ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης  

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας  

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν  

 

Ὀγδόντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα ἀπό τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία τό Ἔθνος μας βρέθηκε ἐνώπιον μιᾶς μεγάλης προκλήσεως, ἐνώπιον τῆς προκλήσεως νά παραδώσει τήν κυριαρχία τῆς πατρώας γῆς ἤ νά ἀγωνισθεῖ γιά νά τήν διατηρήσει. 

Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά στήν ἱστορία του πού τό Ἔθνος μας ἀντιμετώπιζε μία τέτοια πρόκληση. Ἀπό τήν ἐποχή τῶν περσικῶν πολέμων μέχρι τίς ἡμέρες μας ἡ Ἑλλάδα, πού ποτέ δέν διεκδίκησε τή γῆ ἤ τή θάλασσα ἄλλων λαῶν, ὑφίσταται προκλήσεις ὑπερφίαλων ἡγετῶν, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νά τούς παραδώσει ἀμαχητί τή γῆ της. Δυστυχῶς ὅλοι αὐτοί δέν διδάχθηκαν ὅτι, ὅποιος καί ἄν εἶναι ὁ διεκδικητής ἤ ὁ σφετεριστής τῆς γῆς μας, οἱ Ἕλληνες δέν ἐνδίδουν καί δέν ὑποχωροῦν. Προτιμοῦν νά θυσιασθοῦν μέχρι καί τόν τελευταῖο προκειμένου νά προασπίσουν τή γῆ τῶν πατέρων 

τους. 

Αὐτό συνέβη καί στίς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ὅταν οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄξονος, διά στόματος τοῦ Ἰταλοῦ πρεσβευτοῦ, ζήτησαν ἀπό τήν Ἑλλάδα νά παραδοθεῖ ἄνευ ὅρων στίς δυνάμεις του, ἀπειλώντας στήν ἀντίθετη περίπτωση μέ πόλεμο. Στήν πρόκληση αὐτή ἡ ἀπάντηση ἦταν δεδομένη. Ἦταν ἀρνητική. Ἦταν «Ὄχι». Ἡ ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας εἶναι γνωστή. Ἡ Ἑλλάδα, μία μικρή χώρα, στάθηκε ἔναντι τῶν γιγάντων σάν τόν Νέστορα ἐνώπιον τοῦ Λυαίου, σάν τόν Δαβίδ ἐνώπιον τοῦ Γολιάθ. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἑνωμένοι, στάθηκαν μέ τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους ἀπέναντι στούς πάνοπλους εἰσβολεῖς. Στάθηκαν ὄρθιοι καί πολέμησαν ἀτρόμητοι καί ἀνίκητοι ἔχοντας τήν κραταιά προστασία τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους μας, ἔχοντας τή ἀκατάλυτη δύναμη τοῦ Θεοῦ μαζί τους. 

Καί τό θαῦμα ἔγινε, γιατί οἱ πατέρες μας δέν πολέμησαν ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στά ὅπλα τους, ἀλλά ἔχοντας πίστη καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Πολέμησαν καί κατόρθωσαν τό ἀκατόρθωτο, νά συγκρατήσουν καί νά προκαλέσουν τεράστια φθορά στόν ἐχθρικό στρατό, διότι «οὗτοι ἐν ἅρμασιν καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ μεγαλυνθησόμεθα» (Ψαλμ. 19.8). 

Ἡ χάρη τῆς Παναγίας ἦταν αὐτή πού τούς σκέπαζε καί τούς προστάτευε ἀπό τά ὅπλα τῶν ἐχθρῶν. Ἦταν αὐτή πού ἐνίσχυε καί ἐμψύχωνε ὅσους πολεμοῦσαν στήν πρώτη γραμμή, ἀλλά καί ὅσους στά μετόπισθεν στήριζαν μέ τόν δικό τους τρόπο ὁ καθένας τόν ἐθνικό ἀγώνα. Ἔτσι κατόρθωσαν οἱ πατέρες μας μέ τήν τόλμη καί τήν ἀποφασιστικότητά τους νά μήν ἀφήσουν οὔτε σπιθαμή γῆς στά χέρια τοῦ ἐχθροῦ, καί συγχρόνως νά κερδίσουν καί τόν θαυμασμό ὅλου τοῦ κόσμου γιά τή γενναία καί ἡρωική ἀντίστασή τους. Εὐγνώμονες σήμερα στόν Θεό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ 

ὁποία μέ τήν ἁγία Σκέπη της προστάτευσε τήν πατρίδα μας καί τό εὐσεβές Ἔθνος μας ἀπό τήν ἐχθρική ἀπειλή πρίν ἀπό ὀγδόντα χρόνια, ἐκφράζουμε τήν τιμή καί τήν εὐγνωμοσύνη μας καί πρός τούς πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά τήν πατρίδα μας, ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά τίς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας, πού μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί μας, ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν διδάσκοντας ἐχθρούς καί φίλους ὅτι ἡ ἀγάπη στήν πατρίδα ὑπερβαίνει κάθε ἄλλη ἀγάπη, ἀκόμη καί αὐτή γιά τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, καί ὅτι ἡ θυσία γιά τήν πατρίδα εἶναι χρέος καί τιμή γιά κάθε ἄνθρωπο πού ἔχει μάθει νά σέβεται τόν ἑαυτό του. 

