Με αφορμή τα ετοιμόρροπα της Βέροιας… Τι έγραφε το 1960 ο Ἀναστάσιος Χριστοδούλου στον «Φρουρὸ της Ημαθίας», για το αρχοντικό Βικέλα που κατέρρευσε από τον χρόνο

Με αφορμή τα ετοιμόρροπα της Βέροιας… Τι έγραφε το 1960 ο Ἀναστάσιος Χριστοδούλου στον «Φρουρὸ της Ημαθίας», για το αρχοντικό Βικέλα που κατέρρευσε από τον χρόνο

Το θέμα στο πρωτοσέλιδο του «Λαού» στις 12 Ιανουαρίου 2021, αφορούσε στα ετοιμόρροπα της Βέροιας, της πόλης όπου έχουν καταγραφεί 28 επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια και 21 ετοιμόρροπα, τα περισσότερα στις δύο παραδοσιακές συνοικίες όπου ο δήμος έχει τοποθετήσει κόκκινες κορδέλες με σήμανση επικίνδυνου σημείου, ώστε να προσέχουν και να απομακρύνονται οι περαστικοί. Κι όταν λέμε ετοιμόρροπα εννοούμε σπίτια που έχουν την δική τους μακρόχρονη ιστορία, η οποία όμως κινδυνεύει να χαθεί, όπως χάθηκε ήδη η ιστορία πολλών αρχοντικών και άλλων, εξαιρετικής αρχιτεκτονικής κτιρίων, από τον αδηφάγο χρόνο, αφού οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες δεν κατάφεραν να τα διασώσουν για διαφόρους λόγους.

Με αφορμή αυτό το πρωτοσέλιδο, ο αναγνώστης και συνεργάτης του ΛΑΟΥ, Απόστολος Ιωσηφίδης, μας θύμισε ένα δημοσίευμα του Ἀναστάσιου Ἐμμ. Χριστοδούλου, στον «Φρουρὸ τῆς Ἠμαθίας», στις 11 Ἰανουαρίου 1960, που αφορά το αρχοντικό της οικογένειας Βικέλα (από το 1773 το αργότερο, αν όχι και νωρίτερα), «το Μπικελάδικο σπίτι», επι της οδού Αγίου Δημητρίου της Βέροιας, που περιγράφεται ως ένα αληθινό παλάτι με διακοσμήσεις και ξυλόγλυπτα τέμπλα το οποίο αποχαρακτηρίστηκε ως ιστορικό μνημείο στη Βέροια και κατέρρευσε, δυστυχώς, το Δεκέμβρη του 1959.

Έγραφε τότε λοιπόν ο Αν. Χριστοδούλου:

Τὸ σπίτι τοῦ Βικέλα

«Τὸ ἐπιβλητικὸν καὶ μεγαλοπρεπὲς ἐν τῷ συνόλω του ἱστορικὸν αὐτὸ μνημεῖον, μὲ τάς, ἀπὸ γλυπτὴν ξυλείαν, ὑποστέγους γραφικὰς στοάς, μὲ τό, μὲ τὴν ἐπίχρυσον ὀροφὴν καὶ τοὺς διακεκοσμημένους τοίχους, ὑπέροχον δωμάτιον τῆς ὑποδοχῆς, καὶ μὲ τὴν, διὰ 1950 πλατυκεφάλων καρφίων, θωρακισμένην ἐξώπορταν, ἐγκαταλειφθὲν εἰς τὴν τύχην του, κατέρρευσεν παταγωδῶς, διὰ νὰ μᾶς ξυπνήσῃ ἴσως ἀπὸ τὴν πνευματικὴν νάρκην μας. Τὰ δὲ ὑλικά του, μὲ τὴν Ἱστορίαν του μαζύ, ἐπωλήθησαν ἀντὶ 4.500 δραχμῶν!

