Αρχιερατική θεία Λειτουργία στην Βέροια για τον άγιο Παρθένιο προστάτη των καρκινοπαθών

Αρχιερατική θεία Λειτουργία στην Βέροια για τον άγιο Παρθένιο προστάτη των καρκινοπαθών

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, εορτή του αγίου Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου, προστάτου των καρκινοπαθών, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στον ιερό ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας.Στο τέλος της θείας Λειτουργίας τέλεσε μνημόσυνο για τα κεκοιμημένα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ημαθίας. Επίσης τέθηκαν σε προσκύνηση των πιστών τα ιερά λείψανα του αγίου Παρθενίου Λαμψάκου που φυλάσσονται στην ιερά μονή Παναγίας Δοβρά.Στην ομιλία του ο σεβασμιώτατος τόνισε:

 

«Χαίροις ὁ Λαμψάκου θεῖος ποιμήν καί θαυ­μά­­των βρύσις καί ἀκέ­νω­τος θησαυρός».

Ὡς βρύση καί ἀκένωτο θησαυρό θαυμάτων χα­ρα­κτηρίζει ὁ ἱερός ὑμνο­­γράφος τόν ἑορ­τα­ζόμενο σήμερα ἅγιο Παρ­θένιο, ἐπί­σκο­πο Λαμ­­ψάκου.

Ἄνθρωπος ἁπλός, εὐ­σεβής καί ταπεινός, δια­κρινόταν γιά τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς του. Τό γεγονός αὐτό δέν διέ­φυγε τῆς προσοχῆς τοῦ ἐπισκόπου Μελι­του­πόλεως Φί­λιπ­που ὁ ὁποῖος τόν χει­ρο­τόνησε πρεσβύ­τερο,  ἀλλά οὔτε καί τοῦ Μητροπολίτου Κυζίκου, ὁ ὁποῖος λίγο ἀργότερα τόν ἀνήγαγε στόν βαθμό τοῦ ἐπισκό­που.

Στή Λάμψακο, ὅπου κλήθηκε νά διακονήσει ὡς ἐπίσκοπος, διακρί­θη­κε γιά τήν ἁπλότητα τῆς ζωῆς του, τήν ἀγά­πη του πρός τό ποίμνιό του, τήν πίστη του πρός τόν Χριστό καί τήν ἀφο­­σί­ωσή του στήν Ἐκ­κλη­σία, χαρακτη­ρι­στι­κά πού τόν ἔκαναν ἰδι­αί­τερα ἀγαπητό στό ποί­μνιό του.

Καί δέν ἦταν μόνο αὐ­τά, γιατί ὁ Θεός ὁ ὁ­ποῖος ἐπιβλέπει καί χα­ριτώνει τούς ταπει­νούς, τόν  προίκισε καί μέ ἄλ­λα θεῖα χαρί­σμα­τα, ὅ­πως τό προφητικό καί τό προορατικό χάρι­σμα, ἀλλά κυρίως μέ τή χά­ρη τῶν θαυ­μάτων καί τῶν ἰά­σεων.

Ποικίλες οἱ ἀσθέ­νειες πού θεράπευε μέ τήν προ­σευχή του, καί πολ­λοί οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁ­ποῖοι συνέρρεαν γιά νά ζητή­σουν τή θεραπεία καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τίς νόσους πού τούς τα­λαιπωροῦσαν. Καί ὁ ἅ­γιος δέν σταματοῦσε νά θεραπεύει ὅσο ζοῦ­σε, ἀλλά καί δέν στα­μά­τη­σε νά θερα­πεύει καί με­τά τήν κοίμησή του, ὅ­ποιον προστρέχει στή χά­ρη του καί ζητᾶ τή βοήθειά του.

Αὐτά τά θαύματα, ἀ­δελ­φοί μου, ἀποτε­λοῦν ἀπόδειξη τῆς ἁγιότητός του, ἀποτελοῦν ἀπόδει­ξη τῆς παρουσίας τοῦ Θε­οῦ στή ζωή τῆς Ἐκ­κλη­σίας καί στή ζωή μας. Γιατί χωρίς τόν Θεό δέν γίνονται θαύ­μα­­τα· χωρίς τόν Θεό δέν μποροῦν νά γίνουν θαύματα· γιατί μόνο ὁ Θεός ἔχει τή δύναμη νά νικᾶ τούς ὅρους τῆς φύ­­σεως, καθώς εἶναι ἐ­κεῖνος πού τούς ἔθεσε· γιατί μόνο ὁ Θεός μπο­ρεῖ νά ξεπερνᾶ καί τόν χῶρο καί τόν χρόνο καί τόν ἴδιο τόν θάνατο καί νά θαυματουργεῖ διά τῶν ἁγίων του.

