Τελέστηκε η υπαίθρια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τελέστηκε η υπαίθρια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Την Κυριακή 13 Ιουνίου το πρωί o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε υπαίθρια Θεία Λειτουργία στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας και κήρυξε τον θείο λόγo.

 

Στην Θεία Λειτουργία παρευρέθηκαν μαθητές και μαθήτριες που επρόκειτο να διαγωνιστούν τις επόμενες ημέρες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις καθώς και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε ειδική περιστασιακή ευχή για τους μαθητές που επρόκειτο να διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ευχήθηκε πατρικώς σε όλους καλή επιτυχία.  

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καί τά νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ Θεῷ καί τῷ λόγῳ τῆς χάριτος». Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Κυρια­κή πρίν ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, τῆς ἑορτῆς τῆς ἐπι­δημίας τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καί ἡ Ἐκκλησία μας στό ἀποστολικό ἀνά­­γνωσμα ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων μᾶς περιγράφει τήν ἐπι­στροφή τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, μετά τήν περι­ο­­δεία του στή Μακεδονία, στά Ἱερο­σόλυμα, γιά νά ἑορτά­σει ἐκεῖ τήν Πεντηκοστή. 

Στό ταξίδι του αὐτό ὅμως κάνει μία στάση στή Μίλητο, προκειμέ­νου νά συναντηθεῖ μέ τούς πρε­σβυτέρους τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί νά τούς μιλήσει γιά τελευταία φο­ρά, καθώς αἰσθανόταν ὅτι ἐγγίζει τό τέλος τῆς ζωῆς του. 

Μέ πατρική στοργή ὁ ἀπόστολος Παῦλος τούς συμβούλευσε καί τούς ἔδωσε κατευθύνσεις γιά τό τί πρέπει νά κάνουν καί πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίσουν τίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς, ἀπό τούς ὁποίους ἐπρόκειτο νά δοκιμασθεῖ τά ἑπόμενα χρόνια ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ βαρεῖς λύκοι, οἱ ὁποῖ­­οι, ὅπως προλέγει ὁ πρωτοκορυ­φαῖος ἀπόστολος, θά ἐπιχειρήσουν νά ἁρπάξουν τά πρόβατα τοῦ Χρι­στοῦ, εἶναι οἱ αἱρε­τικοί καί οἱ αἱρέσεις, πού θά προκαλέσουν ταραχή καί κλύδωνα στήν Ἐκκλησία. 

Μία ἀπό αὐτές ἦταν καί ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου, τήν ὁποία κατεδί­κα­σαν οἱ 318 θεοφόροι Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού συνε­κλήθη στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Καί ἦταν πράγματι «λύκος βαρύς» ὁ Ἄρειος, ὁ ὁποῖος κατόρθωσε νά παρασύρει πολλούς μέ τήν αἱρετι­κή διδασκαλία του, ἰσχυριζόμενος ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι «ὁμοούσιος τῷ Πατρί», δέν εἶναι δηλαδή τό ἴδιο μέ τόν Πατέρα του, ἀλλά εἶναι κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Μέ τόν τρόπο αὐτό κα­τόρ­θωσε νά ἀπομακρύνει πολλούς χριστιανούς ἀπό τήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας καί τή σωτηρία. 

Ὅμως οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πα­τέρες ἦταν προετοιμασμένοι καί γνώριζαν ὅτι ἔπρεπε νά ἀντιμετω­πί­σουν τόσο τόν Ἄρειο ὅσο καί τούς ἄλλους αἱρετικούς πού ἐμφα­νίσθηκαν στήν Ἐκκλησία, μέ ἐμμο­νή στήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἐμπι­στοσύνη στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος ἀπο­τελεῖ τήν κεφαλή τῆς Ἐκκλη­σίας, πού εἶναι τό σῶμα του, καί μεριμνᾶ γι᾽ αὐτήν, διότι ἡ Ἐκκλη­σία συνεχίζει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ εἰς τούς αἰῶνες καί δέν εἶναι ποτέ δυνατόν νά τήν ἀφήσει ὁ Χριστός νά διαλυθεῖ. 

