Συνεδριάζει σήμερα το  Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας στις 6.00 μ.μ. Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

-Έγκριση ή μη α) δημιουργίας Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στο Δ.Βέροιας και β) ένταξής του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας

-Επί ενστάσεως του αναδόχου κατά του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» 

-Έγκριση ή μη της αριθ. 22/2016 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2016

-Έγκριση ή μη της αριθ. 5/2016 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ., έτους 2016

-Έγκριση ή μη της αριθ. 7/2016 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», επί του ορισμού διαχειριστών κίνησης των τραπεζικών του λογαριασμών

-Έγκριση ή μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» από δημοτικούς πόρους

-Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος τους υπ’ αριθ. 18α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Βέροιας

-Έγκριση ή μη α) δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης για την φωτογράφηση σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος του Δ.Βέροιας

-Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης ημερίδας του Δ.Βέροιας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, β) διενέργειας της προμήθειας εδεσμάτων/κερασμάτων και παράθεσης γευμάτων και γ) δαπανών και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 703/2015 απόφασης τους Δ.Σ., περί έγκρισης α) διαδικασίας εκπόνησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων β) συγκρότησης ομάδας έργου για την σύνταξη και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και γ) ένταξης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών έτους 2016 του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας

-Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου για το έτος 2016

-Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών.

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του (ύστερα από κλήρωση) στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80, για την παραλαβή υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων»

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Επισκευή κλωβών στο ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά»

-Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/11/2015 ως 31/12/2015.

-Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Δημήτριο Σιδηρόπουλο

-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού της εταιρίας «ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α.-ΠΡΑΠΑΣ Σ. ΕΠΕ» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Δ.Καραμουσλή από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «OLYMPIC Α.Ε. ΕΜΠ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το σωματείο ιδιοκτητών Κ.Υ.Ε., β) παραχώρησης της χρήσης της οδού Ελιάς και γ) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης 

-Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση του Απόστολου Τζιτζικώστα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο

Συνάντηση του Απόστολου Τζιτζικώστα με τον Πρόεδρο...

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος...

Με τέσσερα «κλικ» δηλώστε τα επιπλέον τετραγωνικά - Δείτε στο βίντεο όλα τα βήματα

Με τέσσερα «κλικ» δηλώστε τα επιπλέον τετραγωνικά -...

H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε συνεργασία με...

Νέες χρηματοδοτήσεις έργων ανάπτυξης για τους ΤΟΕΒ σε Βέροια και Νάουσα μέσω και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Νέες χρηματοδοτήσεις έργων ανάπτυξης για τους ΤΟΕΒ σε...

ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣΗ...

Σε έκθεση τουρισμού στο Βελιγράδι συμμετείχε ο Κώστας Καλαϊτζίδης
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας -  Η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες - Τι αναφέρει η Εγκύκλιος

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας - Η Καθαρή Δευτέρα...

Δεδομένου ότι πλησιάζει η ημέρα της Καθαρής Δευτέρας (2...

Ο Τάσος Πρωτοψάλτου συνδέει  την ιστορική φορεσιά της Βέροιας  με τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία

Ο Τάσος Πρωτοψάλτου συνδέει την ιστορική φορεσιά της...

 Ο Τάσος Πρωτοψάλτου μέσα στο σκηνικό του για την...

 «Πυρά Τόλκα σε ΝΔ για τις παλινωδίες στο μεταναστευτικό, σε Μηταράκη  για σπατάλες και αθηναϊκά  μέσα ενημέρωσης για συγκάλυψη»

«Πυρά Τόλκα σε ΝΔ για τις παλινωδίες στο...

Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού...

«Απόσχιση» Βεργίνας  και Αρχοντικό Σαράφογλου  στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

«Απόσχιση» Βεργίνας και Αρχοντικό Σαράφογλου στο...

Δύο θέματα που απασχόλησαν την τοπική επικαιρότητα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

 Ο Τάσος Πρωτοψάλτου μέσα στο σκηνικό του για την παράσταση «Ανθισμένες Ροδακινιές» που θα παρουσιαστεί από το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας σε φωτογραφία του Μάνου Λιανίδη.Ο βραβευμένος διεθνώς Βεροιώτης σκηνογράφος -...

Η τοποθέτηση του πρώην διευθυντή της ΚΕΠΑ, του κ. Γιάννη Καμπούρη, αναφορικά με την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου να παραχωρήσει το (χαρακτηρισμένο ως μνημείο) αρχοντικό Σαράφογλου, προς χρήση,...

Πρόβλημα στέγης αντιμετωπίζουν οικογένειες και ζευγάρια από την κατακόρυφη πτώση των «οικοδομών» την 10ετία της κρίσηςΤης Σοφίας ΓκαγκούσηΕνός κακού, μύρια έπονται και το πάγωμα της ανοικοδόμησης είχε...

Ο 68χρονος ιερέας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη του σπιτιού του στην Αγία Τριάδα Ημαθίας από συγγενικά του πρόσωπα, που ειδοποίησαν τις αρχές.Ιερέας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη του σπιτιού του...