ΤΟΠΙΚΑ

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Κοιμήσεως της Θεοτόκου  - «Μακαρίζοµέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε»

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Κοιμήσεως της Θεοτόκου - «Μακαρίζοµέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καµπανίας

ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν  τῆς καθ’ ἡµᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

«Μακαρίζοµέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,  

Τόν προφητικό λόγο τῆς Παναγίας Παρθένου, τόν ὁποῖο ἐµπιστεύθηκε στήν ἐξαδέλφη της Ἐλισάβετ, τή µητέρα τοῦ τιµίου Προδρόµου, γιά νά τήν κάνει κοινωνό τοῦ µηνύµατος πού ἔλαβε ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ, ἐπιβεβαιώνει ὁ ἱερός ὑµνογράφος, ὁµολογώντας ἐκ στόµατος ὅλων τῶν χριστιανῶν µία ἀδιαµφισβήτητη ἀλήθεια.  


«Μακαρίζοµέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε». Σέ µακαρίζουµε, λέγει πρός τή Θεοτόκο, ὅλες οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων. Σέ µακαρίζουµε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, σέ κάθε ἐποχή, σέ κάθε χώρα καί πόλη, κάθε ἡλικίας καί κάθε φύλου, Θεοτόκε Παρθένε. Μακαρίζουµε ἐσένα πού ἡ εὔνοια καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ σέ ἀξίωσε νά γίνεις ἡ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί συγχρόνως νά παραµείνεις Παρθένος. 


«Ἀπό τοῦ νῦν µακαριοῦσι µε πᾶσαι αἱ γενεαί», εἶχε πεῖ ἡ Παναγία στήν Ἐλισάβετ. Ἀπό σήµερα θά µέ µακαρίζουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Καί ὁ λόγος της ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τότε καί µέχρι σήµερα καθηµερινά. Γιατί, ποιός δέν µακαρίζει τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ποιός δέν θαυµάζει τήν ἁγιότητα καί τήν καθαρότητά της, ποιός δέν τήν καλοτυχίζει γιατί ἀξιώθηκε τή µεγαλύτερη καί ὑψηλότερη τιµή πού θά µποροῦσε νά προσφέρει ὁ Θεός στό πλάσµα του; Γιατί ἀξιώθηκε νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, νά γίνει τό πρόσωπο πού ἔχει τήν ὑψηλότερη θέση ἀπό κάθε ἄλλον ἄνθρωπο στόν οὐρανό, δίπλα στόν θρόνο τοῦ Υἱοῦ της. Γιατί ἀξιώθηκε νά ἔχει τή µεγαλύτερη παρρησία ἀπό κάθε ἄλλον πρός τόν Κύριό µας καί νά πρεσβεύει διηνεκῶς γιά τή σωτηρία µας. 


Καί ἐάν ὅλες τίς ἡµέρες τοῦ χρόνου µακαρίζουµε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὁµολογώντας ὅτι Αὐτή εἶναι ἡ τιµιωτέρα τῶν χερουβίµ καί ἐνδοξωτέρα τῶν σεραφείµ· ἐάν ὅλες τίς προηγούµενες ἡµέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, κατά τίς ὁποῖες ψάλλαµε κάθε ἀπόγευµα τήν Ἱερά Παράκλησή της, τήν ὑµνούσαµε καί τήν δοξολογούσαµε,  σήµερα, ἑορτή τῆς ἐνδόξου Κοιµήσεώς της, ἔχουµε ἀκόµη περισσότερους λόγους γιά νά τήν µακαρίζουµε. Γιατί ἡ Παναγία µας ἐκτός τῶν ἄλλων προνοµίων πού ἀπήλαυσε ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀπήλαυσε καί τό ἰδιαίτερο προνόµιο νά µήν παραµείνει στόν τάφο, νά µήν τήν κρατήσει ὁ θάνατος δέσµιά του, ἀλλά ὡς Μητέρα τῆς Ζωῆς, ὡς Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ζωή, νά µεταστεῖ στήν ὄντως ζωή, νά µεταστεῖ στόν οὐρανό.  


Ἀπήλαυσε ὅµως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ἀπολαµβάνει καί ἕνα ἀκόµη προνόµιο, τό ὁποῖο εἶναι ἰδιαίτερα εὐεργετικό καί γιά µᾶς τούς ἀνθρώπους. Καί αὐτό εἶναι τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ βρίσκεται στόν οὐρανό, δέν ἔχει ἐγκαταλείψει τόν κόσµο. Γι᾽ αὐτό καί ψάλλουµε σήµερα θριαµβευτικά «ἐν τῇ Κοιµήσει τόν κόσµον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε». Βρίσκεται κοντά µας ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, γιά νά τήν αἰσθανόµεθα µητέρα µας, γιά νά µᾶς βοηθᾶ καί νά µᾶς προστατεύει, γιά νά ἀκούει τούς στεναγµούς καί νά σφογγίζει τά δάκρυά µας, γιά νά µεταφέρει τίς αἰτήσεις µας στόν Υἱό της καί γιά νά µᾶς δίδει τήν εὐλογία καί τή χάρη της. 


