Μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρη, με επιδότηση του εργοδότη από τον ΟΑΕΔ

Μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρη, με επιδότηση του εργοδότη από τον ΟΑΕΔ

Πιλοτικό πρόγραμμα διατήρησης 3.000 θέσεων εργασίας με μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη, θα υλοποιήσει το επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να «τρέξει» μέσα στον Φεβρουάριο. Έχει εγκριθεί ήδη από το Δ.Σ του ΟΑΕΔ και αναμένεται να λάβει το αμέσως επόμενο διάστημα ΦΕΚ, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και απασχολούν εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης την προηγούμενη της δημοσίευσης της ΚΥΑ, σε ΦΕΚ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση της διατήρησης 3.000 θέσεων εργασίας με την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας 3.000 εργαζομένων από μερικής σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα οι εργοδότες θα επιδοτούνται μέχρι 350 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες προκειμένου να καλύψουν τις εισφορές για την μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη.

Το πρόγραμμα έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Εργασίας, θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ και θα μείνει ανοικτό μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και απασχολούν εργαζόμενους με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της ένα 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις δικαιούχες επιχειρήσεις με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης.

Διάρκεια προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 15 μήνες. Η επιχείρηση επιχορηγείται κατά τους πρώτους 12 μήνες, ενώ τους επόμενους 3 υποχρεούται να διατηρήσει τον εργαζόμενο, με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό Επιχορήγησης

Το πρόγραμμα επιχορηγεί το ποσό που αντιστοιχεί στη μηνιαία εργοδοτική/ασφαλιστική εισφορά για διάστημα 12 μηνών, με ανώτατο όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης, καθώς και το ποσό που αναλογεί στην εργοδοτική/ασφαλιστική εισφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.Το ανώτατο όριο επιχορήγησης για το Δώρο των Χριστουγέννων ορίζεται σε 350 ευρώ και για το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας σε 175 ευρώ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση. Το αρμόδιο ΚΠΑ2 προβαίνει εντός 30 ημερών στην αξιολόγηση. Η απόφαση υπαγωγής προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των επιχορηγούμενων ατόμων. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει το προϋπάρχον καθεστώς μερικής απασχόλησης των δυνητικά ωφελουμένων έως και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης υπαγωγής, η επιχείρηση προβαίνει σε μεταβολή της Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης σε Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης υποβάλλοντας μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ, το Έντυπο «Ε4 Συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου».

Εντός 60 ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της ΑΠΔ του δευτέρου μήνα κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2. Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση, ως μήνας απασχόλησης, θα υπολογίζεται ο μήνας μετατροπής της μερικής σε πλήρη, ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:

α. ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων,

β. Α.Μ.Κ.Α και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,

γ. ημερομηνία πρόσληψης τους,

δ. ημερομηνία γέννησής τους,

ε. ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,

στ. μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, όχι χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της ηλικιακής του κατηγορίας (άνω των 25 ή κάτω των 25)

ζ. μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, που αφορά στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που βαρύνει τον εργοδότη

η. Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση .

2. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), οι οποίες υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, με υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι αληθή.

3. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Αν η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ ή ΕΤΕΑΕΠ θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός 2 μηνών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της ΑΠΔ του δευτέρου μήνα κάθε διμήνου απασχόλησης) και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται.

4. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΦΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕΔ («Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ»). Το έντυπο θα αναζητείται αυτόματα από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας.

5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με ΙΒΑΝ, στο οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης –εργοδότη.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας εγκαινίασε χθες ο Δήμαρχος Βέροιας

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο...

-Λειτουργεί παράλληλα και έκθεση αφιερωμένης στη...

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΨΗΦΟΣ!!!

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΨΗΦΟΣ!!!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου...

ΠΡΟΣ ΚΑΘΑ ΑΡΜΟΔΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΑ ΑΡΜΟΔΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ...

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣΣτο πλαίσιο των...

Ψήφος αποδοκιμασίας και όχι επιδοκιμασίας

Ψήφος αποδοκιμασίας και όχι επιδοκιμασίας

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*Υποτίθεται ότι μέσω...

Χωρίς αυτοκίνητα και μόνο   για ποδήλατα σήμερα η Ανοίξεως,   από Εληάς έως Μ. Αλεξάνδρου στη Βέροια

Χωρίς αυτοκίνητα και μόνο για ποδήλατα σήμερα η...

Σήμερα Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της...

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας για την   κατάσβεση φωτιάς σε διαλογητήριο, με υλικές μόνο ζημιές

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας για...

- Στο 2ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Πατρίδας- Αγ....

Σύσκεψη για τα μείζονα προβλήματα στις σχολικές μεταφορές της Ημαθίας

Σύσκεψη για τα μείζονα προβλήματα στις σχολικές...

-Με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Κώστα...

Δημόσια ακίνητα & Υπερταμείο, παρερμηνείες και αλήθεια

Δημόσια ακίνητα & Υπερταμείο, παρερμηνείες και...

  Από τη  Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ γνωστοποιούνται τα εξής:«Ο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

 Ένα μήνυμα προς όλο το πολιτικό σύστημα και κυρίως στην κυβέρνηση έδωσε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όπως χαρακτήρισε το μέγα πλήθος ο Μίκης Θεοδωράκης, στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία. Κόσμος...

 «Δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία πέρα από τη δικιά μας» δήλωσε ο σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, εντείνοντας τις προκλήσεις κατά του ελληνικού λαού και τραβώντας το «χαλί» κάτω από την επικοινωνιακή...

-Λειτουργεί παράλληλα και έκθεση αφιερωμένης στη νομισματική ιστορία της ΕλλάδαςΤη νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας εγκαινίασε ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης,...

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου ΜηχανικούΦίλοι μου, καλή σας ημέρα, μόλις τώρα διάβασα, ότι υπουργός - αστέρι του τσίρκο, ο οποίος θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί, εάν τηρούσε τις υποσχέσεις του,...