Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας: Καλούμε την Πολιτεία να  υποστηρίξει την Πληροφορική Παιδεία

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας: Καλούμε την Πολιτεία να υποστηρίξει την Πληροφορική Παιδεία

Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία και τις ασάφειες που το χαρακτηρίζουν σχετικά με την Πληροφορική, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας *(ΣΕΠΗ), επισημαίνει τα εξής: «Η Πληροφορική Παιδεία συντελεί αποτελεσματικά στην ολόπλευρη μόρφωση, την προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών, την δημιουργία χρήσιμων και ενεργών πολιτών και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Η συνεχής και δυναμική ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και η διείσδυση της σε κάθε κοινωνικό πεδίο με ταχύτατους ρυθμούς, προσδιορίζει και επιβάλλει την αναγκαιότητα του πληροφορικού γραμματισμού των μαθητών μας. Ο όρος πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy) περιγράφει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη μάθηση και τη συνεχή τους ανάπτυξη.

Εξάλλου, εκτιμάται ότι σήμερα το 90% των θέσεων εργασίας απαιτούν κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων , ενώ σημαντικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους, θεωρείται η απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ψηφιακής ικανότητας αν δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα, η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη, η Πολιτεία να επενδύσει στην Επιστήμη της Πληροφορικής και στις εφαρμογές της. Όπως ανέδειξε και την ευελιξία και την ισχυρή θέληση των εκπαιδευτικών να βοηθήσουν τους μαθητές τους χρησιμοποιώντας με επιμονή τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία. Μια υπερπροσπάθεια η οποία ένθερμα υποστηρίχτηκε από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής με κάθε τρόπο αδιαμφισβήτητα σημαντικά και καθοριστικά. 

Χρειαζόμαστε λοιπόν την διδασκαλία της Πληροφορικής, από το Δημοτικό, μέχρι το Λύκειο, το Πανεπιστήμιο και την δια βίου μάθηση. (Στην Κορέα ασκούνται στον προγραμματισμό και την ρομποτική από το νηπιαγωγείο).Και με σαφή τον διαχωρισμό μεταξύ Πληροφορικής και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σαφή διαχωρισμό δηλαδή της δημιουργικότητας (Πληροφορική) από την κατανάλωση και απλά χρήση ψηφιακών εργαλείων (ΤΠΕ).Οι μαθητές μας είναι μανιώδεις χρήστες του διαδικτύου, των εφαρμογών και των παιχνιδιών, αλλά πρέπει να μάθουν για τις υποκείμενες δομές και τους βασικούς αλγόριθμους ώστε να γίνουν ψηφιακοί δημιουργοί.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, «…τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσπαθούν να προσαρμόζονται εκ των υστέρων στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η πρόβλεψη στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μπορεί να αντιστρέψει αυτήν την τάση και να εξασφαλίσει την προδραστική συμμετοχή των εκπαιδευτών (από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής έως τους εκπαιδευτικούς) για την έγκαιρη εκ των προτέρων αντιμετώπιση των επερχόμενων αλλαγών…» 

Η πολιτεία καλείται να υποστηρίξει την Πληροφορική Παιδεία με:

1. Εξασφάλιση Εργαστηρίων Πληροφορικής σε κατάλληλους χώρους και με αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας. Τα Εργαστήρια Πληροφορικής μπορούν να χρησιμοποιούνται πλέον και ως σύγχρονες σχολικές βιβλιοθήκες.

2. Ανανέωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων, ώστε να μην απογοητεύει αλλά να προσελκύει, να ενθαρρύνει και να δίνει δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

3. Σύγχρονα  προγράμματα σπουδών που να περιλαμβάνουν ελκυστικά και χρηστικά διδακτικά αντικείμενα όπως: Σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, πολυμεσικές εφαρμογές, ασφάλεια διαδικτύου, τηλεκπαίδευση, κατασκευή ιστοσελίδων, εφαρμογές δεύτερης γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0) όπως ιστολόγια (blogs), wikis, ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (socialnetworking), εργαλεία διαμοίρασης πληροφοριών, κοινωνικού ευρετηριασµού (bookmarking), δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, ενότητες που να οδηγούν σε απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού χρήσης υπολογιστή κλπ. Προγράμματα σπουδών που να εστιάζουν όχι μόνο στη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορικής, αλλά να οικοδομούν βάσεις στους μαθητές ώστε να μπορούν να καινοτομούν και να δημιουργούν οι ίδιοι και όχι απλά να είναι καταναλωτές των τεχνολογικών προϊόντων.

4. Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, αναγκαία προσαρμοσμένο στον τομέα και την ειδικότητα των μαθητών. Ειδικά το πρόγραμμα του τομέα Πληροφορικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, χρήζει να ενημερώνεται πάρα πολύ συχνά και να ακολουθεί τις εξελίξεις,που συμβαίνουν με ταχύτερους ρυθμούς. Επίσης οι απόφοιτοι της Πληροφορικής θα πρέπει να έχουν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα, ώστε ο τομέας να λειτουργεί αυτόνομα και όχι απλά σαν ένα ενδιάμεσο βήμα προς την Τριτοβάθμια ή τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΙΕΚ, μαθητεία κ.λ.π.)

5. Συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Δημοτικό– Γυμνάσιο– Λύκειο) προσαρμοσμένα στην ηλικία των μικρότερων και μεγαλύτερων τάξεων. Τα εγχειρίδια μπορεί να είναι σε ψηφιακή μορφή για να ενημερώνονται και να ανανεώνονται (χωρίς μεγάλα κόστη) ώστε να ανταποκρίνονται στην σύγχρονη πραγματικότητα.

