ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφίστηκε η τροπολογία για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για το «Αλλάζω Συσκευή»

Ψηφίστηκε η τροπολογία για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για το «Αλλάζω Συσκευή»

Ψηφίστηκε χθες Τρίτη(12/7) από την Ολομέλεια της Βουλής, η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης&Επενδύσεων με την οποία επιβάλλεται πλαφόν στο μικτό κέρδος πώλησης ηλεκτρικών συσκευών. Συγκεκριμένα με τις θετικές ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «πέρασε»η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες που συμμετέχουν στο πρό γραμμα «Αλλά ζω Συσκευή ». «Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση ενώ καταψήφισε το ΜέΡΑ25.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Σε ότι αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές, η τροπολογία προβλέπει πως για το χρονικό διά στημα από την έ ναρξη έ ως την ολοκλή ρωση του Προγρά μματος «Αλλά ζω Συσκευή », που προκηρύ χθηκε με το υπουργείο Ενέργειας απαγορεύ εται η αποκό μιση μικτού κέ ρδους από την πώ ληση οποιουδή ποτε προϊό ντος που:

πωλεί ται από προμηθευτή που έ χει συμπεριληφθεί στο Μητρώ ο Εγκεκριμέ νων Προμηθευτώ ν και από έ μπορο λιανική ς, που συμμετέ χει στο πρό γραμμα «Αλλά ζω Συσκευή » και

έχει ενταχθεί στο Ενιαί ο Μητρώ ο Εγκεκριμέ νου Εξοπλισμού της ως ά νω από φασης, ό ταν το περιθώ ριο μικτού κέ ρδους ανά μονά δα υπερβαί νει το αντί στοιχο περιθώ ριο μικτού κέ ρδους ανά μονά δα προ της 31ης.12.2021.

Σε όποιο παραβαί νει τις απαγορεύ σεις, ανά λογα με τη βαρύ τητα της παρά βασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά , επιβάλλεται είτε σύ σταση με σκοπό την παύ ση της παρά νομης πρακτική ς και τη συμμό ρφωση εντό ς οριζό μενης με την από φαση αποκλειστική ς προθεσμί ας, καθώ ς και την παρά λειψή της στο μέ λλον, είτε πρό στιμο από 5.000 έ ως 1.000.000 ευρώ .

Με από φαση του αρμοδί ου οργά νου της αρχή ς ελέ γχου, επιβά λλονται σε βά ρος του ελεγχό μενου προσώ που πρό στιμο έ ως 50.000 ευρώ, εά ν αυτό αποκρύ ψει, παραποιή σει ή δεν προσκομί σει τα στοιχεί α που ζητού νται από τις αρμό διες αρχέ ς ή παρεμποδί σει με οποιοδή ποτε τρό πο την ά σκηση των ελεγκτικώ ν αρμοδιοτή των της.

Ακόμη, με από φαση του υπουργού Ανά πτυξης μπορεί να καθορί ζονται η διαδικασί α του ελέ γχου και της επιβολή ς των κυρώ σεων, η κλιμά κωση των προστί μων και κά θε ά λλο ζή τημα που αφορά στην εφαρμογή του παρό ντος.

Επίσης με απόφαση του υπουργού Ανά πτυξης Επενδύ σεων, δί δεται η δυνατό τητα καθορισμού ανώ τατης τιμή ς πώ λησης στους καταναλωτέ ς για τα αγαθά και τις υπηρεσί ες που προβλέπονται στην τροπολογία.

Για τα συγκεκριμένα προϊόντα απαγορεύεται έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 η αποκό μιση μικτού κέ ρδους από την πώ ληση οποιουδή ποτε προϊό ντος ή την παροχή οποιασδή ποτε υπηρεσί ας που να υπερβαί νει το αντί στοιχο περιθώ ριο μικτού κέ ρδους ανά μονά δα προ της 1ης.9.2021.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ στόχος της ρύθμισης είναι η αποτροπή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά των προϊόντων των οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή», η προστασία της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή αλλά και η μέγιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος επιδότησης μέσω της εξασφάλισης ότι το σύνολο του οφέλους της επιδότησης θα το καρπωθεί ο καταναλωτής, προκειμένου πράγματι να κινητοποιηθεί και να προμηθευθεί ηλεκτρικές συσκευές με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Έφυγε» ο Γιάννης Ιωαννίδης,  ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ

«Έφυγε» ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο θρύλος του ελληνικού...

Ένας μύθος για το ελληνικό μπάσκετ αλλά και για τον...

Καμπανάκι κινδύνου το δημογραφικό για την Ελλάδα…Όλο και μειώνεται  ο πληθυσμός της χώρας

Καμπανάκι κινδύνου το δημογραφικό για την Ελλάδα…Όλο...

-Στην Ημαθία το 2022 καταγράφηκαν 830 γεννήσεις ζώντων...

Νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Στέφανος Κασσελάκης με 56,04% έναντι 43,96% της Έφης Αχτσιόγλου -Με 4 ψήφους διαφορά υπέρ Αχτσιόγλου, στην Ημαθία

Νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Στέφανος Κασσελάκης με...

O Στέφανος Κασσελάκης είναι ο νέος πρόεδρος του...

Ο Στέφανος Κασσελάκης νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Με ανακοίνωση στις 23.00 του προέδρου της Κεντρικής...

Δικαίωμα επαναγοράς των «κόκκινων» δανείων αποκτούν οι δανειολήπτες – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Δικαίωμα επαναγοράς των «κόκκινων» δανείων αποκτούν...

Τη δυνατότητα να αγοράσουν πίσω το «κόκκινο» δάνειό...

Τέσσερα νέα μέτρα του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας στα τρόφιμα

Τέσσερα νέα μέτρα του Υπουργείου για την αντιμετώπιση...

«Όσοι παρανομήσουν θα το πληρώσουν ακριβά» δήλωσε ο...

Οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων Φέρνουν αυξήσεις στις «υψηλές» συντάξεις

Οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων...

Έμμεση αύξηση στους 400.000 συνταξιούχους όλων των...

2,2 δις. ευρώ η Ευρωπαϊκή στήριξη στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις καταστροφικές πλημμύρες

2,2 δις. ευρώ η Ευρωπαϊκή στήριξη στη χώρα μας για την...

Την στήριξη της ΕΕ στη χώρα μας μετά τις καταστροφικές...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε την συνεδρίασή της και έλαβε τις αποφάσεις για το πού θα καταργηθεί η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, με τα μέτρα να ισχύουν από την 1η Ιουνίου έως τις 15...

Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ σε όλους τους νέους που θα εμβολιάζονται, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ενθάρρυνσης των εμβολιασμένων.Η στρατηγική ενθάρρυνσης εμβολιασμένων θα...

@@ads-307@@Για την υπόθεση του ιερέα που απασχολεί την επικαιρότητα, από το πρωί,  μετά την επίθεση με βιτριόλι σε μητροπολίτες την ώρα που δικαζόταν στο συνοδικό δικαστήριο μίλησε ο μητροπολίτης Βεροίας κ...

Από την Δευτέρα του Πάσχα καταργούνται οι απαγορεύσεις στις διαδημοτικές μετακινήσεις αφού η 3η Μαΐου είναι και επίσημα η ημερομηνία που ανοίγει η εστίαση.Υπενθυμίζεται ότι οι διαδημοτικές μετακινήσεις...