«Ἀναστάσεως ἡμέρα,  λαμπρυνθῶμεν Λαοί»

«Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν Λαοί»

Γράφει η Σοφία Πιστοφίδου -Τσόγκα

Καθηγήτρια Φιλόλογος

  

«Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου τὰς ἀπαρχάς,

ἡ παροῦσα ἡμέρα λαμπροφορεῖ. Δεῦτε

οὖν φιλέορτοι, ὑπαντήσωμεν ᾄσμασιν·»

 

Γλυκόφωτο ανοιξιάτικο δεκαήμερο προετοίμασε την φύση για να υποδεχθεί και εορτάσει το μέγιστο για τον Κόσμο, για την Ανθρωπότητα, γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας του Χριστού. Μεγάλα, κοσμοσωτήρια, βαρυσήμαντα γεγονότα προηγούνται και περικλείονται όλα μαζί στην Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου. Το Άγιον Πάθος, «ἑκούσιον», οδηγεί στην Σταύρωση. Η Σταύρωση τελειούται στην Ταφή, «τριήμερον». Και από την Ταφή αναβρύζει «ἡ ζωή και ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν».

 

«Τὰ πάθη τὰ σεπτὰ ἡ παροῦσα ἡμέρα,

ὡς φῶτα σωστικά, ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ·»

 

Εαρινή η φορεσιά της φύσεως, ολόδροση, λαμπρή, κατακάθαρη, θριαμβευτικά αγκαλιάζει με τις βαθυπράσινες δάφνες, τα βάϊα, την ολόχαρη Κυριακή των Βαΐων, καθώς η ανθρώπινη καρδιά, με όση δύναμη έχει, «μετά βαΐων και κλάδων», χαίρεται, έστω και, χωρίς ακόμη να το ξέρει, προσωρινά, την είσοδο του Κυρίου μας στην ζωή της για πάντα.

 

«… βαΐοις τά νήπια ἀνευφήμουν σε Χριστέ»

«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου»

 

Ουρανός πεντακάθαρος προσφέρεται χαμηλώνοντας, ως τιμητική σκέπη, πάνω από τα «Άγια» που συντελούνται στον γήϊνο χώρο. Στο συντελούμενο Ιερό Μυστήριο της διαβιβάσεως «ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν, καί ἐκ γής πρός ουρανόν», η καθαρότητα, απαραίτητα, συνοδεύει τα άρρητα και τηρείται αυστηρά. «Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα…».

 

«Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν».

 

«Ψυχαῖς καθαραῖς, καὶ ἀρρυπώτοις χείλεσι, δεῦτε μεγαλύνωμεν τὴν ἀκηλίδωτον, καὶ ὑπέραγνον Μητέρα τοῦ Ἐμμανουήλ…».

 

Φυλλώματα δροσερά, τρυφερά, πρασινωπά, μόλις ξανοίχτηκαν στο ανοιξιάτικο ευεργετικό αεράκι, και τανύζονται για να ξεμουδιάσουν και να συμμετάσχουν πανέτοιμα στην λειτουργία της καρποφορίας. Αυτά καλούνται να ετοιμάσουν την ανθοφορία, και αυτή τον καρπό, κατά το σοφό σχέδιο του Δημιουργού, γιατί η παραγωγή του καρπού θα συνεχίσει την ζωή. 

 

«Ἡμάρτηκά σοι Σωτήρ μου, μὴ ἐκκόψῃς με, ὥσπερ τὴν ἄκαρπον συκῆν,…».

 

Ζωηρή ταραχή, ευλογημένης προσδοκίας, συνεπαίρνει και διαπερνά τα αναμένοντα πλήθη και φθάνει ανεμόεσσα ως εμάς, στην αυλή της εκκλησίας, μέσα στον ναό.

