Οι παρακλήσεις της Παναγίας και οι ομιλίες του Μητροπολίτη σε Κλειδί και Σέλι

Οι παρακλήσεις της Παναγίας και οι ομιλίες του Μητροπολίτη σε Κλειδί και Σέλι

Την Κυριακή 9 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας χοροτάτησε στον Εσπερινό και στη συνέχεια στην ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος στον ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Σέλι.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:«Σῶζεπόλινκαίλαόντῶνπολε­μουμένωνἡεἰρήνη, τῶνχειμαζο­μένωνἡγαλήνη, ἡμόνηπροστα­σίατῶνπιστῶν».

Ἀμέτρητες οἱ ἱκεσίες πού ἀπευ­θύ­­νο­νται κάθε ἀπόγευμα τοῦ Δε­κα­­πενταυγούστου πρός τήν Ὑπε­ρα­­γία Θεοτόκο. Ἀναρίθμητα τά εὐ­λαβῆ τέκνα της, τά ὁποῖα σέ κάθε πόλη καί χώρα, σέ κάθε ναό, μεγα­λο­πρεπῆ ἤ ταπεινό, καί σέ κάθε ἐξωκκλήσι, ψάλλουν ἐνώ­πιον τῆς ἱερᾶς της εἰκόνος μέ κα­τά­νυξη τόν Παρακλητικό της Κα­νόνα, ὅπως τόν ψάλαμε καί ἐμεῖς ἀπόψε ἐδῶ στό Σέλι, στόν ἀφιε­ρω­μένο στή πάν­σεπτο Κοίμη­σή της ἱερό μας ναό.

Καί αὐτές οἱ ἱκεσίες καί αὐτές οἱ φωνές τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς πι­στῶν τέκνων της ἑνώνονται καί φθάνουν στόν οὐρανό, ἐκεῖ ὅπου παρακάθηται στόν θρόνο τοῦ Υἱοῦ της, λαμπροτέρα «λαμπηδόνων ἡλι­­α­κῶν», Δέσποινα τοῦ κόσμου, Κυρία τῶν ἀγγέλων, ἀλλά καί με­σίτρια καί πρέσβειρα τῶν ἀν­θρώ­πων πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό, ἡ Παναγία μας.

Φθάνουν μέχρι τόν οὐρανό καί δέν ἀφήνουν ἀσφαλῶς ἀδιάφορη τήν Παναγία μητέρα μας, ἡ ὁποία χαίρεται νά μᾶς βλέπει νά τήν πα­ρα­καλοῦμε, χαίρεται νά μεσι­τεύει στόν Υἱό της γιά χάρη μας, χαί­ρε­ται νά σπεύδει νά γίνεται καί γιά μᾶς, τά παιδιά της, πύργος ἀσφα­λής καί τεῖχος καταφυγῆς. Γιατί αὐ­τός εἶναι ὁ τρόπος νά ἐκ­δη­λώ­νει τή χάρη καί τό προ­νό­μιο πού ἔλαβε ἀπό τόν Υἱό της, καί αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό νά μήν ἐγκα­τα­λεί­ψει μέ τήν Κοίμησή της τόν κόσμο. Αὐτός εἶναι ὁ τρό­πος μέ τόν ὁποῖο πιστοποιεῖ ἡ Πα­ναγία μας τήν παρουσία της ὄχι μόνο στόν οὐρανό ἀλλά καί ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Γιατί ἀντίθετα ἀπό ἐμᾶς, πού προσπαθοῦμε καί ἀγω­νιζόμεθα νά ἀπομακρύνουμε ἀπό τόν νοῦ μας τά ζητήματα καί τά προβλήματα πού μᾶς ἀπασχο­λοῦν, ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Παναγία μας ἐνδιαφέρεται γι᾽ αὐ­τά, νοιάζεται καί μεριμνᾶ γιά ὅ,τι μᾶς ἀπασχολεῖ καί θέλει νά μᾶς προσφέρει πάντοτε τή λύση πού θά μᾶς εἶναι ὄχι μόνο προσω­ρινά ὠφέλιμη, ἀλλά θά εἶναι καί πρός σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ μέριμνά της εἶναι ἀνύστακτη, καί περιμένει καί ἀπό ἐμᾶς νά καταφεύγουμε στή μητρι­κή της ἀγάπη καί νά τήν παρακα­λοῦμε θερμά νά ἐπέμβει στή ζωή μας, νά δώσει τή λύση στίς δυσκο­λίες πού ἀντιμετωπίζουμε, νά ἀπο­τρέψει τούς κινδύνους πού μᾶς ἀπειλοῦν, νά γαληνεύσει τήν ψυχή μας καί νά χαρίσει τήν εἰρή­νη στή ζωή μας. Περιμένει ἡ Παναγία μας νά στραφοῦμε πρός Αὐτήν καί νά τῆς ἐπαναλάβουμε τήν ἱκεσία πού τῆς ἀπευθύνει καί ὁ ἱερός ὑμνογρά­φος. «Σῶζε πόλιν καί λαόν, τῶν πο­λεμουμένων ἡ εἰρήνη, τῶν χει­μαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προ­στασία τῶν πιστῶν».

