Συνεδριάζει   τη   Δευτέρα το   Δημοτικό  Συμβούλιο   Βέροιας  23/2

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 23/2

Τακτική συνεδρίαση, θα γίνει στις 25-2-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- Έγκριση ή μη καταρχήν εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 36 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Βέροιας.

- Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την παροχή της υπηρεσίας καθαριότητας στον χώρο του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας»

- Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον καθαρισμό τσιμενταυλάκων στα διοικητικά όρια του Δήμου.

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της.

-Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

-Λήψη απόφασης του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 9/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», για την ανάληψη της οικονομικής υπηρεσίας του Δημοτικού Ιδρύματος από τον Δήμο Βέροιας

-Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας», στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 6533/26-11-2018 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης και ανάληψης των υποχρεώσεων από τον Δ.Βέροιας, ως δικαιούχου της πράξης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας»

-Έγκριση ή μη α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βέροιας και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «GIVMED» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

-Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης

-Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας.

-Έγκριση ή μη διαγραφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βέροιας

-Έγκριση ή μη α) δράσεων και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας.

-Έγκριση ή μη α) δράσης και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας 

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο Δημοτικό Άλσος Παπάγου.

-Έγκριση ή μη προσαρμογής των οδών Ψαθά και Γενναδίου στην υφιστάμενη κατάσταση.

-Έγκριση ή μη εργασιών μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Σοφού στην πόλη της Βέροιας

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»

-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2017)»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα»

-Έγκριση ή μη παράτασης (τμηματικής και συνολικής) της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)»

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2018

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το Μουσικό Οργανικό Σύνολο «Μονόγραμμα» του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης 

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Λευκή νύχτα» του Δ.Βέροιας με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Tango Emocion και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέροιας, β) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου και γ) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δασκιωτών Βέροιας «Το Παλιόκαστρο», β) παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου και γ) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για τη διοργάνωση ημερίδας για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την διοργάνωση του εθίμου του «Καρνάβαλου»

-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα


Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες του Δήμου Νάουσας στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Nάουσας με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ

Οι εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες του Δήμου...

Η επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή...

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: Ανάδειξη προβλημάτων και εύρεση λύσεων σε αυτά λόγω πανδημίας  COVID-19 μέσω Τηλεδιάσκεψης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ...

Στις 14/04/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του...

Ολοκληρώθηκαν τα δωρεάν Rapid Test στη συνοικία του Προμηθέα

Ολοκληρώθηκαν τα δωρεάν Rapid Test στη συνοικία του...

Με την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών ...

Δωρεάν Rapid Test στον οικισμό Μέσης Δήμου Βέροιας

Δωρεάν Rapid Test στον οικισμό Μέσης Δήμου Βέροιας

Δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου...

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον απερχόμενο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, Διονύση Κούγκα

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον απερχόμενο Διευθυντή...

Την Παρασκευή 16-04-2021 ο Διευθυντής της Διεύθυνσης...

Με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, συναντήθηκε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας

Με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων...

Συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών...

‘Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γ. Μούρνος

‘Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γ....

Απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γεωρ. Μούρνος....

Πάσχα 2021 - Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου: Ανοικτές εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα - Ανάσταση στις 21:00 στο προαύλιο

Πάσχα 2021 - Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου: Ανοικτές...

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γεωρ. Μούρνος. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία της Βέροιας. Ηταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και διακρινόταν για τον πράο χαρακτήρα του. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα...

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας (ΔΙΣ) συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και αποφάσισε το άνοιγμα των ιερών ναών κατά τη διάρκεια...

Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκονται από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 11 Απριλίου ο Αντώνης Καραβασίλης και η σύζυγός του Βιολέτα Ηλιάδη που έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι.  Τρισευτυχισμένοι...

Στον Προμηθέα βρέθηκε σήμερα ο Σύλλογος Νεολαίας Βέροιας για τον καθαρισμό της περιοχής μαζεύοντας 30 σακούλες γεμάτες από σκουπίδια!@@ads-307@@@@ads-307@@Σε ανάρτηση τους στο fb αναφέρουν: @@ads-307@@Απόλυτη επιτυχία!...