 

«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ 

τῆς νυκτός»

«Τὸν Νυμφίον ἀδελφοὶ ἀγαπήσωμεν»

«Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου»

 

Δέκα κοριτσόπουλα, πρόσχαρα, αθώα, ευτυχισμένα για την πρόσκληση στην υποδοχή του Νυμφίου, ξεχωρίζουν, μέσα στο σύνολο, για την νιότη, την αρετή τους, την ετοιμασία τους. Όμως, λίγη αμέλεια, νεανική αμέλεια και ξενοιασιά των πέντε από τις παρθένες, θα οδηγήσει στον θρήνο τους αντί χαράς. Δεν «εὐτρέπισαν» όπως έπρεπε, όσο έπρεπε, «ἐγκαίρως», τις λαμπάδες των της υποδοχής και άργησαν να ετοιμαστούν πλήρως. Έλειπαν όταν ήλθε και εισήλθε ο Νυμφίος στον Νυμφώνα, μαζί με όλους τους παρόντες προσκεκλημένους. Κύριε, δυνάμωσέ μας στον αγώνα μας επί γης. «Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστού».

 

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ …λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν αὐτῷ πάντες· σταυρωθήτω. ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες· σταυρωθήτω.»

 

«Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου και ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην»

 

«Λαός μου, τί ἐποίησά σοι ἤ τί σοι παρηνώχλησα; τούς τυφλούς σου ἐφώτισα, τούς λεπρούς σου ἐκαθάρισα, ἄνδρα ὄντα ἐπί κλίνης ἠνωρθωσάμην. Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καί τί μοι ἀνταπέδωκας; Ἀντί τοῦ μάννα χολήν∙ ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος· ἀντί τοῦ ἀγαπᾶν με σταυρῷ με προσηλώσατε.»

 

«Οἱ δὲ ἐκραύγασαν· Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν»

«Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶν τόπον,…  ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.»

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας»

“Σήμερον ὁ Δεσπότης τῆς κτίσεως, παρίσταται Πιλάτῳ καὶ σταυρῷ παραδίδοται…ὑπὲρ τῶν σταυρούντων παρεκάλει τὸν ἴδιον Πατέρα, λέγων·  Ἄφες αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην· οὐ γὰρ οἴδασιν οἱ ἄνομοι, τί ἀδίκως πράττουσιν.»

 

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη. Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.»

 

Φεγγάρι σκεφτικό, σιωπηλό, χαμηλώνει το γαλακτερό του φως πάνω από τα τεκταινόμενα στην γη, τα άρρητα και φρικτά. Και στέλνει στα άστρα λυπηρό φέγγος, και μαζί στολίζουν το καθαρό, λαμπερά βαθυκύανο του νυχτερινού ανοιξιάτικου ουρανού, με απόλυτη γήϊνη σιωπή, ιερή σιωπή.

 

«Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω·»

 

«…καὶ θρηνεῖ πᾶσα ἡ Κτίσις, τοῦτον βλέπουσα κρεμάμενον γυμνὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου, ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε, καὶ τὸ φέγγος οἱ ἀστέρες ἀπεβάλλοντο, ἡ γῆ δὲ σὺν πολλῷ τῷ φόβῳ συνεκλονεῖτο, ἡ θάλασσα ἔφυγε, καὶ αἱ πέτραι διερρήγνυντο».

 

«Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ·οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.»

«δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον…

δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν…θανατοῦσιν ὡς ξένον· 

δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, …ὅστις οἶδεν ξενίζειν τοὺς πτωχούς τε καὶ ξένους· 

δός μοι τοῦτον τὸν ξένον,…ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ, ὃς ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλῖναι·…»

«Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ,καὶ θανάτῳ σου τὸν θάνατον ὤλεσας, καὶ ἐπήγασας τῷ κόσμῳ, τὴν ζωήν.»

«Aξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.»

 

«Τὴ Αγία καὶ Μεγάλη Παρασκευή, τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἤλους, τὴν λόγχην,καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι’ ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο»

 

«Τῇ ὑπερφυεῖ καί περί ἡμᾶς παναπείρῳ σου εὐσπλαχνία, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμάς. Ἀμήν.»

 

Πασχαλιές ανθισμένες και βιολέτες και γαρύφαλλα, πρόθυμα, μυρώνουν τα Άγια Πάθη και παρηγορούν πονετικά, με την «μελαγχολική» ευωδιά τους, την μητρική καρδιά της Παναγίας Θεοτόκου, δεινώς «σπαρασσομένην» από ανθρώπινο βαθύτατο πόνο.

«Ὦ γλυκύ μου ἒαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, ποῡ ἒδυ σου τό κάλλος;»

«Ἔρραναν τόν τάφον αἱ Μυροφόροι μύρα»

 

Ο Κύριός μας, το «γλυκύ ἒαρ» της Μητρός του και πάντων ημών των πιστευόντων και ελπιζόντων προς αυτόν, «Ὁ Νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῑος, παρά πάντας ἀνθρώπους» ενέδυσε και εκόσμησε την φύση με την ανάλογη προς την δική του ωραιότητα. Και η άλογη φύση «ἀνταποδίδουσα το δώρημα» σύμπασα θρηνεί τα Πάθη και την Ταφήν, συνοδεύοντας με «δακρυσμένες» ανθοδέσμες, ευωδιαστές, ως μύρα ταφής, και με τον παραπονετικό, ταπεινό, σεβαστικό «λυγμό» του άδολου γκιώνη, τα λυπημένα βραδινά των Παθών.

 

«Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ αλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. …μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν·»

«Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, 

καὶ πανήγυρίς ἐστι πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας».

 

«Χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε· χαῖρε, εὐλογημένη· χαῖρε, δεδοξασμένη, σὸς γὰρ Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου.»

 

«καὶ αὖθις ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος, δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν  Ἥλιος.»

 

«Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής»

 

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,θανάτῳ θάνατον πατήσαςκαὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.»

 

Ο Κύριός μας εθριάμβευσε. Ο Άδης επικράνθη, κατηργήθη, ενεπαίχθη, ενεκρώθη, καθηρέθη, εδεσμεύθη. «Ανέστη Χριστός» κατά την υπόσχεσή του.

 

«Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐ ἔστιν ὧδε·»

 

«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν» .

 

«Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ, καθορῶσα ἐν τάφῳ,…· ἀναστήσομαι γὰρ καὶ δοξασθήσομαι, καὶ ὑψώσω ἐν δόξῃ, ἀπαύστως ὡς Θεός, τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ σὲ μεγαλύνοντας.»

 

«ὅμως θαρσεῖτε· τριήμερος γὰρ ἐγείρομαι εἰς ἀγαλλίασιν πιστῶν καὶ ζωήν τὴν αἰώνιον.»

 

«Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη… καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.»

 

Εμείς συνεορτάζουμε την χαρά της Αναστάσεως, πιστοί στους λόγους, στα διδάγματα, στους κανόνες ζωής, στην άμετρη αγαθότητα, στις συμβουλές και παραινέσεις του Κυρίου μας, στο παράδειγμα της γήϊνης ζωής και των έργων του, «στην άκρα Ταπείνωσή του». Ευγνώμονες προς τον Κύριό μας, τον ευεργέτη, προσπαθούμε να ζούμε έτσι, ώστε να μην ακουστούν για μας τα παραπονεμένα, πικραμένα λόγια του «Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καί τί μοι ἀνταπέδωκας;» αλλά τα φιλάγαθα διδάγματα και οι πατρικές εντολές του να διέπουν τον βίο μας.

 

 «Τήν φιλαδελφίαν κτησώμεθα, ὡς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, καί μή τό ἀσυμπαθές πρός τούς πλησίον ἡμῶν, ἵνα μή ὡς ὁ δοῦλος κατακριθῶμεν ὁ ἀνελεήμων διά τά δηνάρια»

 

Τρέμουμε μήπως τα έργα μας μάς εντάξουν σ’ αυτούς που κραυγάζουν «Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν». Προσπαθούμε να συναριθμηθούμε σ’ αυτούς που ευχαριστούν τον ευεργέτη «περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν» σε εμάς. Τρέμουμε μήπως ζούμε σαν τους Γραμματείς και Φαρισαίους εκείνους για τους οποίους ο Κύριός μας είπε: «Κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε·… δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά».

