Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 13/4/2018

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 13/4/2018

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει στις τη Δευτέρα 16-4-2018  στις 6.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.»

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΙΦ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-Θ.Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.»

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στην πράξη με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» στην πράξη με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 177/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) αποδοχής της  χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», β) υποβολής πρότασης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στους προϋπολογισμούς του Δήμου ετών 2018 και 2019 πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 24-5-2018 ως 23/5/2019», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 4/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2017

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη δημιουργίας νέων θέσεων ταφής στο Κοιμητήριο της πόλης Βέροιας

ΘΕΜΑ 9ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 10ο : Επί αιτήματος του Β.Γαλάνη για την πρόωρη λύση της μίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Άμμου.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας α) ειδών τροφίμων και β) γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό, για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για τα έτη 2019-2020.

ΘΕΜΑ 12ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ 13ο : Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 194 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Άμμου

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης με την Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών του ετησίου πανελλαδικού συνεδρίου της

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης των εκστρατειών ECOMOBILITY & FREE MOBILITY

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)

ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (Περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)»

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς»

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης».

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου»

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη α) 4ου Α.Π.Ε. (τελικού-τακτοποιητικού) και β) διάθεσης του ποσού της αναθεώρησης και των υπολειπομένων απροβλέπτων δαπανών  του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Αντικατάσταση στέγης 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίησή τους»

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους»

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων καταστάσεων».

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 5ου τμήματος της υπηρεσίας «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος (Β΄ Φάσης) της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια»: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)»

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Δημιουργία και εκτύπωση αυτοκόλλητων σήμανσης κάδων απορριμμάτων)».

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου» για το χρονικό διάστημα από 1/9/2017 ως 31/12/2017

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υλοτόμηση δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα»

ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».

ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη α) κοπής ενός ατόμου μουριάς και β) φύτευσης τεσσάρων νεαρών δενδρυλλίων επί της οδού Βερμίου (πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου)

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση ή μη πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενης του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Βέροιας

ΘΕΜΑ 40ο : Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του Σ.Καρασαββίδη από χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους

ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Ο.Γιαννακοπούλου από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου και αντιδημάρχου οικονομικών σε Ιωάννινα και Φιλιππιάδα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.

ΘΕΜΑ 43ο : Έγκριση ή μη α) προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους πατριωτών της Τ.Κ. Πατρίδας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών

ΘΕΜΑ 44ο : Έγκριση ή μη α) παραχώρησης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Τμήμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών του Υδροβιολογικού Σταθμού Πέλλας, β) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το Τμήμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών του Υδροβιολογικού Σταθμού Πέλλας ημερίδας για την άγρια πέστροφα του ποταμού Τριποτάμου, γ) δαπάνης και δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών

ΘΕΜΑ 45ο : Επί αιτήματος της Αθλητικής Ένωσης Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 46ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 47ο : Επί αιτήματος της «Σχολής Χορού Σοφία Αντωνιάδου» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ...

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ...

Νομίζω αγαπητοί ότι αξίζει να πούμε ολίγα τινά για τον...

Διανομή βρεφικών ειδών μέσω του   προγράμματος ΤΕΒΑ αύριο σε   ωφελούμενους   του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διανομή βρεφικών ειδών μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ...

O Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με την Π.Ε. Ημαθίας...

Δενδρύλλια κάνναβης 2,5 μέτρων καλλιεργούσε στην αυλή του

Δενδρύλλια κάνναβης 2,5 μέτρων καλλιεργούσε στην αυλή...

Συνελήφθη στις 13 Ιουλίου 2018, το απόγευμα σε περιοχή της...

Συλλυπητήρια από τα μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθίας για την απώλεια του Κωνσταντίνου Παλπάνα

Συλλυπητήρια από τα μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθίας για την...

Τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό του Κωνσταντίνου...

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του   προγράμματος του ΤΑΡ «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ»

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος του ΤΑΡ...

-Πρακτική εκπαίδευση στο χωράφι, το επόμενο στάδιοΤην...

Οι πραγματικοί ΗΓΕΤΕΣ στέκονται ακλόνητοι

Οι πραγματικοί ΗΓΕΤΕΣ στέκονται ακλόνητοι

Διαχρονικά στην ιστορία του ένδοξου έθνους μας οι...

«Εντός των φυσιολογικών   μετρήσεων, με σαφή βελτίωση   στο τμήμα της Ημαθίας»   ενημερώνει ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Καλαιτζίδης

«Εντός των φυσιολογικών μετρήσεων, με σαφή βελτίωση ...

Μετά από λήψη δειγμάτων της Τάφρου 66 Για τα...

Φρόσω Καρασαρλίδου:  «Να βρεθεί μόνιμη λύση για τη ρύπανση της Τάφρου 66»

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Να βρεθεί μόνιμη λύση για τη...

Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου είχε επαφές με...

ΑΚΟΥ 99.6FM

Αγγελίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Νομίζω αγαπητοί ότι αξίζει να πούμε ολίγα τινά για τον μακαριστό και αγαπητό σε όλους μας φίλο Αλέκο Ιωαννίδη (στο εξής Μοναχό π. Αλέξανδρο) με την ευκαιρία 40 ημέρου μνημόσυνου που θα γίνει στο Μοναστήρι του...

O Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με την Π.Ε. Ημαθίας πρόκειται να πραγματοποιήσει την Τετάρτη 18 Ιουλίου διανομή βρεφικών ειδών για παιδιά των ωφελούμενων του προγράμματος (ΚΕΑ -ΤΕΒΑ) έως δύο ετών.Στην...

Συνελήφθη στις 13 Ιουλίου 2018, το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 55χρονος ημεδαπός, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, με τη συνδρομή...

Τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό του Κωνσταντίνου Παλπάνα, πατέρα του προέδρου της ΝΟΔΕ Ημαθίας, Παναγιώτη Παλπάνα εκφράζουν τα μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθίας, όπως και των ΔΗΜΤΟ Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας...