Με επιτυχία το οδοιπορικό στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα από τον Σύλλογο Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως

Με επιτυχία το οδοιπορικό στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα από τον Σύλλογο Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως

Tη Δευτέρα 22 Απριλίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα έλαβε χώρα η μουσική παράσταση με τίτλο: «Ερχόμενος ο Κύριος», ένα οδοιπορικό στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.Στην εκδήλωση συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακράς διαρκείας για την ενίσχυση του Συσσιτίου της ηρωικής πόλεως της Ναούσης, το οποίο όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο υπεύθυνος του Συσσιτίου Πρωτοπρ. Νικόλαος Παπαθεοδώρου συμπληρώνει φέτος τριάντα χρόνια λειτουργίας και διακονίας.

Στην εκδήλωση λόγου και μέλους παρουσιάστηκαν από τον Βυζαντινό χορό του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς μας Μητροπόλεως «Κωνσταντίνος Πρίγγος» οι πιο χαρακτηριστικοί ύμνοι της κατανυκτικότερης περιόδου της Αγίας μας Εκκλησίας, υπό τη διεύθυνση του χοράρχη κ. Ιορδάνη Ζερδαλή.

Στα Αναλόγια ανέγνωσαν ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς μας Μητροπόλεως π. Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς μας Μητροπόλεως κ. Βασίλειος Μαυράγκανος.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς μας Μητροπόλεως και Αρχιερατικός Επίτροπος Ειρηνουπόλεως Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

Ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στο τέλος της εκδήλωσης ευχαρίστησε τους συντελεστές της εκδηλώσεως, λέγοντας μεταξύ άλλων: Μέ τούς κατανυκτικούς ὕμνους πού ἀπέδωσε τόσο ὡραῖα ὁ χορός τῶν ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεώς μας «Κωνσταντίνος Πρίγγος» ἀλλά καί μέ τά κείμενα πού συνόδευαν τήν ψαλμωδία, μεταφερθήκαμε νοερά στά γεγονό­τα τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου μας, τά ὁποῖα θά θυμηθοῦμε καί θά τιμή­σουμε τήν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, τή Μεγάλη Ἑβδομάδα, στούς ἱερούς μας ναούς.

Εἶναι γνωστό σέ ὅλους μας ὅτι τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἦταν προϊόν καί ἔκφραση τῆς θείας ἀγάπης. Καί ἦταν τόσο μεγάλη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, ὥστε δέν περιορίσθηκε μόνο στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ, δέν περιο­ρίσθηκε μόνο στό γεγονός ὅτι ὁ Θεός ἦλθε στή γῆ, ἔγινε ἄνθρωπος καί ἔζησε μέσα στίς πιό δύσκολες συνθῆκες, πού δέν μποροῦμε οὔτε κἄν νά σκεφθοῦμε ἐμεῖς γιά τόν ἑαυτό μας, ἀλλά θυσιάσθηκε καί γιά χάρη μας, γιά χάρη τῆς σωτη­ρίας καί τῆς λυτρώσεώς μας ἀπό τήν ἁμαρτία.

Θά ἀρκοῦσε καί μόνο ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου μας στή γῆ γιά νά μᾶς ἀποδείξει τήν ἀγάπη του. Θά ἀρ­κοῦσε καί μόνο ὁ λόγος καί τά θαύματά του. Ὅμως γιά νά μήν ἔχουμε καμία ἀμφιβολία γιά τήν ἀπέραντη ἀγάπη του, ὁ Χριστός ἔδωσε γιά μᾶς καί τή ζωή του. Θυσιάσθηκε, σταυρώθηκε γιά νά σβύσει μέ τό αἷμα του τίς ἁμαρτίες μας καί γιά νά μᾶς ἀναστήσει μέ τήν ἀνάστασή του.

Τό μόνο πού ζητᾶ ὁ Χριστός ἀπό ἐμᾶς εἶναι ἡ δική μας ἀγάπη. Ἀγά­πη πρός Ἐκεῖνον ἀλλά καί ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς του τούς ἐλα­χίστους, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος μιλώ­ντας γιά τή μέλλουσα κρίση.

Αὐτή τήν ἀγάπη πρός τούς ἀδελ­φούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη, πού ἀντιμετωπίζουν προβλήματα καί δυσκολίες στή ζωή τους, πού κά­ποιες φορές ἀδυνατοῦν νά ἐργα­σθοῦν ἤ ἡ ἐργασία τους δέν ἐπαρ­κεῖ γιά τή συντήρηση τῆς οἰκογε­νείας τους· αὐτή τήν ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς μας, πού γιά ποικί­λους λόγους σηκώνουν τόν σταυρό τῆς ἀνέχειας ἤ καί τῆς ἔνδειας, καί δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά ἀγο­ρά­σουν ὅσα ἀρκετοί ἀπό ἐμᾶς μπο­ροῦμε νά ἀποκτήσουμε, προσπαθεῖ νά προσφέρει ἡ Ἱερά μας Μητρό­πολη μέ τή συμπαράσταση καί τήν ἐνίσχυση ὅλων σας, μέσα ἀπό τά Συσσίτια, τά Κοινωνικά παντο­πω­λεῖα καί τή διανομή τροφίμων, ἰδι­αίτερα κατά τίς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.