 

Αγωνιζόμαστε να ζήσουμε σύμφωνα με το «διδάσκειν» και το «ποιεῑν» του Κυρίου. «οὐ γὰρ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι·… ὁ θέλων πρῶτος εἶναι ἔστω ἒσχατος». Αγωνιζόμαστε να αποφύγουμε τα έργα που ίσως προκαλέσουν το παράπονο «ὢ πόσων ἀγαθῶν, ἀμνήμων ἐγένου!», του Κυρίου, αλλά προσπαθούμε να μας αγγίξει «αὐτοῦ δὲ ἡ ἀνείκαστος μακροθυμία».

 

«Ἰδού σοι τὸ τάλαντον, ὁ Δεσπότης ἐμπιστεύει ψυχή μου, φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῷ δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς, καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον, ἵνα στῇς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσῃς μακαρίας φωνῆς. Εἴσελθε δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου. Αὐτῆς ἀξίωσόν με, Σωτὴρ τὸν πλανηθέντα, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.»

 

Αληθώς, ανέστη ο Κύριος. 

 

(Πηγές: «Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ»

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήνα 2000)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξεκίνησαν εγγραφές στις ειδικότητες Α’ Εξαμήνου   του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας

Ξεκίνησαν εγγραφές στις ειδικότητες Α’ Εξαμήνου του...

Ξεκίνησε η Γ’ φάση εγγραφών (συμπληρωματικές...

Σύλληψη 42χρονης για καταδικαστική απόφαση

Σύλληψη 42χρονης για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, το πρωί στη Βέροια,...

Εμβολιασμοί αλεπούδων με εναέριες ρίψεις εμβολίων-δολωμάτων από την 1η Οκτωβρίου

Εμβολιασμοί αλεπούδων με εναέριες ρίψεις...

Η 28η Σεπτεμβρίου είναι επίσημα η παγκόσμια ημέρα...

Συνελήφθη 51χρονος στην Ημαθία για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης

Συνελήφθη 51χρονος στην Ημαθία για καλλιέργεια...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας Συνελήφθη στις 24...

Ο έρωτας και η συντροφικότητα απέναντι στη μοναξιά της Τρίτης ηλικίας, είναι δικαίωμα και όχι ταμπού

Ο έρωτας και η συντροφικότητα απέναντι στη μοναξιά της...

-Σειρά ομιλιών στα ΚΑΠΗ του Δήμου ΒέροιαςΗ μοναξιά, ο...

Νομοθετημένο τέλος της ΔΕΥΑΒ που έχει λήξει,   εξακολουθεί να εισπράττεται  με απόφαση του Δ.Σ.

Νομοθετημένο τέλος της ΔΕΥΑΒ που έχει λήξει, ...

- Ένα χαράτσι στους λογαριασμούς του νερού, αποκάλυψε ο...

Προγράμματα Αισθητικών Εφαρμογών LaVita του κέντρου δια βίου μάθησης    «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Προγράμματα Αισθητικών Εφαρμογών LaVita του κέντρου δια...

Το τμήμα Αισθητικών Εφαρμογών LaVita του κέντρου δια βίου...

Προγράμματα Αισθητικών Εφαρμογών LaVita του κέντρου δια βίου μάθησης «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Προγράμματα Αισθητικών Εφαρμογών LaVita του κέντρου δια...

Το τμήμα Αισθητικών Εφαρμογών LaVita του κέντρου δια βίου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Ξεκίνησε η Γ’ φάση εγγραφών (συμπληρωματικές εγγραφές) καταρτιζομένων στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018Β. Κενές θέσεις υπάρχουν στις παρακάτω ειδικότητες Α’ Εξαμήνου:1. Βοηθός Φαρμακείου2. Τεχνικός...

Συνελήφθη στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, το πρωί στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 42χρονη ημεδαπή, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου...

Η 28η Σεπτεμβρίου είναι επίσημα η παγκόσμια ημέρα πρωτοβουλίας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την ενημέρωση, την πρόληψη και τη μείωση της θνησιμότητας από τη θανατηφόρα ασθένεια της λύσσας.Με αφορμή...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας Συνελήφθη στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, το πρωί, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 51χρονος ημεδαπός, για καλλιέργεια...