Τό παράδειγμα τῆς γενναιότητος ἀλλά καί τῆς πίστεως στόν Θεό τῶν πατέρων μας, πού ἀγωνίσθηκαν στά βουνά τῆς Ἠπείρου ὑπερασπιζόμενοι τήν πατρώα γῆ, ἄς ἐμπνέει καί μᾶς πάντοτε, καί ἰδιαιτέρως στίς ἡμέρες μας, κατά τίς ὁποῖες δυστυχῶς οἱ γείτονές μας προκαλοῦν συνεχῶς τή χώρα μας καί ἐγείρουν παράνομες ἀπαιτήσεις. 

Ἄς προσευχόμεθα στόν Θεό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο νά μᾶς προστατεύσει γιά μία ἀκόμη φορά ἀπό τίς ἄδικες καί ἀνυπόστατες διεκδικήσεις τους. Νά ἐνισχύει καί νά καλύπτει μέ τή Σκέπη της τούς ἄνδρες καί τίς γυναῖκες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδος μας πού φυλάσσουν τά σύνορά μας σέ γῆ, σέ θάλασσα καί σέ ἀέρα, γιά νά ἀγωνίζονται καί νά τιμοῦν τό ὄνομα καί τήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, νά τιμοῦν αὐτούς πού ἀγωνίσθηκαν καί ἔγραψαν τό ἔπος τοῦ 1940 ὡς γνήσιοι ἀπόγονοί τους. 

Διάπυρος πρός Θεόν καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό εὐχέτης 

 

Διάπυρος πρὸς τὸν Θεὸν εὐχέτης 

Ὁ Μητροπολίτης 

 

 

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων 


 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα "ΒΕΡΟΙΑ" (30/11)

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα "ΒΕΡΟΙΑ" (30/11)

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του Γεωργιάδη από το Σύλλογο Μικρασιατών Ημαθίας

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του Γεωργιάδη...

  Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου...

Κορονοϊός - Μειώθηκαν τα νέα κρούσματα στην Ημαθία - 18 κρούσματα σήμερα (Κυριακή - 29/11)

Κορονοϊός - Μειώθηκαν τα νέα κρούσματα στην Ημαθία - 18...

Στην δημοσιότητα δίνει ο ΕΟΔΥ και την αναλυτική λίστα...

Ένα Αντίο στον Παππούλη μας…

Ένα Αντίο στον Παππούλη μας…

Όλοι αποχαιρέτησαν το ιστορικό στέλεχος και βουλευτή...

Συλλυπητήρια  ανακοίνωση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εύξεινου Λέσχη...

Καιρός: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας με τσουχτερό κρύο

Καιρός: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας με τσουχτερό...

Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης...

Δηλώσεις του Απόστολου Τζιτζικώστα μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Δηλώσεις του Απόστολου Τζιτζικώστα μετά τη σύσκεψη με...

Στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο ...

Δήμος Νάουσας:  Αναρτήθηκε  η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γιο το Αιολικό στο Βέρμιο

Δήμος Νάουσας: Αναρτήθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών...

 Έγινε η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Φωτο: Το Γυμνάσιο Αρρένων Βέροιας και σε ένθετο οι δημοτικιστές παιδαγωγοί Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρος Δελμούζος και Δημήτρης Γληνός Τέτοιες ημέρες Νοέμβρη του 1925 ήταν, αγαπητοί φίλοι, όταν...

Εκατοντάδες αυτοκίνητα έχουν περάσει από το πρωί, από το ΔΑΚ Μακροχωρίου για να κάνουν οι οδηγοί μέσα από το όχημά τους τον δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 (rapid test) που...

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και για την ορθότερη εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στο Νομό Ημαθίας, ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με το κλιμάκιο των Κινητών Ομάδων Υγείας Ημαθίας...

-Το κύκλωμα «περνούσε» τους πελάτες με τα «μαϊμού» έγγραφα από την Κρυσταλλοπηγή-Εκπρ. Μεταναστών στον ΑΚΟΥ 99.6: Όποιος πειράξει αυτό που έχουμε χτίσει θα μας βρει μπροστά του!» Το κλείσιμο του συνοριακού...