ΕΦΥΓΕ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΨΥΧΗ (1935-2017) «Ή καλή έν γυναιξίν» (Άσμ. Άσμ. 1,8)

ΕΦΥΓΕ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΨΥΧΗ (1935-2017) «Ή καλή έν γυναιξίν» (Άσμ. Άσμ. 1,8)

Από μικρή ηλικία ξεχώριζε στην κωμόπολη Γέφυρα Θεσσαλονίκης ανάμεσα σέ πολλές της ηλικίας της μαθήτριες. Ήταν μιά χαριτωμένη άπό τόν Ιησού μας ψυχή. Κι αυτή ή χάρη του Ιησού της πρόσθετε μια άλλη ομορφιά. ‘Ομορφιά της ψυχής. ‘Αλλά το εσωτερικό κάλλος εκφράζεται και στο εξωτερικό του ανθρώπου.

Ή Άννα Μοροχλιάδου

‘Από  τους  γονείς  της   άκουσε  λόγια «χρυσά». Λόγια Θεού, γιά τά όποια ό μεγάλος προφήτης Δαβίδ έγραψε: «ως γλυκέα τω λάρυγγί μου τά λόγια σου, υπέρ μέλι τω στόματί μου» (Ψαλμ. 118,103). “Έτσι, όταν μεγάλωσε σέ ηλικία, έτρεχε παντού, όπου μιλούσαν αυτά τά σωτήρια λόγια του Θεού.

Τή δεκαετία του ‘50 ό Θεός επιφύλαξε στην ωραία καί χαριτωμένη αυτή ψυχή, τήν ‘Άννα, αλλά καί σέ όλους τους χριστιανούς της Γέφυρας, μιά μεγάλη ευλογία. Ό Θεός τους απέστειλε ώς κήρυκα του λόγου τοϋ Θεού τόν ευλαβέστατο Άριστο Κυρατζή, όπως παρόμοια έστειλε καί σέ όλα τά γειτονικά χωριά, Άγιος Αθανάσιος, Βαθύλακκος, Νέα Μεσημβρία, φλογερούς καί ευσεβείς φοιτητές της Θεολογίας, οι όποιοι όχι μόνο κήρυτταν τό λόγο τοϋ Θεού άπό τους άμβωνες των Ί. Ναών των παραπάνω ‘Ενοριών, αλλά καί οργάνωσαν καί Κατηχητικά Σχολεία όλων τών τύπων. Ήταν ή εποχή πού ή νεολαία διψούσε σάν τά διψασμένα ελάφια τό «ύδωρ τό ζών... δς δ’ αν πίη έκ τού ύδατος τούτου, ού μη διψήση εις τόν αιώνα» (Ίωάν. 4,10 καί 14).

Ή Άννα τώρα ξεδίψασε άπό τό «ύδωρ τό ζών» καί αναδείχθηκε αγία ψυχή. ‘Ακολούθησε στό έξης τόν πνευματικό γεννήτορα της, ό όποιος έκάρη μοναχός καί χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος καί παράλληλα έλαβε καί τό όφφίκιο τοΰ Αρχιμανδρίτη καί, αφού εργάσθηκε γιά κάποιο χρονικό διάστημα στην ‘Επαρχία Φλωρίνης, υστέρα έκανε έδρα τήν ‘Επαρχία Βερροίας, όπου καί εργάστηκε συστηματικά με συνεργάτιδα καί τήν πρώτη πνευματική του κόρη, τήν Άννα Μοροχλιάδου. ‘Αργότερα προστέθηκαν κοντά της καί άλλες ωραίες καί ευγενικές ψυχές καί όλες μαζί μέ τόν πνευματικό τους πατέρα ‘Αμβρόσιο πιά, ‘ίδρυσαν τά πρώτα Οικοτροφεία γιά φτωχά παιδιά από τά χωριά της Βέρροιας. Εκεί τά παιδιά αυτά βρήκαν στέγη καί τροφή υλική καί πνευματική καί κυρίως πολλή καί πλούσια χριστιανική αγάπη. Καί σήμερα, ευγνώμονα πάντα, σταδιοδρομούν στην κοινωνία χριστιανικά καί κάνουν τό καλό στον κόσμο.

Ό π. Αμβρόσιος καί τό εκλεκτό του επιτελείο αγάπης γρήγορα επιβλήθηκαν σέ όλη τήν περιοχή της Βέρροιας. Κι όπως τότε, στην εποχή πού επισκέφθηκε τήν πόλη ό Απ. Παύλος, έτσι καί στην εποχή τού π. ‘Αμβροσίου μέ τή σεπτή καί αγία Συνοδεία του οί Βερροιεΐς «έδέξαντο τόν λόγον μετά πάσης προθυμίας» (Πράξ. 17, 11). Ή ‘Αδελφότητα «ΠΕΛΕΚΑΝ», τήν οποία στό μεταξύ ‘ίδρυσε ό π. ‘Αμβρόσιος, Αδελφότητα αφιερωμένων ιεραποστολικών ψυχών, κυριαρχούσε σέ όλη τή Βέρροια καί μέ τόν προφορικό καί μέ τό γραπτό θείο λόγο στό μηνιαίο περιοδικό «ΠΕΛΕΚΑΝ».

