Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ετήσιας διάρκειας, για την εκτέλεση εργασιών συνήθους συντήρησης, στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Μαλιακός - Κλειδί

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ετήσιας διάρκειας, για την εκτέλεση εργασιών συνήθους συντήρησης, στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Μαλιακός - Κλειδί

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17§3 του Ν.3212/03 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

3. Το υπ’ αριθ. AMSA_ΥΡ_6525 από 14-12-2023 έγγραφο της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».

4. Το υπ’ αριθ. 4842/23/2531414 από 15-12-2023 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.

5. Το υπ’ αριθ. 131638 από 22-12-2023 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,

6. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/384974 από 18-12-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/ Γεν. Γραμματεία Υποδομών/Διεύθυνση Δ17.

7. Την υπ’ αριθ. 4842/23/2582715 από 23-12-2023 Αναφορά - Πρόταση Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, με την οποία συνηγορεί στην έκδοση της παρούσας, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, τοπικής του αρμοδιότητας.

8. Την υπ’ αριθ. 4847/23/2609355 από 29-12-2023 Αναφορά - Πρόταση Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί στην έκδοση της παρούσας, στο τμήμα τοπικής του αρμοδιότητας, παράπλευρων οδών και κάτω διαβάσεων του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω τακτικών εργασιών, ετήσιας διάρκειας, συνήθους συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. «Μαλιακός – Κλειδί»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο Α. Σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, κατεύθυνση από Βέροια προς Αθήνα: - Την τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 3,5 μέτρα) στον κλάδο εισόδου προς Π.Α.Θ.Ε. του Α/Κ Κλειδίου, καθημερινά από ανατολή έως δύση ηλίου. - Τον αποκλεισμό του κλάδου εισόδου προς Π.Α.Θ.Ε. του Α/Κ Κλειδίου, με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικής διαδρομής, καθημερινά από ανατολή έως δύση ηλίου. - Τον αποκλεισμό του κλάδου εισόδου προς Π.Α.Θ.Ε. του Α/Κ Κλειδίου, σε περιπτώσεις συμβάντος μεγάλης κλίμακας ή μείζονος βλάβης του εξοπλισμού, στις προκαθορισμένες εναλλακτικές διαδρομές, κατόπιν προφορικής συνεννόησης με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αστυνομικές Αρχές, καθ’ όλο το 24ωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και λοιπών αργιών.

Β. Στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, από χ/θ 286,000 έως χ/θ 288,355 (Α/Κ Κλειδίου), κατεύθυνση από Βέροια προς Θες/νίκη: - Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, και - Τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της αριστερής μόνο ή της δεξιάς μόνο λωρίδας κυκλοφορίας, καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο,

Γ. Στα τμήματα παράπλευρων οδών & κάτω διαβάσεων Αυτοκινητόδρομου Αθήνας – Θεσσαλονίκης: - Την τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 5,50 μ.) ή εναλλακτικά, τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης, με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στο ακόλουθο τμήμα των παράπλευρων οδών του αυτοκινητόδρομου:


- Την τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 5,50 μ.) ή εναλλακτικά, τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης, με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στην ακόλουθη κάτω διάβαση του αυτοκινητόδρομου:


3 - Τον αποκλεισμό της παραπάνω κάτω διάβασης (εκτός των ορίων του ΚΕΠ), με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών από τις εκατέρωθεν άνω και κάτω διαβάσεις του αυτοκινητόδρομου, καθημερινά από ανατολή έως δύση ηλίου. Άρθρο 2ο Α. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 01/01/2024 έως και την 31/12/2024, εξαιρουμένων των περιόδων: 

από 01/01/2024 έως 08/01/2024 

από 15/03/2024 έως 19/03/2024 

από 22/03/2024 έως 26/03/2024 

από 02/05/2024 έως 07/05/2024 

από 21/06/2024 έως 25/06/2024

από 14/08/2024 έως 19/08/2024

από 25/10/2024 έως 29/10/2024

από 20/12/2024 έως 31/12/2024

καθώς και όλα τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 15/06/2024 έως και 08/09/2024.

- Γίνεται μνεία ότι οι ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών θα ορίζονται, κατά περίπτωση, από την «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές συνθήκες την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών και εφαρμόζοντας όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω με α/α 6 σχετικό έγγραφο.

- Επιπρόσθετα, η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών για το είδος του αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

Β. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, τα οποία αναφέρονται στη διαδικασία AMSA – OM – OPR – OP -002 – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ του Εγχειριδίου Λειτουργίας της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», ενώ στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες και από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

- Η ανωτέρω έγκριση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». υφίσταται υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης αυτής, για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό κατά την τοποθέτηση και την άρση του εν λόγω εξοπλισμού της σήμανσης, από την «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».

