Εποικοδομητικός διάλογος για τον διακριτό ρόλο των γονέων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στη σχολική κοινότητα

Εποικοδομητικός διάλογος για τον διακριτό ρόλο των γονέων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στη σχολική κοινότητα

Την Πέμπτη 7/12/2023, στη Βιβλιοθήκη «Θ.Ζωγιοπούλου», πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Διευθυντών/ντριών των σχολείων του Δήμου Βέροιας και των μελών της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας, με πρωτοβουλία της Συμβούλου Εκπαίδευσης κ. Παπαγεωργίου Αικατερίνης. Τη συνάντηση χαιρέτισε η Διευθύντρια Π.Ε. Ημαθίας, κ. Γώτη.

Αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος για τον διακριτό ρόλο των γονέων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα:

Η Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, κ. Καλτσίδου Σοφία, αναφέρθηκε στη στοχοθεσία της Ένωσης, ειδικότερα στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των σχολικών κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, την προβολή των προβλημάτων στις σχολικές μονάδες, τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του εκάστοτε σχολείου, την προάσπιση της δωρεάν παιδείας, την ατομική ασφάλεια των μαθητών, την ασφαλή μετακίνηση και μεταφορά τους, τη μελέτη των προβλημάτων των μαθητών και τον συντονισμό των γονέων για τη λύση τους, την εμψύχωση των μαθητών για την ανάπτυξη της δράσης, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας.

Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κ. Παπαγεωργίου, αναφέρθηκε στις νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές ορίζουν την εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα:

Το σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός.

Συντάσσεται ετήσιος Εσωτερικός Κανονισμός σε κάθε σχολείο (Αριθμ. 13423/ΓΔ4 (ΦΕΚ 491/9-2-2021) με τη συμμετοχή των γονέων, στον οποίο ορίζονται τα εξής:

Οι γονείς και κηδεμόνες:

Φροντίζουν, ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων), ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου. Θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του σχολείου και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του σχολείου.

Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης.

Επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.

Φροντίζουν, είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει, να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στον σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

Στην αρχή του διδακτικού έτους, μια φορά τουλάχιστον τον μήνα σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος και κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση, κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο και κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Στη συνάντηση επισημάνθηκε τόσο από τους Διευθυντές σχολείων όσο και από την Πρόεδρο της Ένωσης η ανάγκη και η σημασία συγκρότησης Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων σε κάθε σχολείο. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή/Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

Σχολικά Συμβούλια

Σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο (Άρθρο 107του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 136/03.08.2021), όπως αναμορφώθηκε το άρθ.51 του ν.1566/198551), το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και αποτελείται από:

Τον Διευθυντή και τρεις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, δύο εκπρόσωπους του Δήμου, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου δεν έχει ο εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας στο Σχολικό Συμβούλιο της Β/θμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο μήνες και εκτάκτως, όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, με όσα μέλη του είναι παρόντα.

Το Σχολικό Συμβούλιο εισηγείται στον Διευθυντή και στον Σύλλογο Διδασκόντων σχέδια δράσης που αφορούν ενδεικτικώς στην οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, στις συνθήκες υγιεινής, σίτισης, στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων τους, στην αντιμετώπιση κρίσεων. Συμβάλλει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών και εκδηλώσεων και συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίησή τους.

Στη συνέχεια και με αφορμή μία μελέτη περίπτωσης αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, όπου οι Διευθυντές/ντριες και τα μέλη της Ένωσης κατέθεσαν την εμπειρία τους. Οι διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων που συμμετείχαν, ήταν:

1 ο ΔΣ Βέροιας-Σαββίδου Όλγα

2 ο ΔΣ Βέροιας-Αντωνιάδου Ευθυμία

3 ο ΔΣ Βέροιας-Χριστουλάκης Παναγιώτης

4 ο ΔΣ Βέροιας-Μηρτσέκη Βασιλική

5 ο ΔΣ Βέροιας-Τσέλιος Στέφανος

7 ο ΔΣ Βέροιας-Γουργουλιάτου Ευδοξία

8 ο ΔΣ Βέροιας-Μήτκας Κυριάκος

9 ο ΔΣ Βέροιας-Δαλακούρα Αικατερίνη

10 ο ΔΣ Βέροιας-Δημητριάδου Βαρβάρα

12 ο ΔΣ Βέροιας-Γούτση Θεοδώρα

Ειδικό Βέροιας-Μάνια Χρύσα

ΔΣ Βεργίνας-Παλατιτσίων-Αργυρίου Κων/νος

ΔΣ Ράχης-Τριλόφου-Παρίση Μαρία

ΔΣ Διαβατού-Μέσης- Πετανίδης Δημήτριος

ΔΣ Αγ. Βαρβάρας-Ασωμάτων-Σαράντης Βασίλειος

ΔΣ Σταυρού-Μπούρας Μιχαήλ

Ένωση Γονέων Μέλος Μάγδα Μαραντίδου

Προτάσεις που τέθηκαν

Σχολές Γονέων: Να δημιουργηθούν σε όλα τα σχολεία. Μέσω αυτών των σχολών, οι γονείς μεταξύ τους μοιράζονται συναισθήματα, ανταλλάσσουν προβληματισμούς και απόψεις, ενημερώνονται και εκπαιδεύονται, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.

Ενδοσχολική επιμόρφωση σε κάθε σχολείο με θέμα τις σχέσεις σχολείου-οικογένειας.

Διοργάνωση ημερίδας με θέματα σχετικά με την ψυχολογική και μαθησιακή υποστήριξη του παιδιού στην οικογένεια και στο σχολείο.

Εν κατακλείδι, η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την κοινή διαπίστωση όλων της ανάγκης καλλιέργειας συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, την ανταπόκριση των γονέων στις προσκλήσεις του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων. Μόνο με τον διάλογο μπορούμε να ενημερωθούμε, να ξεπεράσουμε παρεξηγήσεις και παρερμηνείες και εντέλει να δώσουμε εφόδια στο παιδί για τον κόσμο που εμείς οι ενήλικες του προσφέρουμε να ζήσει.

Ευχαριστούμε θερμά την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση του χώρου της βιβλιοθήκης «Θ.Ζωγιοπούλου» και τη ζεστή φιλοξενία.

Ευχαριστούμε θερμά τη σχολική σύμβουλο εκπαίδευσης κ. Αικατερίνη Παπαγεωργίου για την πρωτοβουλία της αυτή καθώς και τη συνεργασία όλων των Διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων που παραβρέθηκαν στη συνάντηση.

Μέλημά μας είναι τα παιδιά μας και η προσπάθεια βελτιστοποίησης όλων εκείνων των παραγόντων που οδηγούν σε ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον.

Με εκτίμηση το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Δήμου Βέροιας

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΡΚΙΔΑ (4/3/2024)

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΡΚΙΔΑ (4/3/2024)

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΡΚΙΔΑ (4/3/2024)

Έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Χαρίσης σε ηλικία 87 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Χαρίσης σε ηλικία 87 ετών

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024...

ΣΤΙΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ: Σπάω τη Σιωπή, Ενώνουμε τις φωνές μας κατά της Βίας - Δράση του Γυμνασίου Τρικάλων

ΣΤΙΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ: Σπάω τη Σιωπή, Ενώνουμε τις φωνές μας...

 Το Γυμνάσιο Τρικάλων Ημαθίας σε συνεργασία με το...

Έφυγε από τη ζωή η Στέλλα Χατζηευστρατιάδου σε ηλικία 94 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Στέλλα Χατζηευστρατιάδου σε ηλικία...

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024...

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, με 33 θέματα

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο...

 Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ...

Ενημέρωση της ΔΕΥΑ Νάουσας για την θολότητα του νερού

Ενημέρωση της ΔΕΥΑ Νάουσας για την θολότητα του νερού

Μετά από έντονη βροχόπτωση και λιώσιμο χιονιών ...

Σύλληψη 4 ανηλίκων για 4 κλοπές και 13 απόπειρες κλοπής στην Βέροια

Σύλληψη 4 ανηλίκων για 4 κλοπές και 13 απόπειρες κλοπής...

Συνελήφθησαν στις 1 Μαρτίου 2024 το μεσημέρι στην ...

Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευή Γιάννακα σε ηλικία 89 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευή Γιάννακα σε ηλικία 89 ετών

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...

-Ε.Σ.Υ., μικρομεσαίοι, ακρίβεια, EΛΓΑ και πρώτη κατοικία, στις προτεραιότητας του κόμματοςΣτα πλαίσια της περιοδείας του στην Ημαθία και Πέλλα το προηγούμενο Σάββατο(17/6), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης...