ΤΟ ΚΕΜΑΕΔ Δήμου Βέροιας καλεί άτομα με αναπηρίες να ωφεληθούν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου

ΤΟ ΚΕΜΑΕΔ Δήμου Βέροιας καλεί άτομα με αναπηρίες να ωφεληθούν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων με διακριτικό Τίτλο «ΚΕΜΑΕΔ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞΟ9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας — ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, προσκαλεί τα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρίες να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας «Κέντρο Μέριμνας για Ατομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας».

1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 1 ωφελούμενο, 5 ημέρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα — Παρασκευή) από ΤΙς 7:30-15:30 συγκεκριμένα: le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23260">Η μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23262">Η διαμονή και η διατροφή τους

          le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg" v:shapes="Picture_x0020_1776">      Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγήςle:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg" v:shapes="Picture_x0020_1777">

         le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg" v:shapes="Picture_x0020_1778">      Προγράμματα ατομικής και ομαδικής άσκησης

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23264">Εκπαίδευση σε αυτοεξυπηρέτηση και εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23266">Δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης

         le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg" v:shapes="Picture_x0020_1785">       Συμμετοχή σε προγράμματα Ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τον ωφελούμενο ορίζεται από 1-10-19 έως 9/12/2019 Το Κέντρο δε δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους/ες για την παροχή των υπηρεσιών.le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg" v:shapes="Picture_x0020_1786">

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg" align="left" hspace="12" v:shapes="Picture_x0020_4999">


3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


1)       Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα). Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλεια του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλΨης εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος τοι), την αίτηση δύναται να le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg" v:shapes="Picture_x0020_4945">την υποβάλει o νόμιμος ξΚΠρόσΙOΠ0ς του αρμοδίου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης τοι) αρμοδίου οργάνου τοι) ιδρύματος.

2)       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερόμενων (π.χ σε περιπτώσεις ατόμων ΠΟΙ.) διαβιούν σε ιδρύματα) ΟΠΟΙΟδήΠΟΤξ άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της αδείας διαμονής σε ισχύ. Εάν le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg" v:shapes="Picture_x0020_4946">είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

3)       Αντίγραφο ή εκτύπωση ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει Φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2015 ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

4)       Αντίγραφο της βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.

5)       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης

6)       Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/ κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

7)       Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/ κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των Α.με.Α, απαιτείται αντίγραφο της βεβαίωσης της αναπηρίας του/ τους εν ισχύ.

8)       ΠισΤοποιηΤΙΙ<ό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).

9)       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του v-1599/1986 του ωφελούμενου ή του νομίμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23274">δεν λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23276">δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, o οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ΚΟΙ'..'0ΤΙΚ0ύς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

10)   Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/ θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ κ.α:

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23278">Σχετική βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου) νομίμου εκπροσώπου του ιδρύματος/ θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, K.a που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για τη συμμετοχή του στην Πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/ αξιολόγηση le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg" v:shapes="Picture_x0020_4957">του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg" v:shapes="Picture_x0020_4958">

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23280">Συνοπτική έκθεση διεπιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα τοι) ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη. Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλΨης/ θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ κα. Η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών / εγγράφων των ανωτέρω σημείων και 8, δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμοδίου οργάνου του ιδρύματος.


B. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ:

        Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλΨης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)

        Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpg" v:shapes="Picture_x0020_8340">      Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.jpg" v:shapes="Picture_x0020_8341">επίδομα)

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23284">Οικογενειακή κατάσταση

         le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.jpg" v:shapes="Picture_x0020_8344">      Εργασιακή κατάσταση του γονέα/ νομίμου κηδεμόνα

Αναλυτικά η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:


 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

 

1.

Τύπος   πλαισίου διαμονής

 

Ίδρυμα κλειστής περίθαλΨης, θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ κ.α.

40

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/ οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ)

10

2.

Ασφαλιστική ικανότητα

 

Ανασφάλιστος / η

30

Ασφαλισμένος/η

10

3.

Ύψος ατομικού οικογενειακού εισοδήματος

ή

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας*

20

Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας

ιο

4.

Οικογενειακή κατάσταση

 

Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)

12

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

12

Τρίτεκνοι/ Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός τοι) ωφελούμενου

8

5.

Εργασιακή κατάσταση γονέα/            νομίμου κηδεμόνα

του

Άνεργος/η

ιο

Εργαζόμενος / η

5

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23286">

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι της φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Για το έτος 2017 ορίζεται σε le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23288">4.560 ευρώ νια μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 50% για τον σύζυγο και για κάθε

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.jpg" v:shapes="Picture_x0020_8472">

παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 30% νια κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα, όπως αυτό αποτυπώνεται στην 5π γραμμή του πεδίου Γ.2. «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ. Της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το Φορολογικό Έτος 2017.

le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23290"> 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια.

