51 θέματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

51 θέματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα γίνει την Tετάρτη  25 Απριλίου 2018  στις 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων του έτους 2018.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

2.Λήψη απόφασης για την παραλαβή από τον Δήμο Αλεξάνδρειας του προϊόντος της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση κατασκευών και τεχνικών έργων Δήμου Πλατέος (Δ.Ε.ΚΑ.Τ.Ε)»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 

3.Εκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)


4. Yποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017 (σχετ. η αριθμ.106/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

5.4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθμ.125/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

6.5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθμ.133/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 

7.6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθμ.154/2018 Οικονομικής Επιτροπής).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 

8.Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμων που έχουν επιβληθεί στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 

9.Έγκριση ή μη της αριθ. 56/2018 απόφασης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Λήψη απόφασης για τη 2η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. <Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας>».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 

10.Λήψη απόφασης για:

Α.Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο «Χρήση Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη δημιουργία ενός έξυπνου ψηφιακού Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» ατον άξονα προτεραιότητας ΑΞ02 και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

Β.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ.

Γ.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της αίτησης χρηματοδότησης όσο και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

11.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 

12.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που άφορα την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία Τεχνικού έλεγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

13.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία Τεχνικού έλεγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

14.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 

15.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 

16.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». 

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 

18.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

19.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που άφορα την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

20.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που άφορα την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 

21.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων)».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

22.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που άφορα την υπηρεσία με τίτλο : «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων)».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

23.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών η τοπικών εορτών (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων)».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

24.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 

25.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

26.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

27.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, εκτυπωτών και φαξ για το έτος 2017 του Δήμου Αλεξάνδρειας».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

28.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών και βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

29.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών και βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής».

 

30.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην τράπεζα πληροφοριών ''Δήμος-NET-Δημοτέλεια και στην Υπηρεσία  E-postirixis».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

31.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

32.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συμμετοχή υπάλληλων του Δήμου Αλεξάνδρειας στην παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)» στη Θεσσαλονικη στις 22 Μαρτίου 2018 δυο υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Εσόδων)».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

33.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συμμετοχή υπάλληλων του Δήμου Αλεξάνδρειας στην παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού» στη Θεσσαλονικη στις 23 Μαρτιου 2018 δυο υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Εσόδων)».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

34.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου Αλεξάνδρειας στην παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο & τις λαϊκές αγορές» στη Θεσσαλονίκη στις 22 & 23 Μαρτιου 2018 ενός υπαλλήλου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

35.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: « Επισκευή και Συντηρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 1,3,4,5»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

 

36.Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων-συστημάτων άρδευσης» (Α.Μ. 18/2016) ανάδοχου Ραφτούδη Δημητρίου (σχετικό το αριθμ.πρωτ7481/3-04-2018) πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για το έτος 2016.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

37.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

38.Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

       

39.Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

40.Λήψη απόφασης για : «Έγκριση ή μη γνωμοδότησης–βεβαίωσης».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

41.Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νεοχωρόπουλο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 

42.Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας για την παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)

 

43.Ορισμός μελών: α) Επιτροπής διενέργειας κληρώσεων ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στις εμποροπανήγυρεις του Δήμου β) Επιτροπής διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων του Δήμου.

 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

 

44.Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

45.Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση δημοτικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού κολυμβητήριου-Δημοτικού Αμφιθεάτρου Αλεξάνδρειας, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

46.Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και του παραρτήματος Πλατέος.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)

 

47.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη του αριθμ.τμημα του 749γ αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγκαθιάς  Δήμου  Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

 

48.Aντικατάσταση του κ. Μπογδαμπείδη Ευθύμιου απο τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

49.Αντικατάσταση του κ. Κατσιανίδη Νικόλαου από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

50.A)Ανάκληση της αριθ. 34/2018 με ΑΔΑ:6ΔΤΤΩΨΠ-Κ9Υ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας & Β) Αντικατάσταση εκ νέου της κ.Ταχτσόγλου Μαρίας από τη θέση αναπληρωματικού  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».                                                                                                
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

 

51.Έγκριση ή μη των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας για την Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-20121 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοικηση».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

                                             

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παρέμβαση του Δημήτρη Μούρνου στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το Τελωνείο Ημαθίας

Παρέμβαση του Δημήτρη Μούρνου στο Περιφερειακό...

Η αξιοποίηση της Αγοράς Κουλούρας, κατά το ένα μέρος με...

SIMPARTS.GR -  Η τεχνογνωσία, η συνέπεια και οι άριστες επιλογές αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την υψηλή ποιότητα

SIMPARTS.GR - Η τεχνογνωσία, η συνέπεια και οι άριστες...

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η επιχείρηση Γαβριηλίδης Κ....

«...Θα τις ξηλώσεις και θα πεις και ένα τραγούδι»

«...Θα τις ξηλώσεις και θα πεις και ένα τραγούδι»

Είδα χθες στην τηλεόραση τον Περιφερειάρχη Κεντρικής...

Δήλωση-απάντηση του ανεξάρτητου  Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Τραπεζανλή

Δήλωση-απάντηση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου...

Σχετικά με τα όσα ψευδή και χυδαία εγράφησαν για την...

Συλλυπητήρια   από το σχολείο   του Χρήστου Πετρίδη

Συλλυπητήρια από το σχολείο του Χρήστου Πετρίδη

Για τον απροσδόκητο χαμό του αγαπημένου μας μαθητή της...

Φρόσω Καρασαρλίδου και Χρήστος Αντωνίου συναντήθηκαν με την Υπουργό Πολιτισμού

Φρόσω Καρασαρλίδου και Χρήστος Αντωνίου συναντήθηκαν...

Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά ,...

Για το  Τελωνείο Ημαθίας στην Κουλούρα συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Βέροια (φωτο)

Για το Τελωνείο Ημαθίας στην Κουλούρα συνεδρίασε το...

Προεκλογικό ενδιαφέρον στα προ ημερησίας διάταξηςΜε...

Ξεκινά πρόγραμμα συλλογής   βιοαποβλήτων και οικιακής   κομποστοποίησης στο Δήμο Βέροιας -  Προϋποθέσεις για να λάβετε τους ειδικούς κάδους

Ξεκινά πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής ...

Η Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Η αξιοποίηση της Αγοράς Κουλούρας, κατά το ένα μέρος με τη δημιουργία του Τελωνείου, η ολοκλήρωση του Κάθετου Άξονα,  η ανέγερση Διοικητηρίου, η πραγματική εξυγίανση της Τάφρου 66, η επέκταση του Αρδευτικού ...

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η επιχείρηση Γαβριηλίδης Κ. Συμεών αποτελεί συνέχεια των εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχειρηματικής οικογένειας Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος  με αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή,...