Προνόµια µοναδικά καί τά δύο αὐτά τά προνόµια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας µητέρας µας, γιά τά ὁποῖα δικαίως τήν µακαρίζουµε καί τήν ὑµνοῦµε. Καί ἡ Παναγία χαίρεται, ὅταν τήν ὑµνοῦµε καί τήν µακαρίζουµε, χαίρεται ὅµως περισσότερο, ὅταν προσπαθοῦµε νά µιµηθοῦµε τήν ἁγία ζωή της, ὅταν προσπαθοῦµε νά µιµηθοῦµε τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή της στό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Διότι στά µάτια τοῦ Θεοῦ αὐτό πού ἔχει ἀξία εἶναι ἡ ταπείνωση καί ἡ ὑπακοή. Καί γι᾽ αὐτές τίς δύο µεγάλες ἀρετές της ἐπέλεξε ὁ Θεός τήν Κόρη τῆς Ναζαρέτ ὡς Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του καί ὡς συνεργό του στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονοµίας, ὥστε νά τήν µακαρίζουν «πᾶσαι αἱ γενεαί». Ἄς προσπαθήσουµε, λοιπόν, καί ἐµεῖς, ἀδελφοί µου, νά µιµούµεθα αὐτές τίς δύο ἀρετές τῆς Παναγίας µας, γιά νά ἔχουµε τή χάρη καί τήν εὐλογία της καί γιά νά πρεσβεύει πάντοτε στόν Υἱό της γιά τή σωτηρία µας. Διάπυρος πρός τήν ἀεί πρεσβεύουσα Ὑπεραγία Θεοτόκο εὐχέτης Ὁ Μητροπολίτης  


† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καµπανίας Παντελεήµων 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί η αντιπολίτευση είναι σε άμυνα;

Γιατί η αντιπολίτευση είναι σε άμυνα;

Του ΓιάννηΜαγκριώτηΟ Πρωθυπουργός και οι Αρχηγοί των...

Διακοπή νερού την Πέμπτη (6 Οκτωβρίου), λόγω νέων συνδέσεων και ακύρωση του παλαιού δικτύου ύδρευσης στο Μακροχώρι

Διακοπή νερού την Πέμπτη (6 Οκτωβρίου), λόγω νέων...

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης...

Σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες Αλεξάνδρειας ο Τάσος Μπαρτζώκας! Καλά νέα για το έργο του νέου αρδευτικού αγωγού στη Μελίκη

Σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες Αλεξάνδρειας ο Τάσος...

Ικανοποιημένος είναι ο Τάσος Μπαρτζώκας από την...

Παρουσίαση της Δράσης «Ένα απ’ τον καθένα» από την Πρωτοβουλία για το Παιδί

Παρουσίαση της Δράσης «Ένα απ’ τον καθένα» από την...

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο «Beluga...

Συνεδριάζει σήμερα (5-10-2022) το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συνεδριάζει σήμερα (5-10-2022) το Δημοτικό Συμβούλιο...

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας...

63χρονος έχασε τη ζωή του από πτώση στο πρανές των πρώην Σφαγείων Νάουσας

63χρονος έχασε τη ζωή του από πτώση στο πρανές των πρώην...

Τον θάνατο ενός 63χρονου είχε ως αποτέλεσμα η πτώση του...

Συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ: Αύξηση τέλους ταφής απορριμμάτων, ενεργειακό κόστος σχολείων, ψηφιακή αναβάθμιση ΔΕΥΑ, εξώδικα σε παρόχους ρεύματος, πρόγραμμα Τρίτση, κ.α.

Συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ: Αύξηση τέλους ταφής...

- Πρέπει να βρεθούν λύσεις - Πλήγμα για τους Δήμους ένα...

Έκθεση BEYOND: Έντονο ενδιαφέρον στελεχών Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΟΤΑ για την ψηφιακή μετάβαση του Δήμου Βέροιας

Έκθεση BEYOND: Έντονο ενδιαφέρον στελεχών Υπ. Ψηφιακής...

Το έντονο ενδιαφέρον τους για τις πρακτικές του Δήμου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Του Χρήστου ΜπλατσιώτηΜε αφορμή το δημοσίευμα του «Λαού» της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου, στη στήλη «τα λαϊκά μας» και το σχόλιο για την «Κόρη της Βέροιας» με τον ευφάνταστο τίτλο «Δεσποινίς ετών 39…», το οποίο...

-Πρόγραμμα 311 χλμ. ποδηλατικών και περιπατητικών διαδρομών στο δήμο ΒέροιαςΈναν μίνι απολογισμό για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, τον σχεδιασμό και τις συνεργασίες για την τουριστική προβολή της Βέροιας...

Στην Αγορά της Βέροιας αφιέρωσε τον περισσότερο χρόνο της παραμονής του στην πόλη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας κατά την σημερινή επίσκεψή του στη Βέροια, στο πλαίσιο της...

Καμπανάκι κινδύνου χτύπησε πριν λίγες ημέρες η διοίκηση της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας, με την επικίνδυνη επιδείνωση της κατάστασης στον αγροτικό τομέα και με ανακοίνωσή της...