Καί αὐτά τά θαύματα τῶν ἁγίων του ἀποκα­λύ­­πτουν ἀφενός τή δι­κή του δύναμη, ἀποκα­λύπτουν ὅμως καί ἀφε­τέρου τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πού ὄχι μόνο παραχωρεῖ τή δύναμή του στούς ἀν­θρώ­πους πού τόν πί­στευ­­σαν καί τόν ἀγάπη­σαν, ἔτσι ὥστε δι᾽ αὐ­τῶν νά θαυματουργεῖ ἡ χάρη του, ἀλλά καί μᾶς δείχνει μέσω τῶν θαυ­μάτων τῶν ἁγίων του ποῦ μποροῦμε νά φθά­σουμε καί ἐμεῖς, ἄν ἀ­κο­­λουθήσουμε τόν δρό­­μο πού ἀκολούθη­σαν οἱ ἅγιοί μας, τόν δρόμο δηλαδή τῆς πί­στε­­­ως.  Διότι ἡ πίστη εἶναι ἡ ἀπαραίτητη προ­­ϋπό­θε­ση γιά νά γίνει ἕνα θαῦμα· εἶναι ὅμως ταυ­τόχρονα καί ἡ ἀπαραί­τη­τη προϋπόθεση γιά νά κατα­νοή­σει ὁ ἄν­θρωπος αὐ­τό τό θαῦμα. Γιατί θαύματα γίνονται καθημερινά, ἀλλά δέν τά ἀντιλαμβανόμαστε, δέν τά συνειδητο­ποιοῦ­με, γιατί τά θεωροῦμε αὐ­τονόητα, γιατί ἡ πί­στη μας στόν Θεό εἶ­ναι ἐπι­φα­νειακή καί ὄχι οὐ­­­σια­στική, ἔτσι ὥστε ἀντιμετω­πί­ζουμε στή ζωή μας τά πάντα χω­ρίς σκέψη καί χωρίς προ­βληματισμό. Καί ὅ­ταν βρεθοῦμε σέ κά­ποια ἀνάγκη, τότε περιμέ­νου­με τό θαῦμα, τότε ζη­­τοῦμε κάτι ἐντυ­πω­σια­κό, κάτι μεγάλο, κά­τι συγκλονιστικό. Ἀλ­­­λά τί εἶναι πιό συγ­κλο­νι­στικό καί πιό με­γάλο ἀπό τό ὅτι «ὀστέα νε­κρά», τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων μας, θαυ­μα­τουργοῦν καί ἰῶνται τίς νόσους μας.

Ἀδελφοί μου, ἄν θέ­λουμε νά ζήσουμε τό θαῦ­μα, ἄν θέλουμε νά ἀξι­ω­θοῦμε νά τό αἰ­σθαν­­­θοῦμε, νά τό νιώ­σουμε, νά τό ψηλα­φή­σουμε, ἕνας τρόπος μό­νο ὑπάρχει: νά συνεισ­φέ­ρουμε τήν πίστη μας. Αὐτή ζητᾶ ὁ Χριστός γιά νά κάνει τό θαῦμα. Αὐτή ζητοῦν καί οἱ ἅγι­οί μας. Ὄχι γιατί δέν μπο­­ροῦν νά κάνουν δια­φορετικά τό θαῦμα, ἀλλά γιατί ἄν τό κά­νουν, δέν θά τό κατα­νοή­σουμε ἐμεῖς.

 

Γι᾽ αὐτό ἄς μιμηθοῦμε καί ἐμεῖς τήν πίστη τῶν ἁγίων μας, ἄς μιμη­θοῦ­με τήν πίστη τοῦ ἁγίου Παρθενίου, ἐπισκόπου Λαμψάκου, καί τότε θά αἰσθανθοῦμε τή ζωή μας νά γεμίζει θαύ­μα­τα, τότε θά αἰσθαν­θοῦ­με καί ἐμεῖς τή χαρά καί τήν ἱκα­νο­ποίηση πού αἰσθάν­θη­καν ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χρι­στοῦ μέ­χρι τίς ἡμέρες μας πού εἶδαν τό θαῦμα στήν προ­σωπική τους ζωή καί ἔζησαν τήν ἀπαλ­λαγή ἀπό τίς νόσους πού τούς ταλαιπω­ροῦ­σαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας

Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και...

1ο Βραβείο στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Βέροιας

1ο Βραβείο στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -...

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο...

Δημοπράτηση έργων από την Π.Ε. Πέλλας προϋπολογισμού 565.013,86 ευρώ

Δημοπράτηση έργων από την Π.Ε. Πέλλας προϋπολογισμού...

Τέσσερα  έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας...

Συμμετοχή του Συλλόγου Νεφροπαθών Ημαθίας στο συλλαλητήριο της ΕΣΑΜΕΑ

Συμμετοχή του Συλλόγου Νεφροπαθών Ημαθίας στο...

Το Δ.Σ του Συλλόγου Νεφροπαθών Ημαθίας αποφάσισε...

Υπενθύμιση για την απαγόρευση αλιείας πέστροφας από το τμήμα αλιείας της Π.Ε. Ημαθίας

Υπενθύμιση για την απαγόρευση αλιείας πέστροφας από...

Από το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ημαθίας υπενθυμίζεται,...

Πρόσκληση του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου

Πρόσκληση του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολίβαδου δεξιώνεται και...

Στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ημαθία, ξενάγησε εκπροσώπους πέντε ρουμανικών νομών ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης

Στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ημαθία,...

Την Ημαθία επισκέφθηκαν, το μεσημέρι του Σαββάτου 10 ...

Πέθανε σε ηλικία 104 ετών η αιωνόβια Σουλτάνα Μούρνου σύζυγος Δημητρίου το Γένος Φάκα

Πέθανε σε ηλικία 104 ετών η αιωνόβια Σουλτάνα Μούρνου...

Στο Πλατύ Αλεξάνδρειας απεβίωσε το πρωί και κηδεύτηκε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:Την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει Κουρά Μοναχού στο καθολικό της Ιεράς Μονής ...

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Βέροιας συμμετείχε στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για τον έλεγχο του καπνίσματος, στο πλαίσιο του 9ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου «Παιδία για...

Τέσσερα  έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας δημοπρατήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων. «Η πρόοδος των έργων και δράσεων που έχουμε συμπεριλάβει στον...

Το Δ.Σ του Συλλόγου Νεφροπαθών Ημαθίας αποφάσισε ομόφωνα να συμμετέχει στο συλλαλητήριο της Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α που θα γίνει στις 02/12/2018 στην πλατεία Αριστοτέλους  ώρα 11:00.Καλούνται όλα τα μέλη, συγγενείς και φίλοι...