Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό: ΟΧΙ στον αποκλεισμό ενηλίκων ΑμεΑ από τις ειδικές θεραπείες!

Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό: ΟΧΙ στον αποκλεισμό ενηλίκων ΑμεΑ από τις ειδικές θεραπείες!

Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό μαζί με 78 φορείς και συλλογικότητες από όλη την Ελλάδα, συνυπογράφουν μία επιστολή για τις αδιανόητες περικοπές των ειδικών θεραπειών των ατόμων που χρήζουν ειδικής αγωγής μετά τα 18 έτη. Ζητάμε για άλλη μια φορά το αυτονόητο… και ποιο είναι αυτό; Να συνεχίζουν τα παιδιά μας να έχουν πρόσβαση στις θεραπείες που έχουν ανάγκη ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια!

Η επιστολή διαμαρτυρίας εστάλη στα αρμόδια υπουργεία, αναφέρει τα εξής: «Ως γονεί ς και κηδεμό νες παιδιώ ν με νοητικέ ς αναπηρί ες ό πως αυτισμό και νοητική υστέ ρηση αντιμετωπί ζουμε πολλέ ς δυσκολί ες τό σο από την στιγμή της γέ ννησή ς τους ό σο και για την υπό λοιπη ζωή μας.

Περιττό να αναφέρουμε ότι το ίδιο ισχύει και για τις κινητικές αναπηρίες.

Στον επί πονο αγώ να που δί νουμε, για την περί θαλψη, την εξέ λιξη, την εκπαί δευση, την αποκατά σταση και την εξασφά λιση μιας αξιοπρεπού ς διαβί ωσης για τα παιδιά μας ό ταν δεν θα εί μαστε πια δί πλα τους, θα θέ λαμε το κρά τος και τις υπηρεσί ες του, αρωγό μας.

Αυτό αρμό ζει σε έ να κρά τος δικαί ου που υπηρετεί τον ά νθρωπο και τις κοινωνικέ ς ανά γκες, μέ σα από υψηλή ς ποιό τητας προνοιακό έ ργο για τους ευά λωτους.

Δυστυχώ ς, για ακό μα μί α φορά βρισκό μαστε αντιμέ τωποι με την ά γνοια, την αναλγησί α που γεννά η τεχνοκρατική αντιμετώ πιση των αναγκώ ν μας, η πολιτική περικοπώ ν και η πολιτική αδιαφορί α.

Συγκεκριμέ να:

Πολλέ ς οικογέ νειες βρί σκονται στην δυσά ρεστη θέ ση να ανακαλύ πτουν ό τι μό λις το παιδί τους ενηλικιώ νεται (μετά τα 18 έ τη), συχνά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί περικό πτουν τις μισέ ς θεραπεί ες με την δικαιολογί α πως δεν εί ναι πλέ ον απαραί τητες.

Χωρί ς κά ποια επαναξιολό γηση, χωρί ς κά ποια εκτί μηση των αναγκώ ν που εί ναι κατά βά ση, ισό βιες. Η διακοπή παροχή ς των απαραί τητων θεραπειώ ν για τα ΑμεΑ έ ρχεται σε πλή ρη αντί θεση με τις οδηγί ες των ιατρώ ν και των θεραπευτώ ν αλλά και κατά παρά βαση των ί διων των νό μων που ορί ζουν την συνέ χιση των θεραπειώ ν στην ενή λικη ζωή .

Λογοθεραπεί α:

Το πρώ το που χά νουν τα ά τομα με αυτισμό ή και νοητική υστέ ρηση εί ναι οι συνεδρί ες λογοθεραπεί ας, με την δικαιολογί α πως έ χουν πλέ ον περά σει τα “αναπτυξιακά ορό σημα”.

Αποκλεί οντας, με μια αρνητική πρό βλεψη, κά θε ά τομο με αυτισμό ά νω των 18 από το να αποκτή σει κά ποιας μορφή ς λό γο ή να εξελί ξει την προφορική του επικοινωνιακή ικανό τητα και με εναλλακτικού ς τρό πους (με χρή ση Η/Υ, rpm κλπ).

Όμως δεν εί μαστε μό νον στατιστικέ ς.

Όπως κά θε ιατρό ς και θεραπευτή ς μπορεί να βεβαιώ σει, η λογοθεραπεί α εί ναι απαραί τητη ό χι μό νο για την επί τευξη του λό γου αλλά και για την διό ρθωση διαταραχώ ν προφορικού και γραπτού λό γου.

Παρά λληλα λειτουργεί βοηθητικά σε ό λα τα προβλή ματα κατά ποσης, στις κινή σεις του στοματοφά ρυγγα, ό πως επί σης και σε απτικά – μασητικά θέ ματα.

Η εικό να πιο αναλυτικά :

Πολλοί ενή λικες με αυτισμό η νοητική υστέ ρηση αντιμετωπί ζουν δυσκολί ες στην σωστή χρή ση της φωνή ς, δεν έ χουν καθαρή ομιλί α ή σωστή ροή λό γου, ού τε διαθέ τουν οργανωμέ νο λό γο.