Ἄλλωστε, αὐτή τή βεβαιότητα ἐκ­φράζει καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁλοκληρώνοντας τήν ὁμιλία του μέ τούς λόγους: «Καί τά νῦν παρα­τίθεμαι ὑμᾶς τῷ Θεῷ». Καί τώρα, λέγει, σᾶς ἐμπιστεύομαι στόν Θεό.

Ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό προσφέ­ρει τή μεγαλύτερη ἀσφάλεια καί τή μεγαλύτερη βοήθεια στόν ἄνθρω­πο γιά ὅ,τι καί ἄν ἀντιμετωπίζει στή ζωή του. Εἴτε αὐτό εἶναι δοκι­μασία, εἴτε εἶναι πανδημία, εἴτε εἶναι θλίψη, εἴτε εἶναι πειρασμός, εἴτε εἶναι προβλήματα τῆς καθημερινότητος καί ἀνησυχίες καί ἀγωνίες πού αὐτά προ­κα­λοῦν σέ ὅλους μας, εἴτε εἶναι, στήν προκειμένη περίπτωση, οἱ πανελ­λα­δικές ἐξετάσεις σας, πού ἀρχί­ζουν αὔριο, καί στίς ὁποῖες καλεῖ­σθε νά δοκιμασθεῖτε, νά ἐλέγξετε τίς γνώσεις σας, προκειμένου νά συνεχίσετε τίς σπουδές σας στήν τριτο­βάθμια ἐκπαίδευση.

Γνωρίζουμε ὅλοι τήν προσπάθεια πού καταβάλατε, ὁ καθένας καί ἡ κάθε μιά σας ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις του. Γνωρίζουμε τίς δύσκολες συν­θῆκες πού εἴχατε νά ἀντιμετωπί­σετε στήν προετοιμασία σας ἐξαι­τίας τῆς πανδημίας. Γνωρίζουμε τήν ἀγωνία καί τήν ἀνησυχία πού πάντοτε προκαλοῦν οἱ ἐξετάσεις, καί κατανοοῦμε καί τό ἄγχος σας γιά τήν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς, ὁ Ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μας, ὡς πνευματικοί σας πατέρες, μαζί μέ τούς γονεῖς σας, τούς καθηγητές σας καί τούς συγγενεῖς σας, σᾶς συμπαραστεκό­με­θα μέ πολλή ἀγάπη καί στοργή.

Ἀφιερώσαμε αὐτή τή θεία Λει­τουργία σέ σᾶς καί στίς ἐξετάσεις πού ἔρχονται καί προσευχηθήκαμε στόν Θεό καί στό Πανάγιο Πνεῦμα, πού φωτίζει τόν νοῦ τῶν ἀνθρώπων καί θά ἑορτάσουμε τήν ἐπιφοίτησή του τήν ἐρχομένη Κυρια­κή, τήν Κυριακή τῆς Πεντη­κο­στῆς, νά σᾶς δώσει πλούσιο τόν φωτισμό του καί νά κατευθύνει τόν νοῦ σας, ὥστε νά ἔχετε τά ἀποτελέσματα πού ἐπιθυμεῖτε καί θά εἶναι πρός ὄφελός σας. Καί ἀκόμη νά σᾶς δώσει τήν ἠρε­μία καί τήν ψυχραιμία πού εἶναι ἀπαραίτητη, γιά νά ἀποδώσετε τήν ὥρα τῶν ἐξετάσεων καί νά θυμη­θεῖτε ὅλα αὐτά πού διαβάσατε καί προσπαθήσατε νά μάθετε τούς προη­γούμενους μῆνες.