Περιμένει νά τήν ἐπαναλαμβά­νου­­­με ὄχι μόνο μέ τά χείλη, ἀλλά μέ ὅλη μας τήν καρ­διά, μέ ὅλη μας τήν ὕπαρξη, ἀλλά καί μέ συναί­σθη­ση τί ζητοῦμε καί ἀπό ποιάν τό ζητοῦμε.

Περιμένει ἡ Παναγία μας τή δέη­σή μας καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά ἀνταποκριθεῖ σέ αὐ­τήν, ἀρκεῖ νά μήν τῆς λέμε μόνο ὅτι τήν ἐμπι­στευ­όμεθα μέ τήν ἱκεσία μας, ἀλλά νά τῆς τό δείχνουμε καί μέ τή ζωή μας.

Καί πότε δείχνουμε μέ τή ζωή μας ὅτι ἐμπιστευόμεθα τήν Ὑπε­ρα­γία Θεοτόκο; Ὅταν ἀγωνιζό­με­θα νά μιμηθοῦμε τή ζωή της καί τήν ἀναστροφή της. 

Ἡ Παναγία μας ἔζησε μέσα στόν κόσμο, ὅπως ζοῦμε καί ἐμεῖς, ὅμως κατόρθωσε νά φθάσει σέ μέτρα καθαρότητος καί ἁγιότητος ἀνυ­πέρ­βλητα, γιατί ἔζησε μέ ὑπακοή στόν λόγο καί στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἔζησε μέ ταπείνωση καί ἁπλότητα, ἄν καί ἦταν ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἄν καί εἶχε λάβει αὐτή τή μεγάλη τιμή ἀπό τόν Θεό.Ἄν, λοιπόν, θέλουμε καί ἐμεῖς νά ἔχουμε τήν προστασία καί τή βοή­θεια τῆς Παναγίας μας, ἄς προ­σπα­θοῦμε νά μιμούμεθα τήν ὑπα­κοή καί τήν ταπείνωσή της, δείχνο­ντάς της ἔτσι τόν σεβασμό καί τήν ἐμπιστοσύνη μας στή σωστική δύ­ναμή της. 

Καί τήν ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη τήν προστασία καί τή βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Παρθένου καί ὡς ἄτο­μα καί ὡς ἔθνος, διότι διερχόμεθα, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, μία ἐξαιρε­τικά δύσκολη περίοδο, ἀφενός λόγω τῶν προκλήσεων τῶν γειτόνων μας πού ἀντι­με­τω­πί­ζει ἡ πατρίδα μας καί ἀφε­τέρου ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορω­νοϊοῦ, ἡ ὁποία καί πάλι ἀπει­λεῖ τίς ζωές μας, ἔστω καί ἄν κά­ποιοι δυστυχῶς δέν θέλουν νά τό κατα­νοήσουν καί νά τό παραδε­χθοῦν. Εἶναι ὅμως μία πραγματι­κό­τητα, τήν ὁποία δέν θά πρέπει καθόλου νά ὑποτιμοῦμε οὔτε καί νά ἀδιαφο­ροῦ­με γι᾽ αὐτήν, γιατί ἔχουμε εὐ­θύνη καί γιά τόν ἑαυτό μας ἀλλά καί γιά τούς ἀνθρώπους γύρω μας. Ἡ πίστη μας στόν Χριστό καί ἡ ἐμπι­στοσύνη μας στήν Παναγία Μη­­τέρα του δέν ἀναιρεῖται οὔτε ἀκυ­ρώνεται ἀπό τά μέσα προστα­σίας πού ὀφείλουμε νά παίρνουμε σύμ­φωνα μέ τίς ὁδηγίες τῶν εἰδι­κῶν, διότι, ὅπως ἔχουμε πεῖ καί στό πα­ρελ­θόν, ἡ Παναγία μᾶς προ­στα­τεύει καί δι᾽ αὐτῶν, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά τήν ἐμπιστευόμεθα καί νά τήν ἱκε­τεύουμε μέ πίστη καί ταπεί­νω­ση λέγοντάς της: «Σῶζε πόλιν καί λαόν», ἐσύ πού εἶσαι «τῶν πολε­μουμένων ἡ εἰρή­νη», ἐσύ πού εἶσαι «τῶν χειμαζο­μένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προστα­σία τῶν πιστῶν».