Γ. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται και θα απομακρύνεται από τον ανάδοχο του έργου της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», με μέριμνα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»., εντός εδαφικής της αρμοδιότητας.

Δ. Επιπλέον, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 3 και α/α 5 σχετικά έγγραφα, θα εγκατασταθεί κατάλληλη εργοταξιακή πληροφοριακή σήμανση, επί του οδικού δικτύου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με αναγραφόμενους προορισμούς, (κιτρινόμαυρου πλαισίου με αναγραφές ΑΘΗΝΑ και 4 ΚΑΤΕΡΙΝΗ), η οποία θα παραμένει καλυμμένη εφόσον δε χρήζει λόγος εκτροπής της κυκλοφορίας και θα αποκαλύπτεται από την «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», η οποία και θα συντηρεί την εν λόγω σήμανση, σε περίπτωση που απαιτηθεί έκτακτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας του κλάδου προς Αθήνα, στο τμήμα του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου, από τον Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Ν. Αγαθούπολης – Μεθώνης, λόγω των εργασιών συντήρησης της Γέφυρας του ποταμού Αλιάκμονα. Ανωτέρω σήμανση εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες και από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Άρθρο 3ο Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ταξίαρχος

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χριστιανικές  αξίες και πολιτική

Χριστιανικές αξίες και πολιτική

Του Μάξιμου ΧαρακόπουλουΑν και η προεκλογική...

Ευρωπαϊκή Ένωση: Πράσινο φως στους πρώτους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως Δ. Παπαστεργίου: Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών στις κοινωνίες απαιτεί συνέργειες μεταξύ κρατών και ιδιωτικού τομέα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Πράσινο φως στους πρώτους κανόνες για...

Στο συμβούλιο υπουργών Τηλεπικοινωνιών της...

Σχολείο... αλλιώς από τον Σεπτέμβρη - Όλες οι αλλαγές και τα νέα δεδομένα

Σχολείο... αλλιώς από τον Σεπτέμβρη - Όλες οι αλλαγές...

«Επανάσταση στην Παιδεία και στον τρόπο διεξαγωγής...

Φορολογικές Δηλώσεις:  Σωρεία προβλημάτων και ταλαιπωρίας η υποβολή τους

Φορολογικές Δηλώσεις: Σωρεία προβλημάτων και...

Από την Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων...

Συνάντηση Προεδρείων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της ΠΟΦΕΕ για θέματα του κλάδου τους

Συνάντηση Προεδρείων του Οικονομικού Επιμελητηρίου...

Τα μείζονα θέματα, που απασχoλούν τον κλάδο των...

Τέλος παρεπιδημούντων:  Άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων στους δήμους, αύξηση κατά 2%  του τέλους και επαναλειτουργία  της Πλατφόρμας, ζητά η Αυτοδιοίκηση

Τέλος παρεπιδημούντων: Άμεση απόδοση των...

Το συνολικό ποσό των 120 εκ. ευρώ για το τέλος των...

Έξι «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ με επιχορήγηση έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας

Έξι «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ με επιχορήγηση έως...

Η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα...

Οι τρίτεκνοι γίνονται... πολύτεκνοι: Άμεσα οι ανακοινώσεις - Τα προνόμια που αποκτούν

Οι τρίτεκνοι γίνονται... πολύτεκνοι: Άμεσα οι...

Την εξίσωση των προνομίων και των επιδομάτων ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε την συνεδρίασή της και έλαβε τις αποφάσεις για το πού θα καταργηθεί η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, με τα μέτρα να ισχύουν από την 1η Ιουνίου έως τις 15...

Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ σε όλους τους νέους που θα εμβολιάζονται, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ενθάρρυνσης των εμβολιασμένων.Η στρατηγική ενθάρρυνσης εμβολιασμένων θα...

@@ads-307@@Για την υπόθεση του ιερέα που απασχολεί την επικαιρότητα, από το πρωί,  μετά την επίθεση με βιτριόλι σε μητροπολίτες την ώρα που δικαζόταν στο συνοδικό δικαστήριο μίλησε ο μητροπολίτης Βεροίας κ...

Από την Δευτέρα του Πάσχα καταργούνται οι απαγορεύσεις στις διαδημοτικές μετακινήσεις αφού η 3η Μαΐου είναι και επίσημα η ημερομηνία που ανοίγει η εστίαση.Υπενθυμίζεται ότι οι διαδημοτικές μετακινήσεις...