Τὶ πρῶτον νὰ οἰκτείρῃ κανείς; Τὴν γλισχρότητα καὶ ἀσέβειαν τοῦ Κράτους, τὴν ραθυμίαν τοῦ Δήμου, ἢ τὴν κοινὴν ἀδιαφορίαν; Καὶ εἰς ποῖον νὰ καταλογίσῃ τὴν μεγαλυτέραν εὐθύνην διὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔγκλημα, διὰ τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ δώσουν λόγον οἱ ὑπαίτιοι, εἰς ἀπολογίαν καλούμενοι;

Ἡ οφειλομένη πρὸς τὸν Δημήτριον Βικέλαν Ἐθνικὴ εὐγνωμοσύνη ἡ παροραθεῖσα ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων, ἰθυνόντων καὶ μή, μᾶς ἐντροπιάζει κυριολεκτικῶς καὶ μᾶς χαρακτηρίζει ὡς ἀνικάνους νὰ κατέχωμεν τὸ ἀξίωμα τῶν ἀρχόντων ἔν τε τῇ πόλει καὶ τῷ Βουλευτηρίῳ.

Ὁ Δημήτριος Βικέλας, ὁ Ἕλλην αὐτός, πατριώτης καὶ συμπολίτης μας, χωρὶς καμμίαν ἐπίσημον ἰδιότητα ὑπῆρξεν ὁ καλλίτερος πρεσβευτὴς τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην. Ἦτο μία, τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων, ἐκπληκτικὴ μορφή, συγγράψας πλεῖστα συγγράμματα φιλολογικὰ καὶ λογοτεχνικά, μεταφρασθέντα εἰς πέντε ξένας γλῶσσας. Πρωτοβουλίᾳ του ἱδρύθη ὁ «Οἶκος τῶν Τυφλῶν» καὶ ἀνηγέρθη ἡ «Μπελλένειος Πρότυπος Σκοπευτικὴ Σχολὴ» καὶ ἡ «Σεβαστουπόλειος Ἐργατικὴ» τοιαύτη. Ὑποστηρικτὴς παντὸς καλοῦ ἔργου, ἐνίσχυε τοῦτο χρηματικῶς, ἀνωνύμως πάντοτε κάμνων τὰς δωρεάς του. Εἰς τὴν ἔμπνευσίν του ὀφείλεται καὶ ἡ ἵδρυσις τοῦ «Συλλόγου Ὠφελίμων Βιβλίων», ἀρκετὸν τοῦτο καὶ μόνον νὰ τῷ ἐξασφαλίσῃ τὴν Ἐθνικὴν εὐγνωμοσύνην καὶ τῶν Βεροιέων τὴν ἄπειρον ἐκτίμησιν!

Ἀντὶ τούτου, τὸ Κράτος ἀποχαρακτηρίζει τὴν ἐν Βεροίᾳ οἰκίαν του, ὡς ἱστορικὸν μνημεῖον. Οἱ Βουλευταί, ὁ Δῆμος καὶ ἡ πόλις ὁλόκληρος ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν διατήρησίν της καὶ μίαν ζοφερὰν ἑσπέραν κατέρρεεν αὔτη παταγωδῶς, πρὸς μεγίστην αἰσχίνην ὅλων μας. Τὴν ἰδίαν τύχην θὰ ἔχῃ συντόμως καὶ τὸ σπίτι τοῦ Σιορ Μανωλάκη ἀποχαρακτηρισθὲν καὶ τοῦτο ὡς ἱστορικὸν μνημεῖον. Ἐνῶ ταῦτα ἔπρεπε ἐπισκευαζόμενα, νὰ σώζωνται καὶ νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς Μουσεῖα ἢ ὡς στέγαι ἄλλων πνευματικῶν ὀργανώσεων.