Στο Κλειδί

Χθες το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρά Κυρίου». Μέ αὐτούς τούς λόγους πού ἀκού­σαμε πρίν ἀπό λίγο στό Εὐ­αγγέλιο μακαρίζει ἡ Ἐλισάβετ τήν ἐξαδέλφη της Μαριάμ, τήν Πανα­γία Παρθένο, ἡ ὁποία τήν ἐπι­σκέ­φθηκε μετά τόν Εὐαγγελισμό της.Τήν μακαρίζει, γιατί πί­στευ­σε τόν λόγο τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν αὐτά πού τῆς εἶπε ὁ Κύριος. Τήν μακα­ρίζει, γιατί στήν κλήση τοῦ Θεοῦ ἡ ἀπάντησή της ἦταν «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου». Τήν μακαρίζει, γιατί χωρίς νά ζητᾶ διαβεβαιώσεις, χωρίς νά ζη­τᾶ ἀποδείξεις, χωρίς νά ζητᾶ οὔτε κἄν πίστωση χρόνου, ἀπαντᾶ ἄμεσα καί καταφατικά στό μήνυ­μα τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἔστω καί ἄν ἦταν ἀδύνατο στόν ἀνθρώ­πινο νοῦ καί νά φαντασθεῖ ἀκόμη ὅσα τῆς ἀνήγγειλε ὁ οὐράνιος ἐπι­σκέπτης.

Καί ὁ μακαρισμός τῆς Ἐλισάβετ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, γιατί καί ἐκείνη κυοφορεῖ μέ θαυμαστό τρό­πο τόν Πρόδρομο τοῦ Κυρίου, τή γέννηση τοῦ ὁποίου προεμήνυσε ὁ Θεός στόν σύζυγό της, τόν Ζαχα­ρία, ἀλλά ἐκεῖνος δέν πίστευσε στό μήνυμα καί ὑφίστατο ἤδη τήν τι­μω­ρία τῆς ἀπιστίας του, καθώς πα­ρέμενε ἄφωνος μέχρι τήν ἡμέ­ρα τῆς γεννήσεως τοῦ υἱοῦ του, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ τοῦ Κυρίου μας.

«Μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρά Κυρίου».Ἡ Ἐλισάβετ εἶδε καί στή δική της ζωή νά πραγματοποιεῖται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά στήν περίπτωσή της ἐπρόκειτο γιά ἕνα θαῦμα δια­φορετικοῦ μεγέθους ἀπό αὐτό πού προανήγγειλε ὁ ἀρχάγγελος στήν Παναγία μας. Γι᾽ αὐτό καί θαυμάζει ἀκόμη περισσότερο τήν πίστη της, τήν προκαταβολική πίστη της, σέ κάτι τόσο μοναδικό. Θαυμάζει καί μακαρίζει τήν ἐμπιστοσύνη της στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀπο­δεικνύει ὄχι μόνο τήν ταπείνωση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀλλά καί τήν ἀπόλυτη ὑπακοή της στό θέ­λη­μα τοῦ Θεοῦ.

