Συνεδριάζει τη Δευτέρα  στην Αλεξάνδρεια  το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στην Αλεξάνδρεια το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014 στις 8.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω είκοσι τρία (23) θέματα:

 

1. Συζήτηση επί αιτήσεως του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας αναφορικά με τη διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Αλεξάνδρειας

2. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 143/2013 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλεξάνδρειας)

3. Ψήφιση ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2014

4. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Επιχείρηση Δημοτικής Ανάπτυξης Αλεξάνδρειας (Ε.Δ.ΑΝ.ΑΛ.)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη

5. Ανατροπή υπόλοιπων πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2013

6. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού

7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κου Κωστόπουλου Αναστάσιου του Αντωνίου

8. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση της κοπής της πίτας για όλους τους υπαλλήλους του Δήμου καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014

9. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2014

10. Λήψη απόφασης για την οριστική διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικούς καταλόγους 

11. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του MILONAKI COSTA του IOANNI.   

12. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του Λεπιδά Δημητρίου του Αποστόλου                               

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας ειδών παντοπωλείου –καθαριότητας και ευπρεπισμού-χημικού υλικού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού για το έτος 2014

14. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59- «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων»

15. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» πρόσκληση 1.18 –Αξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της πράξης: «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων και απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας»

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ)  (Α.Μ. 200/2010 ΤΥΔΚ)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ. Κ. ΠΛΑΤΕΟΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 29/12)

19. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»  (Α.Μ. 35/2013)

20. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Κορυφής (Δ.Κ. Κορυφής)

21. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Τρικάλων

22. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Τρικάλων

23. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου με σύστημα αναρρόφησης (VACUUM) και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Πλατέος Ημαθίας»

24. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας»                             

25. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από τον Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2014

26. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση από το Δήμο ή τις κοινότητες πραγμάτων ανήκοντα εις τρίτους  για το έτος 2014

27. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής Ν. 3463/06 άρθρο 186 παρ. 5 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2014

28. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π. μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων έτους 2014

29. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών -δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωτών τους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών έως 2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

30. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους – δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του ,  της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών , άνω των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80.

31. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των έργων, αξίας μέχρι 5.869,41 ευρώ, για το έτος 2014.

32. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή παραλαβής στο Δήμο Αλεξάνδρειας των έργων, αξίας πάνω από 5.869,41 ευρώ, για το έτος 2014.                                                   

33. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους – δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του  της Επιτροπής Βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το έτος 2014 ( Π.Δ. 28/80).

34. Λήψη απόφασης για τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 15/2008 κανονιστικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις)

35. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του πρωην σχολικού κλήρου της Τ.Κ. Πρασινάδας εκτάσεως 4,00 στρεμμάτων που βρισκέται στην τοποθεσία «Νεκροταφεία Κυδωνέας»

36. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικών αγρών της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου

37. Ανανέωση η μη επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

38. Λήψη απόφαση για τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός του κατ/τος της Νικολαϊδου Αναστασίας στην Τ.Κ.Κυψέλης.

39. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 7 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε αύριο στη

Διαβάστε αύριο στη "ΒΕΡΟΙΑ" 19/11

Ακόμα να χτυπήσει η καμπάνα στον Προμηθέα  ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ...

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται ο αποχιονισμός και η ρίψη άλατος από συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται ο αποχιονισμός και η ρίψη...

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται ο αποχιονισμός και η ρίψη...

Μάθετε Ρώσικα & Γερμανικά μέσα σε 6 μήνες 17/11

Μάθετε Ρώσικα & Γερμανικά μέσα σε 6 μήνες 17/11

 Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με ...

Σεμινάριο για τον σχολικό εκφοβισμό

Σεμινάριο για τον σχολικό εκφοβισμό

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου...

Από την καρδιά στο νου - Σωπαίνουν   οι λέξεις

Από την καρδιά στο νου - Σωπαίνουν οι λέξεις

Γράφει η Όλγα  Κουτμηρίδου - ΜεταξάΟι λέξεις άνοιξαν...

Για οριστική άδεια λειτουργίας πάει το   Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου

Για οριστική άδεια λειτουργίας πάει το Χιονοδρομικό...

Την έγκριση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών...

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική   Κοινότητα   Βέροιας

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας...

Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

17 Νοέμβρη 2018.Φέτος συμπληρώνονται 45 χρόνια από την...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Ακόμα να χτυπήσει η καμπάνα στον Προμηθέα  ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ «ΘΑΥΜΑ» Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΕΡΘΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ - «ΜΠΑΧΑΛΟ» ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ- ΤΙ ΛΕΝΕ Ο...

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται ο αποχιονισμός και η ρίψη άλατος από συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας.Πιο συγκεκριμένα, τα συνεργεία επιχειρούν σε τμήματα...

 Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με τις πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας και νέων προγραμμάτων,προσφέρει στην κοινωνία της Ημαθίας δυο ταχύρυθμα προγράμματα εκμάθησης Ρωσικών και ...

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Νάουσας  διοργανώνει σεμινάριο με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό (bulling) -σε συνεργασία με την κα Τασιώνα Αθηνά (επισκέπτρια υγείας) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου-...