Αγρότες - 10 σημαντικά σημεία αλλαγών στα φορολογικά και ασφαλιστικά τους

Αγρότες - 10 σημαντικά σημεία αλλαγών στα φορολογικά και ασφαλιστικά τους

Λιλιοπούλου Εύα

Λογίστρια Φοροτεχνικός

liliopouloueya@gmail.com

 

Οι σημαντικές αλλαγές στα φορολογικά  και στα ασφαλιστικά των αγροτών που θα εφαρμοστούν στο έτος 2017 είναι:

1. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ.

Η φορολόγηση των εισοδημάτων από ατομική αγροτική εκμετάλλευση αλλάζει για τα εισοδήματα  έτους  2016.  Συγκεκριμένα τα κέρδη που προκύπτουν φορολογούνται  με βάση  την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων. 

Σύμφωνα με  την κατωτέρω κλίμακα:

Επιπλέον  ο φόρος που θα προκύψει από την ανωτέρω κλίμακα θα μειωθεί (μόνο για τους «επαγγελματίες αγρότες») ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων τους σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:

Σημειώνεται ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος «κατ’ επάγγελμα αγρότης »  θα πρέπει να έχει τις παρακάτω πέντε προϋποθέσεις ( όλες μαζί ) :

α. Να κατέχει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, είτε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαζόμενες ή να εκτρέφει ζώα.

 

β. Θα πρέπει να απασχολείται στην αγροτική του δραστηριότητα  τουλάχιστον κατά το 30% του ετήσιου συνολικού χρόνου εργασίας δηλαδή 1750Χ30%= 525 ώρες.  Ο χρόνος απασχόλησης προκύπτει βάση των στοιχείων των δηλώσεων του ΟΣΔΕ και εξαρτάται από το είδος και την έκταση της καλλιέργειας ή το είδος και τον αριθμό των ζωών.

 

γ. Τα έσοδα  από την αγροτική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το  50% των εισοδημάτων τους όπως προκύπτουν από την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ( έντυπο Ε1). Στην εφαρμογή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης προκύπτουν κάποια ερωτήματα όπως : i) θα ληφθούν υπ’ όψιν τα εισοδήματα του 2015 ή τα εισοδήματα του 2016 ;  ii) τι θα γίνει σε περίπτωση που δηλωθεί «ζημιά» και τα εισοδήματα από άλλες πήγες είναι περισσότερα από το αγροτικό εισόδημα ;

 

δ. Να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος στον ΟΓΑ και να ασφαλίζει την αγροτική παραγωγή του στον αρμόδιο φορέα ΕΛΓΑ.

 

ε. Να τηρεί τα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την  νομοθεσία. Σύμφωνα με πρόσφατη ( διφορούμενη ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται ότι την προϋπόθεση αυτή την έχουν και οι αγρότες του ειδικού και οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.  

 

Τέλος, το πώς πρακτικά το ηλεκτρονικό σύστημα του taxis, θα χαρακτηρίζει κάποιον αγρότη (σε επαγγελματία ή μη) και κατά συνέπεια θα του δίνει το δικαίωμα ή μη της φοροαπαλλαγής είναι κάτι που θα το μάθουμε ( ;;;)  στο επόμενο διάστημα.

Σε γενικές γραμμές οι επιπτώσεις από την  αλλαγή του συντελεστή από 13% στους συντελεστές της «κλίμακα» σημαίνει ότι:

α. οι «επαγγελματίες αγρότες» θα έχουν όφελος, για εισοδήματα ( κέρδη )  έως το ποσό των 20.000 ευρώ και

β. οι  «μη επαγγελματίες αγρότες»  θα έχουν επιβάρυνση από το πρώτο ευρώ κέρδους αφού για αυτούς ο συντελεστής από 13% θα ανέλθει στο 22%.

  2. « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ »  ΚΑΙ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ » 

Τα έσοδα που προέρχονται από γεωργικά, κτηνοτροφικά, πτηνοτροφικά, δασοκομικά υλοτομικά και αλιευτικά προϊόντα, συνιστούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν την έκπτωση  του φόρου.

 Έσοδα που αποκτώνται από εκμετάλλευση  αγροτικού εξοπλισμού ή από πώληση αγροτικών προϊόντων που δεν είναι από παραγωγή του αγρότη ( εμπόριο ) ή από πώληση βιομηχανοποιημένων αγροτικών προϊόντων  δεν δικαιούνται την μείωση φόρου . 

 

3. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

 Ενώ μέχρι και πέρυσι, οι επιδοτήσεις στο σύνολό τους ήταν αφορολόγητες έως το ποσό των 12.000 ευρώ  για το έτος 2016 περιλαμβάνονται στα φορολογητέα κέρδη ως εξής:

α) Η «Βασική Ενίσχυση» φορολογείται από το πρώτο ευρώ

β) Η «Πράσινη ενίσχυση» & οι «Συνδεδεμένες ενισχύσεις» μόνο για το ποσό άνω των 12.000 ευρώ

γ) Οι «Άλλες ενισχύσεις»  του «Πυλώνα Ι» δεν συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη.

 

 4. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.

Εξακολουθούν να  είναι  αφορολόγητες, στο σύνολό τους .

 

5.  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος  θα αυξηθεί  από το 75%, στο 100% του φόρου.                                                                                                    

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Στο Κανονικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το έτος 2016 πούλησαν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους , πάνω από 15.000 ευρώ ή έλαβαν  επιδοτήσεις περισσότερες των 5.000  ευρώ ανεξαρτήτως του είδους της επιδότησης ( εξαιρούνται οι επιδοτήσεις για εξοπλισμό )  ή του έτους που αφορά. Τονίζουμε ότι τα προηγούμενα έτη τα ανωτέρω αριθμητικά όρια ήταν τα ίδια πλην όμως για το κριτήριο των επιδοτήσεων λαμβάνονταν υπ ‘ όψιν  μόνο η «ενιαία ενίσχυση».  

  Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ανεξαρτήτως ορίου οι παρακάτω:

α) Όσοι πωλούν προϊόντα παραγωγής μετά από βιομηχανική  επεξεργασία.

β) ασκούν παράλληλα και άλλο επάγγελμα , για το οποίο έχουν υποχρέωση να τηρούν  βιβλία πχ  λογιστές, δικηγόροι, γιατροί, ασφαλιστικοί πράκτορες κλπ

γ) Όσοι ασχολούνται με την διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι 100 KW ή  την λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων.

δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές.

ε) αγρότες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εκμετάλλευσης αγροτικών μηχανημάτων, όπως υπηρεσίες με τρακτέρ (όργωμα, ψεκασμοί), βαμβακοσυλλέκτες μηχανές, παντζαρομηχανες κλπ.

 

 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ»                                        

Πρέπει να εκδίδεται  «ειδικό στοιχείο», για πωλήσεις που πραγματοποιούν οι αγρότες του «ειδικού καθεστώτος» προς άλλους αγρότες του «εδικού καθεστώς» ή σε ιδιώτες και  το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει: το είδος, την ποσότητα και την αξία των πωλούμενων αγαθών ή το είδος και την αξία της παρεχόμενης υπηρεσία.

 

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 

 Καταργείται  ο υπολογισμός των  ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τις «τεκμαρτές κλάσεις» όπως ίσχυε μέχρι 31/12/2016.  Οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται με βάση τα φορολογητέα κέρδη του προηγούμενου έτους και θα καταβάλλονται κάθε μήνα. Ειδικά για τις εισφορές που ξεκινούν από 01/01/2017 θα υπολογιστούν αρχικά με βάση τα καθαρά έσοδα που προέκυψαν το 2015, σε δωδεκάμηνη βάση.  Όταν γίνει εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, για τα εισοδήματα του 2016 ( περίπου Σεπτέμβριος 2017 ), θα γίνει ο συμψηφισμός των διαφορών που θα προκύψουν στους υπόλοιπους μήνες. Σημειώνεται ότι  από τον Νόμο προβλέπεται η δυνατότητα για ρύθμιση οφειλών. 

Το ελάχιστο ποσό των ετήσιων εισφορών  για το έτος 2017 είναι  1.044 ευρώ και το μέγιστο 14.910 ευρώ.

 

9. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

 Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α, συνταξιούχοι του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων , οι οποίοι έλαβαν σύνταξη ή απασχολήθηκαν μετά τις 12/05/2016 ( ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου ) και συνεχίζουν να διατηρούν την αγροτική δραστηριότητα θα έχουν ως συνέπεια , οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές να καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο διατηρούν την δραστηριότητα.

 Θα πρέπει να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις για το θέμα που αφορά τους συνταξιούχους εργαζομένους μετά μετά τις 12/05/2016 καθώς και αν προκύπτει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.         

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι Αγρότες  ότι θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2014 και 2015, εφόσον έλαβαν επιδοτήσεις μέσα στο 2016 που αφορούσαν τα έτη αυτά και δεν είχαν δηλωθεί στην αρχική φορολογική δήλωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΠΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑ!

ΠΕΡΠΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. ΒελέντζαΔιπλ. Ηλεκτρολόγος...

Δελτίο τύπου της Π.Ε. Ημαθίας για τη συνάντηση στο υπουργείο εσωτερικών με θέμα τη μεταφορά μαθητών

Δελτίο τύπου της Π.Ε. Ημαθίας για τη συνάντηση στο...

Σε συνέχεια των επανειλημμένων συναντήσεων στο...

Τι αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας για την πυρκαγιά στην Συκιά του Δήμου Βέροιας

Τι αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας για την...

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας την 21-02-2019 και περί ώρα...

Διενέργεια εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου στο Νοσοκομείο Νάουσας

Διενέργεια εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου στο...

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας ενημερώνει τους...

Ενημερωτική εκδήλωση για τις επιδοτούμενες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ στο Επιμελητήριο Hμαθίας

Ενημερωτική εκδήλωση για τις επιδοτούμενες δράσεις...

Το Επιμελητήριο Hμαθίας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ...

Πρόσκληση για δημιουργία της αφίσας του 5ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας

Πρόσκληση για δημιουργία της αφίσας του 5ου Φεστιβάλ...

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας ...

 Δικογραφία σε βάρος 27χρονου για την αφαίρεση μηχανήματος καθαρισμού αξίας 1.300 ευρώ

Δικογραφία σε βάρος 27χρονου για την αφαίρεση...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε...

Αποτελέσματα μαθητικού διαγωνισμού  «Γίνε νονός της Αποκριάς του 2019»

Αποτελέσματα μαθητικού διαγωνισμού «Γίνε νονός της...

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο των...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Του Ιωάννη Ιασ. ΒελέντζαΔιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, εάν επιθυμείς να σωθείς, μου έλεγε ένας ντόκτορας περπάτα.Πίστευα και εγώ ότι αναφέρεται στο κορμί μου που θέλει λίφτινγκ, που...

Σε συνέχεια των επανειλημμένων συναντήσεων στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλαιτζίδη, των πιέσεων που ασκήθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και της συνδρομής των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ...