Ποιμαντορική Εγκύκλιος Κοιμήσεως της Θεοτόκου  - «Μακαρίζοµέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε»

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Κοιμήσεως της Θεοτόκου - «Μακαρίζοµέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καµπανίας

ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν  τῆς καθ’ ἡµᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

«Μακαρίζοµέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,  

Τόν προφητικό λόγο τῆς Παναγίας Παρθένου, τόν ὁποῖο ἐµπιστεύθηκε στήν ἐξαδέλφη της Ἐλισάβετ, τή µητέρα τοῦ τιµίου Προδρόµου, γιά νά τήν κάνει κοινωνό τοῦ µηνύµατος πού ἔλαβε ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ, ἐπιβεβαιώνει ὁ ἱερός ὑµνογράφος, ὁµολογώντας ἐκ στόµατος ὅλων τῶν χριστιανῶν µία ἀδιαµφισβήτητη ἀλήθεια.  


«Μακαρίζοµέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε». Σέ µακαρίζουµε, λέγει πρός τή Θεοτόκο, ὅλες οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων. Σέ µακαρίζουµε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, σέ κάθε ἐποχή, σέ κάθε χώρα καί πόλη, κάθε ἡλικίας καί κάθε φύλου, Θεοτόκε Παρθένε. Μακαρίζουµε ἐσένα πού ἡ εὔνοια καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ σέ ἀξίωσε νά γίνεις ἡ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί συγχρόνως νά παραµείνεις Παρθένος. 


«Ἀπό τοῦ νῦν µακαριοῦσι µε πᾶσαι αἱ γενεαί», εἶχε πεῖ ἡ Παναγία στήν Ἐλισάβετ. Ἀπό σήµερα θά µέ µακαρίζουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Καί ὁ λόγος της ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τότε καί µέχρι σήµερα καθηµερινά. Γιατί, ποιός δέν µακαρίζει τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ποιός δέν θαυµάζει τήν ἁγιότητα καί τήν καθαρότητά της, ποιός δέν τήν καλοτυχίζει γιατί ἀξιώθηκε τή µεγαλύτερη καί ὑψηλότερη τιµή πού θά µποροῦσε νά προσφέρει ὁ Θεός στό πλάσµα του; Γιατί ἀξιώθηκε νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, νά γίνει τό πρόσωπο πού ἔχει τήν ὑψηλότερη θέση ἀπό κάθε ἄλλον ἄνθρωπο στόν οὐρανό, δίπλα στόν θρόνο τοῦ Υἱοῦ της. Γιατί ἀξιώθηκε νά ἔχει τή µεγαλύτερη παρρησία ἀπό κάθε ἄλλον πρός τόν Κύριό µας καί νά πρεσβεύει διηνεκῶς γιά τή σωτηρία µας. 


Καί ἐάν ὅλες τίς ἡµέρες τοῦ χρόνου µακαρίζουµε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὁµολογώντας ὅτι Αὐτή εἶναι ἡ τιµιωτέρα τῶν χερουβίµ καί ἐνδοξωτέρα τῶν σεραφείµ· ἐάν ὅλες τίς προηγούµενες ἡµέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, κατά τίς ὁποῖες ψάλλαµε κάθε ἀπόγευµα τήν Ἱερά Παράκλησή της, τήν ὑµνούσαµε καί τήν δοξολογούσαµε,  σήµερα, ἑορτή τῆς ἐνδόξου Κοιµήσεώς της, ἔχουµε ἀκόµη περισσότερους λόγους γιά νά τήν µακαρίζουµε. Γιατί ἡ Παναγία µας ἐκτός τῶν ἄλλων προνοµίων πού ἀπήλαυσε ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀπήλαυσε καί τό ἰδιαίτερο προνόµιο νά µήν παραµείνει στόν τάφο, νά µήν τήν κρατήσει ὁ θάνατος δέσµιά του, ἀλλά ὡς Μητέρα τῆς Ζωῆς, ὡς Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ζωή, νά µεταστεῖ στήν ὄντως ζωή, νά µεταστεῖ στόν οὐρανό.  


Ἀπήλαυσε ὅµως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ἀπολαµβάνει καί ἕνα ἀκόµη προνόµιο, τό ὁποῖο εἶναι ἰδιαίτερα εὐεργετικό καί γιά µᾶς τούς ἀνθρώπους. Καί αὐτό εἶναι τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ βρίσκεται στόν οὐρανό, δέν ἔχει ἐγκαταλείψει τόν κόσµο. Γι᾽ αὐτό καί ψάλλουµε σήµερα θριαµβευτικά «ἐν τῇ Κοιµήσει τόν κόσµον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε». Βρίσκεται κοντά µας ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, γιά νά τήν αἰσθανόµεθα µητέρα µας, γιά νά µᾶς βοηθᾶ καί νά µᾶς προστατεύει, γιά νά ἀκούει τούς στεναγµούς καί νά σφογγίζει τά δάκρυά µας, γιά νά µεταφέρει τίς αἰτήσεις µας στόν Υἱό της καί γιά νά µᾶς δίδει τήν εὐλογία καί τή χάρη της. 


Προνόµια µοναδικά καί τά δύο αὐτά τά προνόµια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας µητέρας µας, γιά τά ὁποῖα δικαίως τήν µακαρίζουµε καί τήν ὑµνοῦµε. Καί ἡ Παναγία χαίρεται, ὅταν τήν ὑµνοῦµε καί τήν µακαρίζουµε, χαίρεται ὅµως περισσότερο, ὅταν προσπαθοῦµε νά µιµηθοῦµε τήν ἁγία ζωή της, ὅταν προσπαθοῦµε νά µιµηθοῦµε τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή της στό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Διότι στά µάτια τοῦ Θεοῦ αὐτό πού ἔχει ἀξία εἶναι ἡ ταπείνωση καί ἡ ὑπακοή. Καί γι᾽ αὐτές τίς δύο µεγάλες ἀρετές της ἐπέλεξε ὁ Θεός τήν Κόρη τῆς Ναζαρέτ ὡς Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του καί ὡς συνεργό του στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονοµίας, ὥστε νά τήν µακαρίζουν «πᾶσαι αἱ γενεαί». Ἄς προσπαθήσουµε, λοιπόν, καί ἐµεῖς, ἀδελφοί µου, νά µιµούµεθα αὐτές τίς δύο ἀρετές τῆς Παναγίας µας, γιά νά ἔχουµε τή χάρη καί τήν εὐλογία της καί γιά νά πρεσβεύει πάντοτε στόν Υἱό της γιά τή σωτηρία µας. Διάπυρος πρός τήν ἀεί πρεσβεύουσα Ὑπεραγία Θεοτόκο εὐχέτης Ὁ Μητροπολίτης  


† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καµπανίας Παντελεήµων 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αριστείδης Ορφανίδης: Με γνώμονα μόνο την πρόοδο του τόπου, μακριά από καιροσκοπικά ιδιοτελή συμφέροντα

Αριστείδης Ορφανίδης: Με γνώμονα μόνο την πρόοδο του...

Αγαπητές/οί συνδημότισσες/ες, μετά από μια μακρόχρονη...

ΔΕΥΑΒ: Διακοπή νερού την Δευτέρα στην Πατρίδα, λόγω εργασιών καθαρισμού-συντήρησης στην Δεξαμενή Ύδρευσης

ΔΕΥΑΒ: Διακοπή νερού την Δευτέρα στην Πατρίδα, λόγω...

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης...

Επιχείρηση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης Συνελήφθη ανήλικος με 6 κιλά ηρωίνης στο σπίτι του

Επιχείρηση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας στον...

Συνελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 το πρωί σε περιοχή του...

ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -  Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη «Δράση με γνώση» του Κ. Βοργιαζίδη

ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με...

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Βέροιας με το...

Ο Τάσος Μπαρτζώκας: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ενδυναμώνει τη θέση του εργαζομένου και ενισχύει τα δικαιώματά του

Ο Τάσος Μπαρτζώκας: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο...

«Πρόκειται για μία φιλεργατική νομοθετική...

Στους πλημμυροπαθείς  Φαρκαδόνας και Κεραμιδίου, ο Πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Βέροιας,  Ηλίας Νοβάκης

Στους πλημμυροπαθείς Φαρκαδόνας και Κεραμιδίου, ο...

Το χωριό Γριζάνο, χώρο φιλοξενίας των πλημμυροπαθών...

Συλλήψεις για παράνομη μεταφορά  αλλοδαπών - Σύλληψη για απόπειρα κλοπής καλωδίων χαλκού

Συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών - Σύλληψη...

Συνελήφθησαν στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 το πρωί σε περιοχή...

Σήμερα και αύριο στη Βέροια Εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Πόντιο εκδότη και δημοσιογράφο Νίκο Καπετανίδη -Από την Εύξεινο Λέσχη σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας

Σήμερα και αύριο στη Βέροια Εκδηλώσεις αφιερωμένες...

Ξεκινάει σήμερα το διήμερο (23 και 24 Σεπτεμβρίου) που...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...

-Ε.Σ.Υ., μικρομεσαίοι, ακρίβεια, EΛΓΑ και πρώτη κατοικία, στις προτεραιότητας του κόμματοςΣτα πλαίσια της περιοδείας του στην Ημαθία και Πέλλα το προηγούμενο Σάββατο(17/6), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης...

-Στ. Κύρτσιος και Ν. Κακαφίκας στο ΛΑΟ: Μας κάνουν πόλεμο, στηρίζουν τα σούπερ μάρκετ, παρεμβαίνουν στις τιμές…Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, που αντιδρούν στο ενδεχόμενο ένταξης των...