Ὅμως αὐτή ἡ πίστη, τήν ὁποία μα­καρίζει στό πρόσωπο τῆς Ὑπε­ρα­γίας Θεοτόκου ἡ Ἐλισάβετ, εἶ­ναι ἡ ἀληθινή καί γνήσια πίστη. Διότι μία πίστη, ἡ ὁποία θέτει ὅρους καί προϋποθέσεις, ζητᾶ δια­βεβαιώσεις καί ἐχέγγυα, δέν εἶναι ἀληθινή πίστη. Ὁ Θεός δέν ἀπα­γορεύει τήν ἔρευνα καί κατανοεῖ τήν ἀνθρώπινη ἀμφιβολία, ἀλλά θέλει τήν ἐμπιστοσύνη μας καί εὐ­λογεῖ τήν ὑπακοή μας. Μᾶς ζητᾶ νά ἐμπιστευθοῦμε τή ζωή μας στά χέρια του καί στήν ἀγάπη του, ὅπως ἐμπιστεύεται ἕνα παιδί τόν πατέρα του, γιατί θέλει τό καλό μας καί κυρίως τή σωτηρία μας, καί ἄν δέν τοῦ προσφέρουμε τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη μας, τότε δέν μπορεῖ νά συνεχίσει τό σχέδιό του γιά μᾶς, τότε δέν μπο­ρεῖ νά μᾶς χαρίσει αὐτά πού ἔχει ἑτοιμάσει γιά μᾶς.

Ἄν σκεφθοῦμε γιά ἕνα μόνο λε­πτό τί θά συνέβαινε, ἄν ἡ Παναγία μας δέν εἶχε αὐτή τήν ἀπροϋπό­θε­τη πίστη πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἀπόλυτη ὑπακοή πρός τόν Θεό, θά κατανοήσουμε τή σημασία τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς ὑπακοῆς της ἀλλά καί τή σημασία τοῦ μα­καρισμοῦ τῆς Ἐλισάβετ.

Ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο ὁ ὁποῖος ἀμφιβάλλει γιά τά πάντα, σέ ἕνα κόσμο γεμάτο ἀπό καχυποψία καί ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης τοῦ ἑνός ἀνθρώπου πρός τόν ἄλλο, ἀκόμη καί γιά τά βασικά καί τά στοιχειώ­δη, γι᾽ αὐτό καί ὁ κόσμος μας πα­ρα­παίει καί οἱ ἄνθρωποι δέν ξέ­ρουν ποῦ βαδίζουν, γιατί τούς λείπει τό στήριγμα πού προσφέρει ἡ πίστη στόν Θεό καί ἡ ἐμπιστοσύνη στήν ἐπί γῆς εἰκόνα του, στόν ἄν­θρωπο. Ὅμως ἔχουμε ἀνάγκη τήν πίστη γιά νά προχωρήσουμε στή ζωή μας, καί ἔχουμε ἀκόμη μεγαλύ­τε­ρη ἀνάγκη τήν πίστη στόν Θεό, αὐτή τήν πίστη, τήν ἁπλῆ, τήν εἰλι­­κρινῆ, τήν ἀληθινή πίστη πού εἶχε ἡ Κυρία Θεοτόκος, πρός τήν ὁποία ψάλαμε καί ἀπόψε τόν Μι­κρό Παρακλητικό Κανόνα, καί τήν ὁποία μακαρίζει ἡ Ἐλισάβετ.

Ἄν ὁ Θεός ἐπέλεξε τήν Παναγία ἀνά­με­σα στά ἑκατομμύρια τῶν γυ­ναι­κῶν γιά νά τήν κάνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, ὁ λόγος δέν ἦταν μόνο ἡ καθαρό­τητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώ­ματός της, ἦταν καί ἡ με­γά­λη πίστη της. Καί αὐτή τήν πίστη διδάσκει ἡ Παναγία μας καί σέ μᾶς μέ τή ζωή της. Τή διδάσκει μέ τή σιωπηλή καί ὑπάκουη πα­ρου­σία της δίπλα στόν Υἱό καί Θεό της ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς της, πού τήν ἀξίωσε νά ἀναδειχθεῖ ὑψη­λο­τέρα τῶν οὐρανῶν, δέσποι­να καί βασίλισσα τῶν ἀγγέλων καί τῶν ἀνθρώπων καί νά παρα­κά­θηται στόν θρόνο τῆς δό­ξης τοῦ Υἱοῦ της δεχόμενη τά αἰτήματα τῶν καρδι­ῶν μας.

