ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ἡ 5η Ἰ­ου­νί­ου, Παγ­κό­σμια Ἡ­μέ­ρα Πε­ρι­βάλ­λον­τος γιά σύ­νο­λη τήν οἰ­κο­γέ­νεια τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας, συ­νι­στᾶ ἀ­σφα­λῶς μί­α ἡ­μέ­ρα οἰ­κου­με­νι­κῆς πε­ρι­συλ­λο­γῆς καί ἀ­φυ­πνί­σε­ως γιά ὅ­λη τή διεθνῆ κοι­νό­τη­τα, ἀλ­λά καί ἰ­δι­αί­τε­ρα γιά ὅ­λους ἐ­μᾶς τούς Ὀρ­θο­δό­ξους Χρι­στια­νούς.

         Εἶ­ναι γε­γο­νός ὅ­τι ὁ ἄ­κρα­τος ὑ­λι­σμός, πού ἐ­πι­κρα­τεῖ, πε­ρι­φρο­νεῖ τή Δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ Θε­οῦ, ἀφοῦ ἐ­πι­βα­ρύ­νει μέ κά­θε τρό­πο τό οἰ­κο­σύ­στη­μα τῆς Γῆς.

         Ὁ ἀ­έ­ρας ρυ­παί­νε­ται μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τήν ἄ­νο­δο τῆς θερ­μο­κρα­σί­ας καί τήν ὑ­περ­θέρ­μαν­ση τοῦ πλα­νή­τη, τά δά­ση καί­γον­ται μέ κα­τα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γι­ές, ὅ­πως αὐ­τές πού βί­ω­σε στό πρό­σφα­το πα­ρελ­θόν ἡ πα­τρί­δα μας, στε­ρών­τας ἀπό τό πε­ρι­βάλ­λον τό ἀ­πα­ραί­τη­το γιά τήν ἰ­σορ­ρο­πί­α τοῦ οἰ­κο­συ­στή­μα­τος ὀ­ξυ­γό­νο, ἀλ­λά καί σκορ­πί­ζον­τας θά­να­το καί ὀδύ­νη στά ἔμ­ψυ­χα καί ἄ­ψυ­χα δη­μι­ουρ­γή­μα­τα τοῦ Θε­οῦ.

         Οἱ θάλασ­σες ρυ­παί­νον­ται, ἡ στάθ­μη τους ἀ­νε­βαί­νει δι­α­φο­ρο­ποι­ών­τας ἄρ­δην τή μορ­φο­λο­γί­α τοῦ ἐ­δά­φους καί τή ζω­ή σέ δι­ά­φο­ρα ση­μεῖ­α τῆς οἰ­κου­μέ­νης. Ἡ ἄ­κρι­τη δό­μη­ση ἐ­ξα­φα­νί­ζει ἑ­στί­ες πρα­σί­νου καί ἡ μα­ζι­κή χρή­ση χη­μι­κῶν στήν καλ­λι­έρ­γεια τῶν προ­ϊ­όν­των κα­τα­στρέ­φει τό ὑ­πέ­δα­φος καί μο­λύ­νει πο­τα­μούς, λί­μνες, θά­λασ­σες. Ἡ ἄ­νευ μέ­τρου χρή­ση τοῦ αὐ­το­κι­νή­του συμ­βάλ­λει ἀ­κό­μα πιό πο­λύ στή ζο­φε­ρή βι­ο­τή τῶν ἀ­στι­κῶν κέν­τρων.

         Τέ­λος, οἱ ἑ­στί­ες πο­λέ­μου κα­τα­δει­κνύ­ουν μέ τόν πλέ­ον ἐμ­φα­νῆ τρό­πο τήν ὕ­βρη τοῦ ἀν­θρώ­που ἔ­ναν­τι τοῦ ἔρ­γου τοῦ Θε­οῦ, κα­θώς ἡ χρή­ση ἐ­ξε­λιγ­μέ­νων ὅ­πλων ἀ­φα­νί­ζει τή ζω­ή καί τήν προ­ο­πτι­κή τῆς καλ­λι­έρ­γειας ση­μαν­τι­κῶν ἐ­κτά­σε­ων, μέ ὅ,τι αὐ­τό συ­νε­πά­γε­ται.