«ΠΕΛΕΚΑΝ». Κυριολεκτικά, είναι τό πτηνό εκείνο πού, όταν κάποιο φίδι τσιμπήσει τά μικρά του, τρυπά τό στήθος του καί προσφέρει τό αίμα του σ’ αυτά ώς αντίδοτο στό δηλητήριο τοΰ φιδιού καί τά σώζει. Συμβολικά, εκφράζει τή μεγάλη αγάπη του Χρίστου, ό όποιος μέ τή σταυρική του θυσία έδωσε το αίμα του ώς αντίδοτο της αμαρτίας και έσωσε τόν άνθρωπο άπό τόν πνευματικό θάνατο. Συμβολικό όνομα καί γιά τήν αγία Συνοδεία του π. Αμβροσίου, τήν οποία χαρακτηρίζει πάντα ή προσφορά καί ή θυσιαστική αγάπη γιά τόν άνθρωπο πού έχει ανάγκη άπό βοήθεια.

Τά χρόνια όμως περνούν! Ό π. ‘Αμβρόσιος έκοιμήθη καί ετάφη σέ χώρο της Άδελφότητος, όπου καί οί κτιριακές εγκαταστάσεις της. Από εκεί «βλέπει» κάτω στον κάμπο τήν ‘Επαρχία στην οποία έδωσε όλη τή ζωή του, ώς τό θάνατο. ‘Αρχές τού 2017 έκοιμήθη ό άγιος Πατέρας. Καί μετά έξι μήνες, έκοιμήθη καί ή πνευματική πρωτοκόρη του καί Προεστώσα της Άδελφότητος, ή ωραία αυτή ψυχή τού Ιησού, ή Άννα, ύστερα από μακρά δοκιμασία, ή οποία «ώς έν χωνευτηρίω» καθάρισε καί χρύσωσε τήν ψυχή της, γιά νά ομορφαίνει καί τήν όμορφη ζωή τού Ουρανού, της Ουράνιας Πολιτείας τοϋ μεγάλου Αγαπημένου μας ΙΗΣΟΥ.

Τώρα, οί υπόλοιπες ψυχές «οί περιλειπόμενες» (Α’ Θεσ. 4,15), μέ τή νέα τους Προεστώσα, τήν καλή αδελφή Ζωή, μέλος πάντα της Αδελφότητας τους, πάνω στή γραφική τοποθεσία τού Κομνηνείου Βερροίας, συνεχίζουν τή διακονία των μακαριστών Πατρός ‘Αμβροσίου καί αδελφής “Άννας καί ανεφοδιάζονται πνευματικά στην πορεία της ζωής τους έχοντας ώς πρότυπα τίς δυό ωραίες αυτές ψυχές, πού ήδη αναπαύονται έκει πού είναι όλα όμορφα, όλος ό κόσμος είναι καλός, όπου Άγγελοι καί Αρχάγγελοι καί όπου όλες οί καλές ψυχές.

Σεβαστή Προεστώσα ‘Αδελφή Άννα,

Μέ αγάπη πολλή καί ευλάβεια μεγάλη, ή αδελφή σας ‘Αδελφότητα «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» μαζί μέ τόν πνευματικό αυτής Προϊστάμενο πατέρα Γερβάσιο, γονυπετείς μπροστά στό μνήμα πού φιλοξενεί τό ιερό σκήνωμα σας, δεόμαστε μέ όλη μας τήν καρδιά: «ΧΡΙΣΤΕ, έν τω φωτί του προσώπου σου, καί τω γλυκασμώ της σης ώραιότητος, ην έξελέξω άνάπαυσον, ώς φιλάνθρωπος».


Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το βιβλίο του  Κώστα Γαλανούδη «98%»  παρουσιάζεται  σήμερα στη Στέγη

Το βιβλίο του Κώστα Γαλανούδη «98%» παρουσιάζεται ...

Όταν το τηλέφωνό του χτύπησε και από την άλλη άκρη της...

2 νέα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία στο Πόρτο Χέλι για τα Linα΄s exclusive jewels και μια νέα υπογραφή...

2 νέα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία στο Πόρτο Χέλι για τα...

Η επιχείρηση είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει...

Πλήρως εξοπλισμένο   πλέον το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Βέροιας

Πλήρως εξοπλισμένο πλέον το Μικροβιολογικό...

Από το Κέντρο Υγείας Βέροιας (πρώην ΙΚΑ)...

Tα αποτελέσματα του 79ου Πανελλήνιου Μαθηματικού   Διαγωνισμού «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»

Tα αποτελέσματα του 79ου Πανελλήνιου Μαθηματικού ...

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τα...

Απάντηση της Δημοτικής Αρχής Δήμου Βέροιας στον  Δημ. Τραπεζανλή «Αφιλοκερδώς» σημαίνει 714ευρώ;

Απάντηση της Δημοτικής Αρχής Δήμου Βέροιας στον Δημ....

Με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου...

Τελικά ο κ. Ναλμπάντης είναι ο εκλεκτός   του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι;

Τελικά ο κ. Ναλμπάντης είναι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ ή...

Από την παράταξη «Ώρα Ευθύνης», του δημάρχου...

Απάντηση σε δημοσίευμα του Γ.Ξ. Τροχόπουλου

Απάντηση σε δημοσίευμα του Γ.Ξ. Τροχόπουλου

Κύριε διευθυντάΜε έκπληξη [ίσως όπως κάθε πολίτης...

Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή - Ο “ΟΜΙΛΟΣ” κάθε Τετάρτη προτείνει επίκαιρα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Όταν το τηλέφωνό του χτύπησε και από την άλλη άκρη της γραμμής η γυναίκα του, του είπε «έχω καρκίνο στο μαστό», έγινε… σιωπή!Κι ας βρισκόταν στο λογιστικό του γραφείο, που μόνο ησυχία δεν υπήρχε…Η εμφάνιση...

Η επιχείρηση είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 2 νέα ακόμα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία που τη σεζον άνοιξη/καλοκαίρι 2019 θα φιλοξενήσουν στα μαγαζιά που διαθέτουν εσωτερικά τα κοσμήματα Lina’s exclusive jewels by...