Προσχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» : 20 Σημαντικές Αλλαγές

Προσχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» : 20 Σημαντικές Αλλαγές

Εύα Λιλιοπούλου (*)  

Λογίστρια Φοροτεχνικός Α΄ τάξης.


Το προσχέδιο νόμου «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ » ( ΑΣ) , έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία λήγει στις 14-1-2020 και θα αντικαταστήσει το νόμο 4384/2016, ο οποίος ισχύει σήμερα . Η Έναρξη ισχύος του νέου νόμου, θα είναι από την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις του. Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής :

1) Ελάχιστος αριθμός μελών Α.Σ., για την ίδρυση συνεταιρισμού. Ο ελάχιστος αριθμός μελών ορίζεται στα 10 άτομα , αντί για 20 τουλάχιστον μέλη. 

Επίσης με απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται ΑΣ με λιγότερα από 10 ιδρυτικά μέλη σε περιοχές όπου ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, ιδίως όταν η έδρα του ΑΣ βρίσκεται σε ορεινές περιοχές ή νησιά με λιγότερους από 3.500 κατοίκους ή η δραστηριότητα του ΑΣ αφορά ειδικά προϊόντα.

2) Μέλη επενδυτές και με δικαίωμα ψήφου. Προβλέπεται, στα πλαίσια οικονομικής ενίσχυσης των ΑΣ, η δυνατότητα συμμετοχής στους ΑΣ μελών- επενδυτών, μη χρηστών, φυσικών ή νομικών προσώπων, με πλείονες, για κάθε επενδυτή, της μίας υποχρεωτικής μερίδες, οι οποίες έχουν δικαίωμα μίας ψήφου ( ενώ πριν δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα) η κάθε μία και δύνανται να έχουν διαφορετική αξία από αυτή των υποχρεωτικών μερίδων των μελών -συνεταιριστών. Τα μέλη-επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, αλλά δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται με αυτόν.

3) Δυνατότητα διανομής των «Κερδών» του ΑΣ. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα (φορολογούνται ανάλογα αν διανέμονται ή όχι) και κέρδη (φορολογούνται σε κάθε περίπτωση με 10%). Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις συναλλαγές του ΑΣ με τα μέλη του. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη. Εκτός από τα «πλεονάσματα» θα μπορούν να διανέμονται και τα κέρδη. Όταν διανέμονται τα κέρδη, φορολογούνται ως μερίσματα με συντελεστή 5%.

4) Απαιτείται Ελάχιστο κεφάλαιο 10.000 ευρώ για την ίδρυση Αγροτικού Συνεταιρισμού .

5) Η Ίδρυση του ΑΣ, γίνεται με απόφαση του Υπουργείου ( ΥΠΑΑΤ) και όχι του Ειρηνοδικείου.

6) Δάνεια προς τα μέλη : Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής από τους ΑΣ προς τα μέλη τους συνεταιριστές, μικροπιστώσεων έως ύψους 25.000€ συνολικά για κάθε μέλος.

7) Ιστοσελίδα ( site ) του ΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να διατηρεί σε λειτουργία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία αναρτώνται το Καταστατικό του ΑΣ, η διεύθυνση της έδρας του, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του, ο αριθμός των μελών του, τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου και οι ιδιότητές τους, ο Γενικός Διευθυντής του εφ' όσον υπάρχει, οι προς έγκριση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες τέτοιες, οι Ανακοινώσεις του ΑΣ και οι Προσκλήσεις προς τα μέλη του για τις Γενικές Συνελεύσεις.

8) Στοιχεία των Εντύπων του ΑΣ . Πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, τον αριθμό καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρείται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και την ονομασία της διαδικτυακής ιστοσελίδας του.

9) Ελάχιστη παράδοση προϊόντων στον ΑΣ. Το ποσοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε μέλος-συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 75% ( αντί 80% ).

10) Διαγραφή μέλους. Το μέλος διαγράφεται υποχρεωτικά αν δεν συναλλάσσεται με τον Συνεταιρισμό για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία ορίζεται από το Καταστατικό και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο συνεχομένων διαχειριστικών χρήσεων. Το ελάχιστο ύψος συναλλαγής ορίζεται από το Καταστατικό.

11) Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, του ΑΣ . Προβλέπεται, Αποζημίωση, για την απασχόλησή των μελών με υποθέσεις του Συνεταιρισμού. Μέχρι τώρα προβλεπόταν μόνο κάλυψη των Εξόδων κίνησης και Παράστασης.

12) Υποχρέωση Έγκρισης από την Γενική Συνέλευση του ΑΣ, των συμβάσεων που συνάπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον ΑΣ.

13) Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) . Είναι υποχρεωτικό όργανο διοίκησης των ΑΣ 

Εξαιρούνται οι ΑΣ που έχουν λιγότερα από 10 ( αντί 30, που ήταν πριν ) μέλη και ταυτόχρονα δεν προβλέπεται ΕΣ, από το Καταστατικό τους (ΕΣ)

14) Δικαίωμα εκλογής στα όργανα διοίκησης του ΑΣ. Έχουν τα μέλη που είχαν συναλλαγές με τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια καθεμιάς από τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Για τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει δύο χρήσεις, η προϋπόθεση αυτή περιορίζεται στη μία. Το ύψος των συναλλαγών ορίζεται από το Καταστατικό.

15) Υποχρέωση εχεμύθειας . Τα μέλη των οργάνων του ΑΣ υποχρεούνται να μη αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά την παύση της θητείας τους, τις σημαντικές πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον ΑΣ.

16) Το «πόθεν έσχες», εφαρμόζεται για τους Προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Γενικούς Διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ, αντί των 2.000.000 ευρώ, που ήταν πριν.

17) Έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές. Προβλέπεται ( εκτός από αυτούς που ελέγχονται υποχρεωτικά, λόγω πλήρωσης των σχετικών κριτήριων) και για εκείνους εκ των ΑΣ που έχουν κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση άνω των 2.000.000 € ευρώ.

18) Ποινικές και Αστικές διώξεις. Αναστέλλεται μέχρι το πέρας των σχετικών διαδικασιών και πάντως όχι πέραν της πενταετίας οι ποινικές και αστικές διώξεις κατά μελών ΔΣ των ΑΣ που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή κηρύχθηκαν σε πτώχευση για οφειλές προς το Δημόσιο ή και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

19) Προθεσμία τροποποιήσεως των καταστατικών. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4384/2016, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα Καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του.

20) Διαγραφή από το μητρώο των ΑΣ . Οι ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και δεν έχουν καταχωρήσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους της τελευταίας τριετίας και έχουν καταστεί ανενεργοί, καθώς και ΑΣ χωρίς παραγωγική δραστηριότητα (εξαιρουμένων των αρδευτικών ΑΣ, αναγκαστικών ΑΣ διαχειρίσεως χορτονομής του ν.δ. 1923, προώθησης προβατοτροφίας καθώς και ΑΣ εξαγοράς κτημάτων), διαγράφονται από το Μητρώο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.


(*) Η κ. Εύα Λιλιοπούλου είναι Λογίστρια Φοροτεχνικός και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στον Αγροτικό Κλάδο. Το κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.


Για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 23310-44420.


Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναμένονται οι αποφάσεις για τους δασμούς στις κομπόστες που

Αναμένονται οι αποφάσεις για τους δασμούς στις...

Σε αναµµένα κάρβουνα κάθονται και αυτήν τη χρονική...

Τέλος στην αγωνία των τευτλοπαραγωγών για τη συνδεδεμένη ενίσχυση δίνει ο Μ. Βορίδης

Τέλος στην αγωνία των τευτλοπαραγωγών για τη...

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης...

Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος: Πληροφορίες αγοράς αγροεφοδίων βάμβακος από χώρες της ΕΕ

Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος: Πληροφορίες...

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, αποτελούμενη από...

Στην ανάπτυξη του  αγροδιατροφικού τομέα  στοχεύει η Τράπεζα Πειραιώς

Στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στοχεύει η...

Εκσυγχρονισμός, καινοτομία και επιχειρηματικότητα...

Ο κύβος ερρίφθη: Τον  Αύγουστο ξεκινά η παραγωγή ζάχαρης στο εργοστάσιο της ΕΒΖ Σερρών - Τι αναφέρει ο ο επικεφαλής της Royal Sugar για την μονάδα στο Πλατύ

Ο κύβος ερρίφθη: Τον Αύγουστο ξεκινά η παραγωγή...

Το αργότερο στις αρχές Αυγούστου φέτος, πρόκειται να...

Σε διαβούλευση το νέο, εκσυγχρονισμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Σε διαβούλευση το νέο, εκσυγχρονισμένο Εθνικό Σχέδιο...

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης...

Μετά από πολυετείς προσπάθειες υπογράφηκε χθες η ίδρυση Διεπαγγελματικής για την Φέτα

Μετά από πολυετείς προσπάθειες υπογράφηκε χθες η...

Στην τελική υπογραφή της Ιδρυσης Διεπαγγελματικής της...

Σύσκεψη για το ροδάκινο παρουσία του ΥΠΑΑΤ Μάκη Βορίδη, από τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βέροιας

Σύσκεψη για το ροδάκινο παρουσία του ΥΠΑΑΤ Μάκη...

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας σε υλοποίηση του ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας σε υλοποίηση του προγραμματισμού των δράσεων του, με συνδιοργανωτές την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και την Αντιδημαρχία Αγροτικού του Δήμου Βέροιας  οργανώνει σύσκεψη...

Σε αναµµένα κάρβουνα κάθονται και αυτήν τη χρονική περίοδο οι ελληνικές βιοµηχανίες κοµπόστας που δραστηριοποιούνται και στην αµερικανική αγορά. Ο λόγος της αγωνίας τους έχει να κάνει µε την επικείµενη...

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην τευτλοπαραγωγή της χώρας, αποφασίζει την χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης...

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, αποτελούμενη από εκκοκκιστές και παραγωγούς, και στα πλαίσια της προσπάθειας συμβολής της στη μείωση του κόστους της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας, θα ήθελε να...