10 στάδιο: Εξέταση / έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων / θέσεων, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό θα εκπονηθεί πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την ΕΠΙΤροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων αίτησης) και κατά συνέχεια γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

20 στάδιο: Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή θα καταρτίσει σχετικό πίνακα κατάταξης και επιλογής ωφελουμένων της Πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταταγούν βάσει των κριτηρίων επιλογής (Β. Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων Ατόμων).

30 στάδιο: Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή θα εκδώσει και θα αναρτήσει τη σχετική απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

Η ανάρτηση των πινάκων θα γίνει στις 19/9/2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.jpg" v:shapes="Picture_x0020_23295">http://www.kemaed.gr/ οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα έως την Δευτέρα 23/9/2019 και ώρα 14:00μ.μ.le:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image067.jpg" v:shapes="Picture_x0020_11471">

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 30/9/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kemaed.gr/

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί εις διπλούν, πρωτότυπη και αντίγραφο αυτής. Έξω από τον φάκελο της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

        τα στοιχεία του ωφελούμενου

        η ένδειξη « Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης ('Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας»

οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν Ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στο Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας «Κέντρο Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας», στη διεύθυνση Συντ. Μουστακλή 8, 59132 Βέροια, μέχρι την 18-9-2019 και ώρα 12:00μ.μ.

Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με ΟΠΟΙΟνδήΠΟΤξ από τους ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόΨη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι 18/9/2019 και ώρα 12:00μ.μ., δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

5. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η παρούσα διατίθεται από το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας «Κέντρο Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας» στον ελληνικό ημερήσιο Τύπο και αναρτάται στην  ιστοσελίδα του Κέντρου στη διεύθυνση http://www.kemaed.gr/, καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.με.Α και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

Επιπλέον, η παρούσα διατίθεται από τον φορέα στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων τηςle:///C:/Users/B6B4~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image072.jpg" v:shapes="Picture_x0020_13478">

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα παραρτήματα του, καθώς επίσης και σε δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

        να στείλουν τα ερωτήματα τους στα e-mail του Κέντρου (infokemaed@gmail.com)

        να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα του Κέντρου (23310 22223)

        να προσέλθουν στα γραφεία του φορέα μας (Ταχ. Δ.νση: Συντ. Μουστακλή 8, Τ.Κ. 59132, Βέροια)

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Απο ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Συνημμένα Πρόσκλησης:

1.      Αίτηση συμμετοχής

2.      Υπεύθυνες δηλώσεις 12,3

3.      Έντυπο Ένστασης

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Κοσφίτσκας

Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Κοσφίτσκας

Απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών ο Κωνσταντίνος Κοσφίτσκας. Η...

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ...

 Σήμερα με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του Νοσηλευτή  ...

Απεβίωσε ο Αντώνης Κιοσέογλου

Απεβίωσε ο Αντώνης Κιοσέογλου

Απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών ο Αντώνης Κιοσέογλου. Η...

Απεβίωσε η Αγάπη Ταξίδου

Απεβίωσε η Αγάπη Ταξίδου

Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών η Αγάπη Ηλία Ταξίδου. Η...

Μήνυμα της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φρόσως Καρασαρλίδου: «12 ΜΑΪΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ»

Μήνυμα της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φρόσως Καρασαρλίδου:...

Ενάμιση χρόνο στην μάχη με την Πανδημία έχουν...

Νάουσα: Τραγικός θάνατος για 83χρονο! Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε

Νάουσα: Τραγικός θάνατος για 83χρονο! Καταπλακώθηκε από...

 83χρονος καταπλακώθηκε  από το τρακτέρ του, το...

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα της Τετάρτης (12/5) στην Ημαθία

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα της Τετάρτης (12/5) στην...

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε...

Απεβίωσε ο Βασίλειος Γκόγκος σε ηλικία 75 ετών

Απεβίωσε ο Βασίλειος Γκόγκος σε ηλικία 75 ετών

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλειος Γεωρ. Γκόγκος. Η...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

 83χρονος καταπλακώθηκε  από το τρακτέρ του, το απόγευμα της Τετάρτης, στο 2ο χιλιόμετρο του δρόμου από Νάουσα προς 3-5 Πηγάδια, στη συμβολή με τον δρόμο για Άγιο Νικόλαο.@@ads-96@@Ο άτυχος άντρας για άγνωστους...

Τα επόμενα βήματα προς την άρση των περιοριστικών μέτρων και ουσιαστικά... το τέλος του lockdown ανακοίνωσαν ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος.Τα επόμενα...

Σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων: 1.     Από την Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου θα γίνεται δωρεάν διάθεση 2 self tests ΜΟΝΟ στην εκπαιδευτική κοινότητα.2.     Οι δικαιούχοι του...

Έτοιμη είναι και η ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας για την έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Όπως μας είπε ο πρόεδρος Θεόφιλος Κορωνάς, το πρόγραμμα είναι έτοιμο και ξεκινάει τέλος Μαΐου με αναβαθμισμένο Μουσικό...