Συνεδριάζει τη Δευτέρα  στην Αλεξάνδρεια  το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στην Αλεξάνδρεια το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 στις 8.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω είκοσι τρία (23) θέματα:

 

1. Συζήτηση επί αιτήσεως του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας αναφορικά με τη διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Αλεξάνδρειας

2. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 143/2013 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλεξάνδρειας)

3. Ψήφιση ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2014

4. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Επιχείρηση Δημοτικής Ανάπτυξης Αλεξάνδρειας (Ε.Δ.ΑΝ.ΑΛ.)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη

5. Ανατροπή υπόλοιπων πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2013

6. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού

7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κου Κωστόπουλου Αναστάσιου του Αντωνίου

8. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση της κοπής της πίτας για όλους τους υπαλλήλους του Δήμου καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014

9. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2014

10. Λήψη απόφασης για την οριστική διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικούς καταλόγους 

11. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του MILONAKI COSTA του IOANNI.   

12. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του Λεπιδά Δημητρίου του Αποστόλου                               

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας ειδών παντοπωλείου –καθαριότητας και ευπρεπισμού-χημικού υλικού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού για το έτος 2014

14. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59- «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων»

15. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» πρόσκληση 1.18 –Αξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της πράξης: «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων και απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας»

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ)  (Α.Μ. 200/2010 ΤΥΔΚ)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ. Κ. ΠΛΑΤΕΟΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 29/12)

19. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»  (Α.Μ. 35/2013)

20. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Κορυφής (Δ.Κ. Κορυφής)

21. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Τρικάλων

22. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Τρικάλων

23. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου με σύστημα αναρρόφησης (VACUUM) και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Πλατέος Ημαθίας»

24. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας»                             

25. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από τον Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2014

26. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση από το Δήμο ή τις κοινότητες πραγμάτων ανήκοντα εις τρίτους  για το έτος 2014

27. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής Ν. 3463/06 άρθρο 186 παρ. 5 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2014

28. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π. μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων έτους 2014

29. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών -δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωτών τους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών έως 2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

30. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους – δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του ,  της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών , άνω των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80.

31. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των έργων, αξίας μέχρι 5.869,41 ευρώ, για το έτος 2014.

32. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή παραλαβής στο Δήμο Αλεξάνδρειας των έργων, αξίας πάνω από 5.869,41 ευρώ, για το έτος 2014.                                                   

33. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους – δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του  της Επιτροπής Βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το έτος 2014 ( Π.Δ. 28/80).

34. Λήψη απόφασης για τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 15/2008 κανονιστικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις)

35. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του πρωην σχολικού κλήρου της Τ.Κ. Πρασινάδας εκτάσεως 4,00 στρεμμάτων που βρισκέται στην τοποθεσία «Νεκροταφεία Κυδωνέας»

36. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικών αγρών της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου

37. Ανανέωση η μη επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

38. Λήψη απόφαση για τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός του κατ/τος της Νικολαϊδου Αναστασίας στην Τ.Κ.Κυψέλης.

39. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 7 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

17 κόμματα κατεβαίνουν στην Ημαθία για τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου

17 κόμματα κατεβαίνουν στην Ημαθία για τις εθνικές...

Δεκαεπτά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων...

Τα προβλήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και εμπόρων συζήτησε η Φρόσω Καρασαρλίδου με τις Διοικήσεις τους

Τα προβλήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και εμπόρων...

 Στο πλαίσιο των καθημερινών επαφών της με φορείς της...

Ενθουσιώδη  υποδοχή στον Φώτη Κουτσουπιά στην οδό Πιερίων !!

Ενθουσιώδη υποδοχή στον Φώτη Κουτσουπιά στην οδό...

Στην πρωτεύουσα του Νομού Ημαθίας, τη Βέροια, βρέθηκε ο...

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη 2.844.673 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη 2.844.673 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθημερινά το...

Δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα για την επίσκεψη του αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ στη Βέροια και τις εξαγγελίες του

Δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα για την επίσκεψη του...

Ο υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Τάσος ...

Μ.Χαλκιδης: Η Νομαρχιακή της Ν.Δ. πρέπει να οργανώσει εκδήλωση για την παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών

Μ.Χαλκιδης: Η Νομαρχιακή της Ν.Δ. πρέπει να οργανώσει...

Ένα περίεργο φαινόμενο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή...

Πολύωρη διακοπή νερού σε περιοχή της Βέροιας

Πολύωρη διακοπή νερού σε περιοχή της Βέροιας

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης...

Αριστούχοι, προαγόμενοι και απολυόμενοι του Γενικού Λυκείου Μακροχωρίου

Αριστούχοι, προαγόμενοι και απολυόμενοι του Γενικού...

ΑριστούχοιΑ/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Δεκαεπτά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων κατεβαίνουν στην Ημαθία για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου με 68 υποψήφιους που διεκδικούν την ψήφο των ημαθιωτών.Τα 17 κόμματα που «πέρασαν» από τον Άρειο Πάγο...

 Στο πλαίσιο των καθημερινών επαφών της με φορείς της Ημαθίας, η υποψήφια βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Βέροιας κ. Θωμά Ζιώγα και τα...