Γι᾽ αὐτό καί στά αἰτήματα πού ἀπευ­θύναμε ἀπόψε πρός τήν Πα­να­γία μας, ἄς προσθέσουμε καί αὐ­τά: Ἄς τήν παρακαλέσουμε πρωτί­στως νά μᾶς χαρίσει τήν πίστη πού διέθετε καί ἐκείνη, μία πίστη χωρίς ἀμφιβολίες, ἀλλά καί νά μᾶς προστατεύει ἀπό τόν πειρασμό πού καί πάλι ἐλλοχεύει στή ζωή τοῦ καθενός μας, στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο, ἀπό τόν πει­ρασμό τῆς πανδημίας τοῦ κορω­νοϊοῦ, καί νά μᾶς διατηρεῖ σώους καί ὑγεῖς, τηρώντας καί ἐμεῖς πά­ντο­τε τίς ὑποδείξεις καί τίς ὁδη­γίες τῶν εἰδικῶν πού ἔχουν τήν εὐθύνη γιά τήν προστασία τοῦ λαοῦ μας. Ἀλλά ἐμεῖς ἀπευθύναμε σήμερα στήν Παναγία μας καί στόν Υἱό της καί μία ἀκόμη αἴτηση, διότι, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἰδιαίτερα σήμερα κουνηθήκαμε ἀπό τόν σεισμό, πού εἶναι ἕνας φόβος γιά ὅλους μας, καί ζητήσαμε ἀπό τόν Θεό νά ἄρει αὐτόν τόν φόβο καί νά διασκεδάσει καί αὐτόν τόν πειρασμό. 

Ἰδιαίτερα αὐτή τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου θά πρέπει νά ζητοῦμε ἀπό τήν Παναγία μας, πού εἶναι πρέσβειρα δική μας στόν Θεό, νά μᾶς βοηθήσει καί στό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ καί στό θέμα αὐτό πού ἀναζωπυρώνεται, ὅπως ἀκοῦμε, καί εἶναι ἕνας πειρασμός τόν ὁποῖο μόνο μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τή βοήθεια τῆς Παναγίας μας θά μπορέσουμε νά τόν ξεπεράσουμε, ὥστε νά μπορέσουμε νά ἑορτάσουμε τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διακοπή νερού, λόγω βλαβών στο Μακροχώρι - Μέχρι πότε θα διαρκέσει

Διακοπή νερού, λόγω βλαβών στο Μακροχώρι - Μέχρι πότε...

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης...

Μήνυμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Μήνυμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας...

Ο φετινός εορτασμός για την παγκόσμια ημέρα της...

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Τμήμα Βέροιας: Άνοιγμα λογαριασμού και συγκέντρωση τροφίμων για τους σεισμοπαθείς της Ελασσόνας

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Τμήμα Βέροιας: Άνοιγμα...

Σε συνέχεια της μεγάλης κινητοποίησης του Ελληνικού...

Ηλίας Πλιόγκας: Διαρκής η ενίσχυση σε προσωπικό στο Γ.Ν Ημαθίας

Ηλίας Πλιόγκας: Διαρκής η ενίσχυση σε προσωπικό στο Γ.Ν...

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, της...

Δωρεάν rapid tests στο Ζερβοχώρι την Τετάρτη με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας

Δωρεάν rapid tests στο Ζερβοχώρι την Τετάρτη με πρωτοβουλία...

Δωρεάν τεστ ελέγχου για Covid θα πραγματοποιηθούν, την...

Δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βέροιας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και του...

Δράσεις προς τιμήν της Γυναίκας και της ημέρας που...

Μήνυμα της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Νάουσας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μήνυμα της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Νάουσας για...

Η 8η Μαρτίου θεσμοθετήθηκε ως μια ανάμνηση της μεγάλης ...

Ρυθμίσεις στις λαϊκές αγορές του Δήμου Βέροιας - Από  8/3/2021 έως 16/3/2021

Ρυθμίσεις στις λαϊκές αγορές του Δήμου Βέροιας - Από ...

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει του δημότες ότι σύμφωνα με...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», η οποία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου.Ο νέος εκλογικός νόμος...

Φωτό: Οι πρώτοι εγκαταστημένοι «αστοί» πρόσφυγες στη (μετέπειτα επονομασθείσα) συνοικία «Έξω Παναγιά», μπροστά στο σπίτι της οικογένειας Αριστείδη Αμοιρίδη (3ος από αριστερά όρθιος). Αρχείο Γέρσης ...

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών η φιλόλογος Σταυρούλα Αντ. Γιουρούκη. Με τον σύζυγό της Γιάννη, απέκτησαν  δύο παιδιά(ένα κορίτσι στο λύκειο και ένα αγόρι στο γυμνάσιο), ενώ ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, που...

Στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, ο εντεταλμένος σύμβουλος στην Δημοτική Αστυνομία Στάθης Κελεσίδης παρουσίασε τον αγώνα μιας οικογένειας στο Μακροχώρι να στηρίξει το...