση γνώμης) σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Τριλοφιάς της Τοπικής Κοινότητας Αγκαθιάς

26. Ε΄ Tροποποίηση της αριθ. 263/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (άρθρο 76 ν. 3852/2010)

27. Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του Τ. Π. και Δανείων και του Δήμου Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014−2020», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 Συνέντευξη της Φρόσως Καρασαρλίδου στο ΛΑΟ για ζητήματα της Ημαθίας  «Συμμαζεύουμε και οργανώνουμε τον αγροτικό και συνεταιριστικό χώρο στηρίζοντας παράλληλα το εισόδημα των αγροτών»

Συνέντευξη της Φρόσως Καρασαρλίδου στο ΛΑΟ για...

-Ευρεία  σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής...

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Η ενίσχυση της αγοράς ακινήτων,  της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, είναι το μεγάλο στοίχημα για τη δημιουργική Ελλάδα του αύριο»

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Η ενίσχυση της αγοράς ακινήτων, της...

Στο Συνέδριο του ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για...

Απ. Τζιτζικώστας: «Το θέμα έχει πάρει τραγικές   διαστάσεις και βλάπτει την πραγματική οικονομία»

Απ. Τζιτζικώστας: «Το θέμα έχει πάρει τραγικές ...

Σύσκεψη χθες στην Περιφέρεια για τη μάστιγα του...

 Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» ευχαριστεί

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»...

Την κ. Παναγιώτα Εφραιμίδου για τη δωρεά των 100€ στη...

Δυναμική κινητοποίηση γονέων   στην Ειρηνούπολη για το   άλυτο ζήτημα της μεταφοράς μαθητών

Δυναμική κινητοποίηση γονέων στην Ειρηνούπολη για το...

-Δέσμευση αντιπεριφερειάρχη και μεταφορέων ότι το...

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ: Ποιες είναι οι διαδικασίες  για την νόμιμη λειτουργία των Αθλητικών Σωματείων

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ: Ποιες είναι οι διαδικασίες για την νόμιμη...

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας...

Σεμινάριο με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό διοργανώνει ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Νάουσας

Σεμινάριο με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό διοργανώνει ο...

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου...

Δυναμική κινητοποίηση Γονέων στην Ειρηνούπολη για το άλυτο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών

Δυναμική κινητοποίηση Γονέων στην Ειρηνούπολη για το...

Από τον σύλλογο Γονέων των Σχολείων Ειρηνούπολης...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

-Ευρεία  σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το φορολογικό Τόνισε επίσης για Τελωνείο, Νοσοκομεία και Αυτοδιοικητικές εκλογές: -- Δεν είναι  έντιμο,  από όποια πλευρά και αν συμβαίνει, το...

Στο Συνέδριο του ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών), όπου παρουσιάστηκε η μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την Ποιότητα και Ανάπτυξη...

Σύσκεψη χθες στην Περιφέρεια για τη μάστιγα του παρεμπορίουΣύσκεψη για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου πραγματοποιήθηκε χθες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής...

Την κ. Παναγιώτα Εφραιμίδου για τη δωρεά των 100€ στη μνήμη του συζύγου της.Την κ. Γκαϊτατζή Ελένη για την προσφορά γυναικείων ενδυμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες των φιλοξενούμενων του Ξενώνα. Τις κ. κ....