Ὁ Δημήτριος Βικέλας, τὸ σέμνωμα καὶ τὸ καύχημα τῆς Βεροίας, ἔκρυβε μεγάλην στοργὴν καὶ ἀγάπην διὰ τὴν Βέροιαν, ὡς τοῦτο φανερώνεται εἰς τὸ βιβλίον του «Ἡ Ζωή μου» γράφων: «Αἰσθάνομαι ὅτι ἐὰν ἦτο δυνατὸν καὶ σήμερον ἔτι νὰ στήσω τὴν σκηνήν μου εἰς Βέροιαν, ἐκεῖ ἤθελα ἀνεύρῃ τὴν πατρίδα, καθ᾿ ὅσον ἐκεῖ συγκεντροῦνται αἱ οἰκογενειακαί μου παραδόσεις. Δὲν λησμονοῦμεν ὅτι ἐκεῖθεν καταγόμεθα. Ἐπὶ τὸν τάφον τοῦ πατρός μου εἰς τὸ νεκροταφεῖον τῶν Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὸ ὄνομά του, ἐχαράξαμεν τὰς λέξεις “ἐκ Βεροίας”». Αὐτὰ ὁ Βικέλας.

Καὶ ἡμεῖς; Ἡμεῖς, Κράτος, Βουλευταί, Δῆμος καὶ ἰδιῶται, ἀμελείᾳ καὶ ραθυμίᾳ, ἀσεβείᾳ καὶ γλισχρότητι χρησάμενοι, ἀφήσαμεν τὸ ἱστορικὸν μνημεῖον νὰ ἐξαφανισθῇ. Δικαίως διὰ τοῦτο ὀνειδιζόμενοι. Οὔτε τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς ἐν τῇ Ἐληᾷ προτομῆς του ἀξιωθέντες νὰ τελέσωμεν!

Φτοῦ νὰ μὴ βασκαθοῦμε!»

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διακοπή νερού, λόγω βλαβών στο Μακροχώρι - Μέχρι πότε θα διαρκέσει

Διακοπή νερού, λόγω βλαβών στο Μακροχώρι - Μέχρι πότε...

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης...

Μήνυμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Μήνυμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας...

Ο φετινός εορτασμός για την παγκόσμια ημέρα της...

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Τμήμα Βέροιας: Άνοιγμα λογαριασμού και συγκέντρωση τροφίμων για τους σεισμοπαθείς της Ελασσόνας

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Τμήμα Βέροιας: Άνοιγμα...

Σε συνέχεια της μεγάλης κινητοποίησης του Ελληνικού...

Ηλίας Πλιόγκας: Διαρκής η ενίσχυση σε προσωπικό στο Γ.Ν Ημαθίας

Ηλίας Πλιόγκας: Διαρκής η ενίσχυση σε προσωπικό στο Γ.Ν...

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, της...

Δωρεάν rapid tests στο Ζερβοχώρι την Τετάρτη με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας

Δωρεάν rapid tests στο Ζερβοχώρι την Τετάρτη με πρωτοβουλία...

Δωρεάν τεστ ελέγχου για Covid θα πραγματοποιηθούν, την...

Δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βέροιας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και του...

Δράσεις προς τιμήν της Γυναίκας και της ημέρας που...

Μήνυμα της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Νάουσας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μήνυμα της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Νάουσας για...

Η 8η Μαρτίου θεσμοθετήθηκε ως μια ανάμνηση της μεγάλης ...

Ρυθμίσεις στις λαϊκές αγορές του Δήμου Βέροιας - Από  8/3/2021 έως 16/3/2021

Ρυθμίσεις στις λαϊκές αγορές του Δήμου Βέροιας - Από ...

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει του δημότες ότι σύμφωνα με...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», η οποία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου.Ο νέος εκλογικός νόμος...

Φωτό: Οι πρώτοι εγκαταστημένοι «αστοί» πρόσφυγες στη (μετέπειτα επονομασθείσα) συνοικία «Έξω Παναγιά», μπροστά στο σπίτι της οικογένειας Αριστείδη Αμοιρίδη (3ος από αριστερά όρθιος). Αρχείο Γέρσης ...

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών η φιλόλογος Σταυρούλα Αντ. Γιουρούκη. Με τον σύζυγό της Γιάννη, απέκτησαν  δύο παιδιά(ένα κορίτσι στο λύκειο και ένα αγόρι στο γυμνάσιο), ενώ ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, που...

Στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, ο εντεταλμένος σύμβουλος στην Δημοτική Αστυνομία Στάθης Κελεσίδης παρουσίασε τον αγώνα μιας οικογένειας στο Μακροχώρι να στηρίξει το...