Ἡ ἀγάπη μας, τό ἐνδιαφέρον τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, πού εἶναι ἐδῶ καί ἀγωνιᾶ ὅπως καί ἐσεῖς, καί ἡ προσευχή μας θά σᾶς συνοδεύει καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῶν ἐξετάσεών σας καί εὔχομαι πατρικά νά εἶναι ἐπιτυχής ἡ προσπάθειά σας, ἐπαναλαμ­βά­νοντας καί ἐγώ πρός ἐσᾶς τούς λό­γους τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀποστόλου Παύλου: «Καί τά νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ Θεῷ». Σᾶς ἐμπιστεύομαι καί σᾶς καί τήν προσπάθειά σας στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἐμπιστευθεῖτε καί σεῖς τόν ἑαυτό σας στήν ἀγάπη του καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι θά ἔχετε τό καλύτερο ἀποτέλεσμα, μέ τή φώτιση καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Εὐχόμεθα σέ ὅλους καλή ἐπιτυχία!

 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

“Μπείτε στο Κλίμα”: Διαδικτυακή δράση του VeriaTechLab της Βιβλιοθήκης Βέροιας για την μετεωρολογία και την ανάγνωση μετεωρολογικών δεδομένων

“Μπείτε στο Κλίμα”: Διαδικτυακή δράση του VeriaTechLab της...

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας πρόσφατα...

Μουσική συναυλία προς τιμήν του Πολιούχου της Νάουσας, Οσίου Θεοφάνους

Μουσική συναυλία προς τιμήν του Πολιούχου της Νάουσας,...

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προς τιμήν του...

SUMMER OUT 2021 - Συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη στο Σέλι

SUMMER OUT 2021 - Συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη στο Σέλι

Την Κυριακή 8 Αυγούστου στο Σέλι στις 21:00Η Π.Ε Ημαθίας,...

Με ασφάλεια και επιτυχία, ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Δασών σε Συκιά και Ξηρολίβαδο - Πάνω από 3.500 θεατές στην συναυλία του Μπρέγκοβιτς

Με ασφάλεια και επιτυχία, ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ...

Όταν ξεκινάει κάτι καινούργιο, μια νέα ιδέα και...

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας Οδηγίες προσέλευσης και χρήσης καρτών ελεύθερης εισόδου, στις συναυλίες του Φεστιβάλ Δασών

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας Οδηγίες προσέλευσης και χρήσης...

Φεστιβάλ Δασών ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  Οδηγίες για τη ...

Η ταινία

Η ταινία " Μαύρη Χήρα" στο θερινό Δημοτικό Θέατρο...

Συνεχίζονται μέχρι την Τετάρτη 4 Αυγούστου οι προβολές...

Η καλοκαιρινή γιορτή ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Μ.Α.μ.Α

Η καλοκαιρινή γιορτή ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Μ.Α.μ.Α

Την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021  στην αυλή του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ...

Πρώτο Erasmus+ πρόγραμμα για την Κυριώτισσα Ουτοπία - Ανταλλαγή Νέων στη Βέροια! “No time to Waste!”

Πρώτο Erasmus+ πρόγραμμα για την Κυριώτισσα Ουτοπία -...

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, η ομάδα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Κατόπιν επικοινωνίας με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Βέροιας όπου επισημάνθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης σχετικά με την εμφάνιση του ιού COVID 19 στη Βέροια και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Βέροιας , η ΚΕΠΑ...

Με φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής,  πατινάδες και χορούς θα γιορτάσει η Νάουσα την Τσικνοπέμπτη«Ταυτότητά μας,  η Παράδοση»Στην Πλατεία Καρατάσου στις 19:00Ένα παραδοσιακό γλέντι με πατινάδες, χορούς και...

Το Σωματείο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος πιστό στο ραντεβού του συμμετέχει και φέτος στις αποκριάτικες εκδηλώσεις των καταστημάτων της πόλης."Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται από το...

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας επί τη...