Απαιτού νται λοιπό ν συνεδρί ες λογοθεραπεί ας που θα εστιά σουν στην αντιμετώ πιση αυτώ ν των προβλημά των.

Η λογοθεραπεί α βοηθά ει αποτελεσματικά , ακό μα και σε περιπτώ σεις ανυπαρξί ας λό γου, στην αντιμετώ πιση προβλημά των μνή μης, μια και οργανώ νει με διά φορες μεθό δους τη σκέ ψη δί νοντας στα ά τομα με νοητικέ ς αναπηρί ες τα κατά λληλα εργαλεί α κατανό ησης για να μπορέ σουν να ανταπεξέ λθουν στις προκλή σεις της ενή λικης ζωή ς τους.

Μια σοβαρή παρά μετρος:

Τα ά τομα με αυτισμό και νοητική υστέ ρηση αντιμετωπί ζουν πολλά προβλή ματα μά σησης και κατά ποσης που μπορού ν να οδηγή σουν – σε ακραί ες καταστά σεις – σε υποσιτισμό ή αφυδά τωση, εισρό φηση υγρώ ν ή στερεώ ν στους πνεύ μονες, πνευμονί α ή και ά λλες λοιμώ ξεις του ανώ τερου αναπνευστικού .

Η λογοθεραπεί α αποτελεί έ να βασικό εργαλεί ο αποτροπή ς των παραπά νω κινδύ νων, καθώ ς εστιά ζει στην ενδυνά μωση και σωστή χρή ση των μυώ ν του προσώ που και του στό ματος και εί ναι αδιανό ητο το κρά τος να τη στερεί από ά τομα με χρό νιες διαταραχέ ς.

Ειδική Διαπαιδαγώ γηση:

Η δεύ τερη θεραπεί α που χά νουν τα ά τομα με νοητικέ ς αναπηρί ες κατά την ενηλικί ωσή τους εί ναι η ειδική διαπαιδαγώ γηση. Κι αυτό επειδή δεν κρί νεται πλέ ον απαραί τητο να προσαρμοστού ν σε κά ποια μαθησιακή διαδικασί α.

Εκτί μηση που εί ναι εντελώ ς εσφαλμέ νη και μακριά από την καθημερινό τητα των ατό μων με αυτισμό πχ, τα οποί α συνεχί ζουν να εκπαιδεύ ονται εφ’ό ρου ζωή ς σε εργαστή ρια, Κέ ντρα Ημέ ρας, σε δομέ ς με προγρά μματα προσαρμοσμέ νης επαγγελματική ς απασχό λησης, προγρά μματα ημιαυτό νομης διαβί ωσης και κοινωνικοποί ησης, τα οποί α αποζημιώ νονται από τα σχετικά επιδό ματα (κατά θεση αποδεί ξεων – πλή ρης διαφά νεια).

Η ειδική αγωγή λοιπό ν δεν έ χει να κά νει μό νο με τις μαθησιακέ ς δυσκολί ες στο πλαί σιο ενό ς σχολεί ου. Η ενή λικη ζωή απαιτεί μια νέ α οριοθέ τηση συμπεριφορά ς και κοινωνική προσαρμογή σε νέ α δεδομέ να (εκπαιδευτικό πλαί σιο, ξενώ νας, προσαρμοσμέ νη εργασί α).

Μπορεί η διαχεί ριση των συναισθημά των και η ανά πτυξη των δεξιοτή των να εί ναι περισσό τερο απαραί τητες στην παιδική και εφηβική ηλικί α, ό μως τα ά τομα με αναπτυξιακέ ς διαταραχέ ς δεν σταματού ν να τις έ χουν ανά γκη και κατά την ενή λικη ζωή .

Η ειδική αγωγή μέ σα από την ενί σχυση των γνωστικώ ν δεξιοτή των εί ναι απολύ τως απαραί τητη για την καλύ τερη ποιό τητα ζωή ς των παιδιώ ν μας.

Εί ναι επιβεβλημέ νο να εξετά σετε μέ σα από το πρί σμα των πραγματικώ ν αναγκώ ν το αί τημά μας και να διορθωθού ν οι αδικί ες αυτέ ς που οδηγού ν σε ακό μα μεγαλύ τερες κοινωνικέ ς ανισό τητες.

Πολιτικέ ς περικοπώ ν των θεραπειώ ν και των αντί στοιχων επιδομά των που τους αναλογού ν, οδηγού ν στην περιθωριοποί ηση της συντριπτική ς πλειοψηφί ας των ενηλί κων ΑμεΑ και ιδιαί τερα των αυτιστικων καθώς και των οικογενειώ ν τους που δεν μπορού ν να ανταπεξέ λθουν στο βά ρος της ιδιωτική ς εκπαί δευσης.

Το ό τι οι κρατικέ ς δομέ ς για τα ενή λικα ά τομα με αυτισμό εί ναι από ανύ παρκτες έ ως ελά χιστες, δεν σημαί νει ό τι τα ενή λικα ά τομα με αυτισμό δεν υπά ρχουν.

Τονί ζουμε επί σης με την παρού σα επιστολή την ά μεση ανά γκη ύ παρξης ενιαί ας Πολιτική ς τό σο για τον αυτισμό ό σο για τις νοητικέ ς και κινητικές αναπηρί ες γενικό τερα. Τα θέ ματα που θα θέ λαμε να θί ξουμε μέ σα από τους φορεί ς που εκπροσωπού με εί ναι πολλά : εκπαί δευση ό λων των βαθμί δων, εργαστή ρια κατά ρτισης, δομέ ς ά νω των 18, προσαρμοσμέ νη εργασί α, δομέ ς φιλοξενί ας, στέ γες διαβί ωσης, έ νταξη, ειδική νοσοκομειακή περί θαλψη, ειδικό ς βοηθό ς κα.

Θα πρέ πει να γνωρί ζουμε τί προβλέ πεται για τον αυτισμό στο Εθνικό Σχέ διο για την Αναπηρί α.

Αν το κρατικό προνοιακό έ ργο περιορί ζεται μέ χρι στιγμή ς σε μια επιδοματική πολιτική , τουλά χιστον, μη τη στερή σετε από τα παιδιά μας δημιουργώ ντας τους ακό μα μεγαλύ τερο κενό και σύ γχυση από την από τομη διακοπή των θεραπειώ ν τους.

Αναμέ νουμε την αποδοχή του αιτή ματό ς μας».

Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό:

ΟΧΙ στον αποκλεισμό ενηλίκων ΑμεΑ από τις ειδικές θεραπείες!

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γενική Συνέλευση στην Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας - Τα θέμα που θα συζητήσουν

Γενική Συνέλευση στην Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας - Τα...

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. καλούνται τα μέλη του...

Το Πρόγραμμα του Μητροπολίτη - Από 23/4 έως 2/5

Το Πρόγραμμα του Μητροπολίτη - Από 23/4 έως 2/5

Ο Σεβασμιώτατος ΜητροπολίτηςΒεροίας, Ναούσης και...

Συνάντηση Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα με συνεργάτες του Πρωθυπουργού για την στήριξη της εταιρείας  Βαραβαρέσος Α.Ε. και των πληγέντων αγροτών

Συνάντηση Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα με...

Συνάντηση με στελέχη του πρωθυπουργικού γραφείου στο...

Τα νέα κρούσματα της Πέμπτης (22/4) στην Ημαθία

Τα νέα κρούσματα της Πέμπτης (22/4) στην Ημαθία

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου...

Βέροια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κυριωτίσσης

Βέροια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κυριωτίσσης

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της...

Πως θα τελεστούν ιερές Ακολουθίες και Ανάσταση

Πως θα τελεστούν ιερές Ακολουθίες και Ανάσταση

Ο κύβος ερρίφθη και για την λειτουργία των ιερών ναών...

Γιάννης Καμπούρης: «Άδοντες και ψάλλοντες», ενώ η πόλη μας «βυθίζεται»...

Γιάννης Καμπούρης: «Άδοντες και ψάλλοντες», ενώ η πόλη...

Πότε επιτέλους θα γίνει κατανοητό ότι ο πολιτισμός...

Ηλεκτρονικά από σήμερα οι αιτήσεις για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης

Ηλεκτρονικά από σήμερα οι αιτήσεις για την...

Τρεις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Τα παιδιά κουράστηκαν και πρέπει να ξεδώσουν μετά από ένα χρόνο εγκλεισμού, μηρυκάζουν στα TV κανάλια οι φουκαράδες της ενημέρωσης και οι χαριτωμένοι των social media. Κι έτσι δικαιολογούν-και ταυτόχρονα...

Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκονται από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 11 Απριλίου ο Αντώνης Καραβασίλης και η σύζυγός του Βιολέτα Ηλιάδη που έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι.  Τρισευτυχισμένοι...

Στον Προμηθέα βρέθηκε σήμερα ο Σύλλογος Νεολαίας Βέροιας για τον καθαρισμό της περιοχής μαζεύοντας 30 σακούλες γεμάτες από σκουπίδια!@@ads-307@@@@ads-307@@Σε ανάρτηση τους στο fb αναφέρουν: @@ads-307@@Απόλυτη επιτυχία!...

Καταφέραμε λοιπόν να δαμάσουμε τον μυθικό θεό Αλιάκμονα* μεταξύ 1954-57!!![ * Το όνομα Αλιάκμων είναι σύνθετο, προερχόμενο από το άλς (άλας, θάλασσα) + άκμων (αμόνι) και κατά ορισμένους μελετητές σημαίνει «αυτός...