         Ἡ ἐ­νερ­γεια­κή καί ἐ­πι­σι­τι­στι­κή κρί­ση, πού ἤ­δη πλήτ­τουν τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα, ἀ­πο­τε­λοῦν ἁ­πτή ἔκ­φαν­ση τῆς δο­κι­μα­σί­ας, πού ἤ­δη βι­ώ­νει ἡ κτί­ση, ἀλ­λά καί τῶν ἐ­περ­χο­μέ­νων δει­νῶν.

         Συγ­χρό­νως ἔν­το­νος προ­βλη­μα­τι­σμός ἀ­να­πτύσ­σε­ται στήν παγ­κό­σμια συ­ζή­τη­ση σχε­τι­κά μέ τή σχέ­ση ἀ­γο­ρᾶς καί πε­ρι­βάλ­λον­τος, οἰ­κο­νο­μί­ας καί οἰ­κο­λο­γί­ας, ἰ­σορ­ρο­πί­ας ἀ­νά­με­σα στήν ἀ­ξι­ο­ποί­η­ση τῶν ἀ­να­νε­ώ­σι­μων καί ἤ­πι­ων πη­γῶν ἐ­νέρ­γειας καί στήν πα­ράλ­λη­λη δι­α­φύ­λα­ξη τοῦ δα­σι­κοῦ καί φυ­σι­κοῦ πλού­του, ἀλ­λά καί γιά τούς ὅ­ρους καί τίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις γιά μί­α «πρά­σι­νη» καί ταυ­το­χρό­νως ὑ­γιῆ ἀ­νά­πτυ­ξη.

         Ἀ­πέ­ναν­τι σέ αὐ­τή τήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα καί στά με­γά­λα καί συγ­χρό­νως ἐπιτακτικά ἐ­ρω­τή­μα­τα, πού θέ­τει ἡ ἐ­πο­χή, μέ σε­βα­σμό ἔ­ναν­τι τῆς Θεί­ας Δη­μι­ουρ­γί­ας καί μέ αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης ἀ­πέ­ναν­τι στίς μελ­λον­τι­κές γε­νι­ές κα­λού­μα­στε νά δρά­σου­με ἄ­με­σα καί μέ ἀ­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα. Ὄ­χι μέ εὐ­χο­λό­για, ἀλ­λά μέ στο­χευ­μέ­νες ἐ­νέρ­γει­ες ὁ κα­θέ­νας ἀ­το­μι­κά, στόν καθημερινό τρό­πο ζω­ῆς του, ἀλ­λά καί μέ συλ­λο­γι­κές δρά­σεις πού στα­δια­κά μπο­ροῦν νά ἐ­πι­φέ­ρουν τήν ἐ­ξο­μά­λυν­ση τῆς δι­α­σα­λευ­θεί­σας ἁρ­μο­νί­ας.

         Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἑλ­λά­δος σχε­διά­ζει καί ὑ­λο­ποι­εῖ δρά­σεις, οἱ ὁ­ποῖ­ες κα­λοῦν σέ ἀ­φύ­πνι­ση καί ἐ­πα­γρύ­πνη­ση. Ὁ κό­σμος μας, ὁ οἶ­κος, τόν ὁ­ποῖ­ον ὁ Θε­ός ἐμ­πι­στεύ­θη­κε στόν ἄν­θρω­πο, ἐκ­πέμ­πει σῆ­μα κιν­δύ­νου. Ἤ­δη ὁ ὅ­ρος «κλι­μα­τι­κή ἀλ­λα­γή» δι­α­φο­ρο­ποι­ή­θη­κε σέ «κλι­μα­τι­κή κρί­ση».

         Μέ αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης ἀ­πέ­ναν­τι στίς ἑ­πό­με­νες γε­νι­ές ὀ­φεί­λου­με ὡς Ἐκ­κλη­σί­α νά συν­δι­α­μορ­φώ­σου­με καί νά ὑ­λο­ποι­ή­σου­με μέ ἀ­γά­πη πρός τό πε­ρι­βάλ­λον καί τόν πλη­σί­ον τίς πρα­κτι­κές πού μει­ώ­νουν τήν ἐ­πι­βά­ρυν­ση καί ἐ­ξε­λι­κτι­κά τήν κα­τα­στρο­φή του. Αὐ­τό θά πρά­ξου­με μέ στο­χευ­μέ­νες ἐ­νέρ­γει­ες καί σέ αὐ­τή τήν προ­σπά­θεια δέν πε­ρισ­σεύ­ει κα­νείς.

