Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα στις 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας, για όλες τις ημέρες του μήνα χωρίς την κατάργηση του πενθήμερου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

3. Τροποποίηση ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών  Προσώπων του, έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

4. Λήψη απόφασης:

• Για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

• Περί 11ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με την 295/2018 απόφαση Ο.Ε.

• Για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018• Για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

5. 12η αναμορφωση προυπολογισμου οικονομικού έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθ. 306/2018 Οικονομικής Επιτροπής)-Τροποποίηση Τεχνικού Προγραμματος έτους 2018-Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Έγκριση ή μη της αριθ. 339/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 3ης αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών για τον καθορισμό των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στη Δ.Ε. Μελίκης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στη Δ.Ε. Αντιγονιδών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και την έγκριση διενέργειας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔιΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ» Α.Μ. 16/2012 του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για σύνδεση νέας παροχής στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέων τιμών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος  «Παραχώρηση  χώρου  εγκατάστασης  Σταθμού  Διανομής 19/4 φυσικού αερίου, στον οικισμό της Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 

20. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμου για έλεγχο ΚΤΕΟ και έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο:Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου απο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 3, 6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών και βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών <Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση-Νομοτέλεια>» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών <Δήμος-ΝΕΤ Δημοτέλεια και στην υπηρεσία <Ε-postirixis> για το έτος 2018>». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών <Δήμος-ΝΕΤ Δημοτέλεια και στην υπηρεσία <Ε-postirixis> για το έτος 2018>». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση –Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση –Υποστήριξη εφαρμογων λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση –Υποστήριξη εφαρμογων λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συμμετοχή υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλεξάνδρειας για την παρακολούθηση  ONLINE επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Σχεδιασμός και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

34. Τροποποίηση της αριθμ. 143/26-04-2017 (ΑΔΑ:66ΕΖΩΨΠ-ΗΚ1) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 240/10-06-2015 (ΑΔΑ:ΩΕΟΠΩΨΠ-ΤΜ7) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με τον oρισμό πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

35. Τροποποίηση της  αριθμ. 125/05-04-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 209/15-05-2015  απόφασης του Δ.Σ. σχετικής με τον ορισμό εκπροσώπων Δήμου που μετέχουν στο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ] Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΑΔΑ:67Χ0ΩΨΠ27Λ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

36. Τροποποίηση της αριθμ. 98/15-03-2017 [ΑΔΑ: 7ΜΝΗΩΨΠ-ΥΨ8] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 514/22-12-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με τον ορισμό εκπροσώπων που θα μετέχουν στην τριμελή διοικούσα επιτροπή της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

37. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίων  που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

38. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος οικίας του τέως Δημοτικού Σχολείου Νησελουδίου της Τ.Κ.Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

39. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση xώρου έμπροσθεν του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για τον Εμπορικό Σύλλογο  Αλεξάνδρειας  “ Η ΕΝΟΤΗΤΑ” , για να πραγματοποιήσει λαϊκή συγκέντρωση για τη Μακεδονία  τη Δευτέρα 30 Ιουλίου και από ώρα 17:00  έως 22:00. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ).

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εξιχνίαση κλοπής και σχηματισμός δικογραφίας σε δυο αλλοδαπούς από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας

Εξιχνίαση κλοπής και σχηματισμός δικογραφίας σε δυο...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε...

Επιχορηγήση 300.000 ευρώ για την αναβάθμιση δημοτικών παιδικών, βρεφονηπιακών και βρεφικών σταθμών στο Δήμο Βέροιας

Επιχορηγήση 300.000 ευρώ για την αναβάθμιση δημοτικών...

Επιχορηγήσεις ύψους 4.774.508,00 ευρώ σε 17 Δήμους της χώρας,...

133.000 ευρώ στην Ημαθία για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών

133.000 ευρώ στην Ημαθία για την κάλυψη δράσεων...

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση,...

Ευχές από την υποψήφια Δήμαρχο Γεωργία Μπατσαρά

Ευχές από την υποψήφια Δήμαρχο Γεωργία Μπατσαρά

Ο Δημοτικός Συνδυασμός «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα...

Ευχετήριο μύνημα από τον Απόστολο Βεσυρόπουλο για το Πάσχα

Ευχετήριο μύνημα από τον Απόστολο Βεσυρόπουλο για το...

«Το μήνυμα της Ανάστασης συνδέεται με την πίστη και...

«Λαϊκά και Αιρετικά» (24/4):   Συνέντευξη ζωντανά στο στούντιο του υποψ. Δημ. Συμβ. Βέροιας Κ. Τροχόπουλου
Δήλωση υποψηφιότητας και βιογραφικό του Απόστολου Νεστορόπουλου

Δήλωση υποψηφιότητας και βιογραφικό του Απόστολου...

Αγαπητές Ημαθιώτισσες και Ημαθιώτες,Σήμερα διανύουμε...

Η οπτασία της Μονμάρτρης...

Η οπτασία της Μονμάρτρης...

* Του Μάξιμου Χαρακόπουλου Οι καρέκλες της εξουσίας ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών ηλικίας 34 και 29 ετών, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή της Ημαθίας, παραβίασαν οικία...

Επιχορηγήσεις ύψους 4.774.508,00 ευρώ σε 17 Δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για την  αναβάθμιση 97 δημοτικών σταθμών  και την εναρμόνισή  τους στις τεχνικές και...