6. Μικρό αριθμό μαθητών στα εργαστήρια, ώστε να έχει την δυνατότητα ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής να βοηθά και να δίνει ιδέες σε όλους τους μαθητές και σε κάθε έναν ξεχωριστά.

7. Φροντίδα για τους εκπαιδευτικούς, Υπευθύνους των Εργαστηρίων που αναλαμβάνουν την υποστήριξη, την συντήρηση και την χρήση τους με δραστηριότητες καινοτομίας όπως Ρομποτική, συμμετοχή σε μαθητικά συνέδρια, υποστήριξη των διαφόρων μαθημάτων που χρησιμοποιούν επίσης το εργαστήριο Πληροφορικής όπως ερευνητικές εργασίες, project κ.α. 

8. Με εκπαιδευτικούς πληροφορικής χωρίς εμπλοκή στην διοικητική γραφειοκρατία του σχολείου, απερίσπαστους να προχωρήσουν στο μαθητοκεντρικό και επιστημονικό τους έργο.

Πολιτισμός σήμερα δε νοείται χωρίς την τεχνολογία. Πολιτισμός είναι το ανθρώπινο συναίσθημα, το τραγούδι, η πνευματική εργασία, πολιτισμός όμως είναι και τα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος, η κατοικία, το ένδυμα, το πάρκο που χρησιμοποιεί για την βόλτα του. Πολιτισμός είναι ο τρόπος που επικοινωνεί με το κράτος, ο τρόπος που εργάζεται, ο τρόπος που εκπαιδεύεται.

*Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τον διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Π.Η.» και έδρα τη Βέροια.

Μέλη του είναι οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, που έχουν  σχέση εργασίας με το υπουργείο Παιδείας και υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της Ημαθίας, οποιασδήποτε βαθμίδας.


Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δωρεά του Ροταριανού Ομίλου Βέροιας στο Νοσοκομείο για την καταπολέμηση του COVID-19

Δωρεά του Ροταριανού Ομίλου Βέροιας στο Νοσοκομείο...

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου παρουσία του Διοικητή της 2484...

Τι (και πότε) να μην τρώτε στα εστιατόρια: μια χρυσή λίστα του Άντονι Μπουρντέν

Τι (και πότε) να μην τρώτε στα εστιατόρια: μια χρυσή...

ση η λαχτάρα του να απολαύσει κανείς το αγαπημένο του...

Αξίες που έσβησαν ή αντικαταστάθηκαν (β)

Αξίες που έσβησαν ή αντικαταστάθηκαν (β)

Του ιερέως: Παναγιώτου Σ. ΧαλκιάΣυνεχίζουμε, φίλοι...

Μηνιαία δραστηριότητα των Αστυνομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας του μήνα Μαΐου 2020

Μηνιαία δραστηριότητα των Αστυνομικών Υπηρεσιών...

 Κατά τη διάρκεια του μήνα Μαΐου του 2020, στις...

Δήμος Βέροιας: Μεταφορά οστών σε χωνευτήριο, όσων πέθαναν έως το τέλος του 1980

Δήμος Βέροιας: Μεταφορά οστών σε χωνευτήριο, όσων...

--Όσοι επιθυμούν να τα μεταφέρουν σε άλλα κοιμητήρια...

18.ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟ 1821. -

18.ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟ 1821. - "Εγώ...

Γράφει ο Παν. Παπαδόπουλος-ΦιλόλογοςΟ Αθανάσιος...

Τρείς  εβδομάδες Linasexclusive jewels store στη Βέροια

Τρείς εβδομάδες Linasexclusive jewels store στη Βέροια

 Η μεγάλη αγάπη μας, ο ενθουσιασμός , η ολοκληρωτική...

Γερασμένα δένδρα... αλλά με φορτίο πολιτισμού!!! *Του Πάρη Παπακανάκη

Γερασμένα δένδρα... αλλά με φορτίο πολιτισμού!!! *Του...

Φωτό: Γενική άποψη της Βέροιας στα 1916  (Αρχείο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

 Η μεγάλη αγάπη μας, ο ενθουσιασμός , η ολοκληρωτική αφοσίωση και η αποφασιστικότητα για την εκπλήρωση του στόχου μας, μας οδήγησε εν μέσω μιας πρωτόγνωρης για τον πλανήτη υγειονομικής κρίσης να τολμήσουμε...

Φωτό: Γενική άποψη της Βέροιας στα 1916  (Αρχείο Γεώργιου Παπασουλιώτη)Έχουμε την τύχη αλλά ταυτόχρονα και το βάρος πολιτισμικής ευθύνης να διαβιούμε σε μία πόλη με αδιάλειπτη κατοίκηση που χάνεται στα βάθη...

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά του ΕΚΑΒ, αλλά και των πληρωμάτων δύο μοτοσυκλετών της Ομάδας ΔΙΑΣ που εκλήθησαν πριν λίγο και συγκεκριμένα στις 7.30 το απόγευμα στην συμβολή των οδών Κωττουνίου και...

Με αισθήματα αγωνίας των ιδιοκτητών τους, για την πορεία του φετινού καλοκαιριού, άνοιξαν χθες  Δευτέρα 1 Ιουνίου τα ξενοδοχεία της Ημαθίας, με νέους όρους λόγω της πανδημίας, για τους οποίους ενημερώθηκαν...