Αὐτή τήν ἀγάπη σᾶς κάλεσε νά δείξετε καί μέ αὐτήν τήν ὡραία ἐκ­δήλωση πού παρακολουθήσαμε ἀπόψε, προσφέροντας τρόφιμα διαρ­κείας γιά τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη.Γι᾽ αὐτό καί θέλω νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδίας τούς συντελεστές τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώσεως, τόν σύλλογο Ἱερο­ψαλ­τῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πό­λεως καί τά μέλη του πού συμμε­τεῖχαν στόν χορό πού ἔψαλε τά ὡραῖα αὐτά τροπάρια, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤλθατε καί γιά νά παρα­κολουθήσετε τήν ἐπίκαιρη αὐτή ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως καί γιά νά προσφέρετε γιά τούς ἀδελφούς μας ἀπό τό περίσ­σευ­μα τῆς ἀγάπης σας.

Θά ἤθελα ὅμως ἰδιαιτέρως νά εὐχαριστήσω τόν π. Ἀρσένιο καί τόν π. Νικόλαο, πού μέ τόση ἀγάπη ἀγκάλιασαν αὐτή τήν ἐκδήλωση. Νά εὐχαριστήσω τόν ἀρχιδιάκονο π. Παντελεήμονα ἀλλά καί τόν θεολόγο καί νέο πρόεδρο Ἱεροψαλτῶν, τόν κ. Βασίλειο Μαυράγκανο, γιά τήν παρουσία τους καί τήν ἀνάγνωση τῶν ὡραίων αὐτῶν κειμένων.

Ἄς προσφέρουμε ὅλοι ἀπό καρ­δίας ὅσο περισσότερο μποροῦμε μέ ἀγάπη, γιά νά ἑορτάσουμε καί ἐμεῖς ἀλλά καί οἱ ἀδελφοί μας τίς ἡμέρες αὐτές, ἔχοντας μέσα στήν ψυχή μας τόν ἀναστάντα Κύριό μας, πού θυσιάσθηκε καί ἀναστή­θηκε ἀπό ἀγάπη γιά τόν καθένα μας. Καί αὐτήν τήν ἀγάπη εὔχομαι πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη νά τήν αἰσθανθοῦμε ὅλοι μας.

Εὔχομαι καλή μεγάλη ἑβδομάδα καί καλή Ἀνάσταση.

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοτικό Ωδείο ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας:  Μαθητική συναυλία κιθάρας την Δευτέρα στη Στέγη

Δημοτικό Ωδείο ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας: Μαθητική συναυλία...

Συναυλία κιθάρας  από  μαθητές του Δημοτικού Ωδείου...

Η κωμωδία “Είκοσι Γυναίκες και Εγώ” σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας

Η κωμωδία “Είκοσι Γυναίκες και Εγώ” σήμερα στο...

Ο Κα. Συ.Θε. Δρυάδες και Θεατρομπόμπιρες παρουσιάζουν...

Δήμος Νάουσας: Συμμετοχή του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ στην Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής

Δήμος Νάουσας: Συμμετοχή του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ στην Πανελλήνια...

Για 3η χρονιά το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ του Δήμου Νάουσας,...

Από 18 έως 24 Μαΐου  στο φουαγιέ της Στέγης Έκθεση ζωγραφικής από τα τμήματα Εικαστικών της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας

Από 18 έως 24 Μαΐου στο φουαγιέ της Στέγης Έκθεση...

Έκθεση ζωγραφικής με έργα μαθητών των τμημάτων...

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Εκδηλώσεις μνήμης  για τη γενοκτονία  του Ποντιακού Ελληνισμού

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Εκδηλώσεις μνήμης για τη...

Λόγω συμπλήρωσης 105 χρόνων από τη γενοκτονία των...

Κυριακή 19 Μαΐου: Εκδηλώσεις μνήμης  για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά

Κυριακή 19 Μαΐου: Εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία...

Η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας...

Παραδοσιακό Παρακάθ 2024   της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής

Παραδοσιακό Παρακάθ 2024 της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας διοργανώνει...

"Τα Παιδιά της Άνοιξης": Ευχαριστίες

Το ΔΣ του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

BEΡΟΙΑ | ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΟΛΗΣ | Άλσος ‘23Από Παρασκευή 30/6 έως Τετάρτη 4/9Η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας παρουσιάζει το θερινό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο ανοιχτό θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στο Άλσος Παπάγου. Θέατρο, συναυλίες,...

Συνεχίζονται οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών Α’ προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας "Μελίνα Μερκούρη" για την θερινή περίοδο 2022, με την ταινία  "Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του...

Την Τρίτη 21 Ιουνίου στις 21:30«ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»Οι συναυλίες της ‘Αλκηστις Πρωτοψάλτη είναι πάντα  ένα σπουδαίο μουσικό γεγονός που κανείς δεν θέλει να χάσει!Έτσι και φέτος, «μοναδική» καλλιτέχνης  με...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (28/2) στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΑΙΓΕΣ στη Βέροια, η παρουσίαση του νομικού βιβλίου του δικηγόρου Μιχάλη Χασιώτη με τίτλο «Η Αρχή...