Αγρότες - 10 σημαντικά σημεία αλλαγών στα φορολογικά και ασφαλιστικά τους

Αγρότες - 10 σημαντικά σημεία αλλαγών στα φορολογικά και ασφαλιστικά τους

Λιλιοπούλου Εύα

Λογίστρια Φοροτεχνικός

liliopouloueya@gmail.com

 

Οι σημαντικές αλλαγές στα φορολογικά  και στα ασφαλιστικά των αγροτών που θα εφαρμοστούν στο έτος 2017 είναι:

1. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ.

Η φορολόγηση των εισοδημάτων από ατομική αγροτική εκμετάλλευση αλλάζει για τα εισοδήματα  έτους  2016.  Συγκεκριμένα τα κέρδη που προκύπτουν φορολογούνται  με βάση  την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων. 

Σύμφωνα με  την κατωτέρω κλίμακα:

Επιπλέον  ο φόρος που θα προκύψει από την ανωτέρω κλίμακα θα μειωθεί (μόνο για τους «επαγγελματίες αγρότες») ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων τους σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:

Σημειώνεται ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος «κατ’ επάγγελμα αγρότης »  θα πρέπει να έχει τις παρακάτω πέντε προϋποθέσεις ( όλες μαζί ) :

α. Να κατέχει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, είτε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαζόμενες ή να εκτρέφει ζώα.

 

β. Θα πρέπει να απασχολείται στην αγροτική του δραστηριότητα  τουλάχιστον κατά το 30% του ετήσιου συνολικού χρόνου εργασίας δηλαδή 1750Χ30%= 525 ώρες.  Ο χρόνος απασχόλησης προκύπτει βάση των στοιχείων των δηλώσεων του ΟΣΔΕ και εξαρτάται από το είδος και την έκταση της καλλιέργειας ή το είδος και τον αριθμό των ζωών.

 

γ. Τα έσοδα  από την αγροτική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το  50% των εισοδημάτων τους όπως προκύπτουν από την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ( έντυπο Ε1). Στην εφαρμογή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης προκύπτουν κάποια ερωτήματα όπως : i) θα ληφθούν υπ’ όψιν τα εισοδήματα του 2015 ή τα εισοδήματα του 2016 ;  ii) τι θα γίνει σε περίπτωση που δηλωθεί «ζημιά» και τα εισοδήματα από άλλες πήγες είναι περισσότερα από το αγροτικό εισόδημα ;

 

δ. Να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος στον ΟΓΑ και να ασφαλίζει την αγροτική παραγωγή του στον αρμόδιο φορέα ΕΛΓΑ.

 

ε. Να τηρεί τα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την  νομοθεσία. Σύμφωνα με πρόσφατη ( διφορούμενη ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται ότι την προϋπόθεση αυτή την έχουν και οι αγρότες του ειδικού και οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.  

 

Τέλος, το πώς πρακτικά το ηλεκτρονικό σύστημα του taxis, θα χαρακτηρίζει κάποιον αγρότη (σε επαγγελματία ή μη) και κατά συνέπεια θα του δίνει το δικαίωμα ή μη της φοροαπαλλαγής είναι κάτι που θα το μάθουμε ( ;;;)  στο επόμενο διάστημα.

Σε γενικές γραμμές οι επιπτώσεις από την  αλλαγή του συντελεστή από 13% στους συντελεστές της «κλίμακα» σημαίνει ότι:

α. οι «επαγγελματίες αγρότες» θα έχουν όφελος, για εισοδήματα ( κέρδη )  έως το ποσό των 20.000 ευρώ και

β. οι  «μη επαγγελματίες αγρότες»  θα έχουν επιβάρυνση από το πρώτο ευρώ κέρδους αφού για αυτούς ο συντελεστής από 13% θα ανέλθει στο 22%.

  2. « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ »  ΚΑΙ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ » 

Τα έσοδα που προέρχονται από γεωργικά, κτηνοτροφικά, πτηνοτροφικά, δασοκομικά υλοτομικά και αλιευτικά προϊόντα, συνιστούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν την έκπτωση  του φόρου.

 Έσοδα που αποκτώνται από εκμετάλλευση  αγροτικού εξοπλισμού ή από πώληση αγροτικών προϊόντων που δεν είναι από παραγωγή του αγρότη ( εμπόριο ) ή από πώληση βιομηχανοποιημένων αγροτικών προϊόντων  δεν δικαιούνται την μείωση φόρου . 

 

3. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

 Ενώ μέχρι και πέρυσι, οι επιδοτήσεις στο σύνολό τους ήταν αφορολόγητες έως το ποσό των 12.000 ευρώ  για το έτος 2016 περιλαμβάνονται στα φορολογητέα κέρδη ως εξής:

α) Η «Βασική Ενίσχυση» φορολογείται από το πρώτο ευρώ

β) Η «Πράσινη ενίσχυση» & οι «Συνδεδεμένες ενισχύσεις» μόνο για το ποσό άνω των 12.000 ευρώ

γ) Οι «Άλλες ενισχύσεις»  του «Πυλώνα Ι» δεν συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη.

 

 4. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.

Εξακολουθούν να  είναι  αφορολόγητες, στο σύνολό τους .

 

5.  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος  θα αυξηθεί  από το 75%, στο 100% του φόρου.                                                                                                    

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Στο Κανονικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το έτος 2016 πούλησαν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους , πάνω από 15.000 ευρώ ή έλαβαν  επιδοτήσεις περισσότερες των 5.000  ευρώ ανεξαρτήτως του είδους της επιδότησης ( εξαιρούνται οι επιδοτήσεις για εξοπλισμό )  ή του έτους που αφορά. Τονίζουμε ότι τα προηγούμενα έτη τα ανωτέρω αριθμητικά όρια ήταν τα ίδια πλην όμως για το κριτήριο των επιδοτήσεων λαμβάνονταν υπ ‘ όψιν  μόνο η «ενιαία ενίσχυση».  

  Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ανεξαρτήτως ορίου οι παρακάτω:

α) Όσοι πωλούν προϊόντα παραγωγής μετά από βιομηχανική  επεξεργασία.

β) ασκούν παράλληλα και άλλο επάγγελμα , για το οποίο έχουν υποχρέωση να τηρούν  βιβλία πχ  λογιστές, δικηγόροι, γιατροί, ασφαλιστικοί πράκτορες κλπ

γ) Όσοι ασχολούνται με την διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι 100 KW ή  την λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων.

δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές.

ε) αγρότες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εκμετάλλευσης αγροτικών μηχανημάτων, όπως υπηρεσίες με τρακτέρ (όργωμα, ψεκασμοί), βαμβακοσυλλέκτες μηχανές, παντζαρομηχανες κλπ.

 

 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ»                                        

Πρέπει να εκδίδεται  «ειδικό στοιχείο», για πωλήσεις που πραγματοποιούν οι αγρότες του «ειδικού καθεστώτος» προς άλλους αγρότες του «εδικού καθεστώς» ή σε ιδιώτες και  το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει: το είδος, την ποσότητα και την αξία των πωλούμενων αγαθών ή το είδος και την αξία της παρεχόμενης υπηρεσία.

 

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 

 Καταργείται  ο υπολογισμός των  ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τις «τεκμαρτές κλάσεις» όπως ίσχυε μέχρι 31/12/2016.  Οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται με βάση τα φορολογητέα κέρδη του προηγούμενου έτους και θα καταβάλλονται κάθε μήνα. Ειδικά για τις εισφορές που ξεκινούν από 01/01/2017 θα υπολογιστούν αρχικά με βάση τα καθαρά έσοδα που προέκυψαν το 2015, σε δωδεκάμηνη βάση.  Όταν γίνει εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, για τα εισοδήματα του 2016 ( περίπου Σεπτέμβριος 2017 ), θα γίνει ο συμψηφισμός των διαφορών που θα προκύψουν στους υπόλοιπους μήνες. Σημειώνεται ότι  από τον Νόμο προβλέπεται η δυνατότητα για ρύθμιση οφειλών. 

Το ελάχιστο ποσό των ετήσιων εισφορών  για το έτος 2017 είναι  1.044 ευρώ και το μέγιστο 14.910 ευρώ.

 

9. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

 Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α, συνταξιούχοι του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων , οι οποίοι έλαβαν σύνταξη ή απασχολήθηκαν μετά τις 12/05/2016 ( ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου ) και συνεχίζουν να διατηρούν την αγροτική δραστηριότητα θα έχουν ως συνέπεια , οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές να καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο διατηρούν την δραστηριότητα.

 Θα πρέπει να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις για το θέμα που αφορά τους συνταξιούχους εργαζομένους μετά μετά τις 12/05/2016 καθώς και αν προκύπτει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.         

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι Αγρότες  ότι θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2014 και 2015, εφόσον έλαβαν επιδοτήσεις μέσα στο 2016 που αφορούσαν τα έτη αυτά και δεν είχαν δηλωθεί στην αρχική φορολογική δήλωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Σιδηροπούλου – Τη Δευτέρα η κηδεία της στον Άγιο Αντώνιο

Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Σιδηροπούλου – Τη Δευτέρα...

Μετά από 3 χρόνια μάχης με τον καρκίνο έφυγε πρόωρα από...

Διαβάστε αύριο στη

Διαβάστε αύριο στη "ΒΕΡΟΙΑ" 24/9

«Πρωτιά» σε θανάτουςΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ...

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας εγκαινίασε χθες ο Δήμαρχος Βέροιας

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο...

-Λειτουργεί παράλληλα και έκθεση αφιερωμένης στη...

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΨΗΦΟΣ!!!

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΨΗΦΟΣ!!!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου...

ΠΡΟΣ ΚΑΘΑ ΑΡΜΟΔΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΑ ΑΡΜΟΔΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ...

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣΣτο πλαίσιο των...

Ψήφος αποδοκιμασίας και όχι επιδοκιμασίας

Ψήφος αποδοκιμασίας και όχι επιδοκιμασίας

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*Υποτίθεται ότι μέσω...

Χωρίς αυτοκίνητα και μόνο   για ποδήλατα σήμερα η Ανοίξεως,   από Εληάς έως Μ. Αλεξάνδρου στη Βέροια

Χωρίς αυτοκίνητα και μόνο για ποδήλατα σήμερα η...

Σήμερα Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της...

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας για την   κατάσβεση φωτιάς σε διαλογητήριο, με υλικές μόνο ζημιές

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας για...

- Στο 2ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Πατρίδας- Αγ....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Μετά από 3 χρόνια μάχης με τον καρκίνο έφυγε πρόωρα από την ζωή, σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 8.00 μ.μ., η Αναστασία Σιδηροπούλου, σύζυγος του γνωστού βεροιώτη επαγγελματία Αντώνη Μπαζάκα  Η σωρός της θα...

«Πρωτιά» σε θανάτουςΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΗΜΑΘΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΤΙ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟΜεγάλη φωτιά σε διαλογητήριο και επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτωνΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ...

-Λειτουργεί παράλληλα και έκθεση αφιερωμένης στη νομισματική ιστορία της ΕλλάδαςΤη νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας εγκαινίασε ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης,...

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου ΜηχανικούΦίλοι μου, καλή σας ημέρα, μόλις τώρα διάβασα, ότι υπουργός - αστέρι του τσίρκο, ο οποίος θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί, εάν τηρούσε τις υποσχέσεις του,...