         Εἶ­ναι ὥ­ρα νά ἀ­να­λά­βου­με συν­το­νι­σμέ­να καί μέ συ­νερ­γα­σί­α ὅ­λων, θε­σμῶν, φο­ρέ­ων καί προ­σώ­πων, συλ­λο­γι­κές δρά­σεις ὅ­λοι μα­ζί, ὄ­χι ἁ­πλῶς δεί­χνον­τας ἔμ­πρα­κτα τόν σε­βα­σμό, τήν ἀγά­πη καί τήν πρό­νοι­ά μας για τό πε­ρι­βάλ­λον καί τό οἰ­κο­σύ­στη­μα, ἀλ­λά κυ­ρί­ως ἐ­νερ­γών­τας ἔγ­και­ρα καί ἀποτελεσματικά πρίν νά εἶ­ναι ἀρ­γά.­..

Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δικαίωμα επαναγοράς των «κόκκινων» δανείων αποκτούν οι δανειολήπτες – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Δικαίωμα επαναγοράς των «κόκκινων» δανείων αποκτούν...

Τη δυνατότητα να αγοράσουν πίσω το «κόκκινο» δάνειό...

Τέσσερα νέα μέτρα του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας στα τρόφιμα

Τέσσερα νέα μέτρα του Υπουργείου για την αντιμετώπιση...

«Όσοι παρανομήσουν θα το πληρώσουν ακριβά» δήλωσε ο...

Οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων Φέρνουν αυξήσεις στις «υψηλές» συντάξεις

Οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων...

Έμμεση αύξηση στους 400.000 συνταξιούχους όλων των...

2,2 δις. ευρώ η Ευρωπαϊκή στήριξη στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις καταστροφικές πλημμύρες

2,2 δις. ευρώ η Ευρωπαϊκή στήριξη στη χώρα μας για την...

Την στήριξη της ΕΕ στη χώρα μας μετά τις καταστροφικές...

Ανακοινώθηκαν μέτρα κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες της Θεσσαλίας από τις πρόσφατες πλημμύρες - Παραμένουν τα προβλήματα

Ανακοινώθηκαν μέτρα κρατικής αρωγής προς τους...

Με 14 στοχευμένες δράσεις, ενεργοποιείται το πλαίσιο...

ΣΥΡΙΖΑ: Για τις 17 Σεπτεμβρίου αναβάλλονται οι εκλογές ανάδειξης Προέδρου

ΣΥΡΙΖΑ: Για τις 17 Σεπτεμβρίου αναβάλλονται οι εκλογές...

Από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική...

Με απόφαση του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή - Ξεκινά στο τέλος Σεπτεμβρίου από την ΑΑΔΕ η σύσταση Μητρώου για καταγραφή όλων των POS στην ελληνική επικράτεια

Με απόφαση του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή - Ξεκινά στο...

Στο τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινάει σταδιακά η πλήρης...

Πρωτοφανείς καταστροφές και πλημμύρες από την βροχή στην Θεσσαλία με έξι νεκρούς μέχρι χθες ενώ πολλοί άνθρωποι αγνοούνται - Αλλάζει ο πολιτικός σχεδιασμός της ΔΕΘ

Πρωτοφανείς καταστροφές και πλημμύρες από την βροχή...

Σκηνές βιβλικής καταστροφής τις τελευταίες ημέρες...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε την συνεδρίασή της και έλαβε τις αποφάσεις για το πού θα καταργηθεί η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, με τα μέτρα να ισχύουν από την 1η Ιουνίου έως τις 15...

Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ σε όλους τους νέους που θα εμβολιάζονται, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ενθάρρυνσης των εμβολιασμένων.Η στρατηγική ενθάρρυνσης εμβολιασμένων θα...

@@ads-307@@Για την υπόθεση του ιερέα που απασχολεί την επικαιρότητα, από το πρωί,  μετά την επίθεση με βιτριόλι σε μητροπολίτες την ώρα που δικαζόταν στο συνοδικό δικαστήριο μίλησε ο μητροπολίτης Βεροίας κ...

Από την Δευτέρα του Πάσχα καταργούνται οι απαγορεύσεις στις διαδημοτικές μετακινήσεις αφού η 3η Μαΐου είναι και επίσημα η ημερομηνία που ανοίγει η εστίαση.Υπενθυμίζεται ότι οι διαδημοτικές μετακινήσεις...