ΑΓΡΟΤΙΚΑ

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και την εγγραφή τους σε  Μητρώο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και την εγγραφή τους σε Μητρώο

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο Μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων που τηρείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της  αριθ.163/13692/1-2-2018(ΦΕΚ 267 Β΄) απόφασης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνον ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο http://agroadvisors.elgo.gr έως και την Παρασκευή 14/12/2018.

Δυνατότητα πιστοποίησης ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, έχουν:

1.      Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.

2.      Οι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων που είναι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι) στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται.

 

Η πιστοποίηση είναι πενταετούς (5) διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΥΑ. 163/13692/01.02.2018 (ΦΕΚ Β΄267), όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στο εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

 

Το εθνικό ΣΠΣΓΕ διασφαλίζει ότι κάθε γεωργός μπορεί να αναζητήσει και να λάβει συμβουλές από πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους. 
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ)-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής της

ΥΑ. 163/13692/01.02.2018 (ΦΕΚ Β'267) «Καθορισμόςλεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του

Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» και της

τροποποίησης αυτής (ΦΕΚ B'590J, προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης

ενδιαφέροντος, τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θεματικά πεδία της παρ. 3.1 του άρθρου 3 της παρούσας για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά ειδικότερα Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή άλλων συνδεδεμένων ή σε συμφωνία με την Ε.Ε. κρατών, για την παροχή υπηρεσιών στο έδαφος της Ε.Ε.) που πληρούν τις κάτωθι, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις.

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις Πιστοποίησης

1.1.     Για να πιστοποιηθεί ως Γ.Σ. ένα φυσικό πρόσωπο, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου,

Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής και να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική του ειδικότητα το απαιτεί.

β) Να κατέχει «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης» του εισαγωγικού

προγράμματος επιμόρφωσης που θα διοργανωθεί από τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ. Μετά την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, καταρτίζεται πίνακας συμμετεχόντων στο εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με εξέταση και στους επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης».

γ) Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

δ) Να μην εμπλέκεται με κανένα τρόπο στον έλεγχο των Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

ε) Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

1.2.   Δυνατότητα πιστοποίησης, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, έχουν και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι.).

1.2.1.   Οι συμβουλές που θα παρέχουν θα είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται.

Άρθρο 2

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ., υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, τα ακόλουθα:

α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο), στην οποία, μεταξύ άλλων, αναγράφονται το/τα θεματικό/ά πεδίο/α γεωργικών συμβουλών για το/α οποίο/α επιθυμεί να πιστοποιηθεί.

β) Αντίγραφα δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίτλων σπουδών και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων καθώς και άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική ειδικότητα το απαιτεί, με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.1.α της παρούσας.

γ) Αποδεικτικό πληρωμής ποσού ύψους 20 € για την εγγραφή στο Μητρώο, στο λογαριασμό με IBAN GR 6201710170006017040059646. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1.2. του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 3

Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών

3.1.     Τα θεματικά πεδία στα οποία δύνανται να πιστοποιηθούν οι Γ.Σ., είναι:

I. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (Κεφ. 1, Τίτλος

VI, Καν.(ΕΕ) 1306/2013 - Πολλαπλή Συμμόρφωση) καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Κεφ. 3, Τίτλος ΙΙΙ, Καν. (ΕΕ) 1307/2013 - «Πρασίνισμα») καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν: α) απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και

β) επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές-πρασίνισμα.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Τεχνολόγου Γεωπονίας

II.         Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα νερά)

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης,

β) στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων,

γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Γεωλόγου

III.       Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ (ν. 4036/2012/ΦΕΚ 8Α).

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον συμβουλές που αφορούν: α) στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων β) γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Τεχνολόγου Γεωπονίας

IV.        Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) στις δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή,

β) στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας,

γ) στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

Κάτοχοι πτυχίου:              Γεωπόνου,        Δασολόγου, Κτηνιάτρου,

Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου,             Μηχανικού       Περιβάλλοντος,

Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

V.         Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και «Βιολογική Γεωργία» σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα και πιο συγκεκριμένα, συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων:

α) που προκύπτουν από τον Καν. (ΕΕ) 854/2007 σχετικά με τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

β) των δράσεων του μέτρου «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

VI.       Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της                                                                            οικονομικής τους

δραστηριότητας.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου,                   Οικονομολόγου,

Τεχνολόγου Γεωπονίας

VII.     Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

VIII.      Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Κάτοχοι        πτυχίου:        Γεωπόνου,        Κτηνιάτρου,        Δασολόγου,

Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

IX.       Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή άλλων συστημάτων παραγωγής.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Τεχνολόγου Γεωπονίας

X.      Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.

β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.

γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

δ) Τεχνικές καλλιέργειας/κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Τεχνολόγου Γεωπονίας

3.2.     Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αιτηθούν την πιστοποίησή τους για ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία της παρ. 3.1., βάσει των τίτλων σπουδών που διαθέτουν.

3.3.     Σε όσα θεματικά πεδία αναφέρονται οι Τεχνολόγοι Γεωπονίας, εξαιρούνται οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Υδατοκαλλιεργειών και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων».

3.4. Σε όσα θεματικά πεδία αναφέρονται οι Οικονομολόγοι, θα πρέπει να έχουν γνώση του αγροτικού χώρου, η οποία θα αποδεικνύεται είτε με την κατοχή τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός), είτε με εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών.

Άρθρο 4

Διάρκεια πιστοποίησης

Η Πιστοποίηση είναι πενταετούς (5) διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που

απορρέουν από την ΥΑ 163/13692/01.02.2018 (ΦΕΚ Β'267), όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 5

Υποβολή αιτήσεων

5.1.     Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο http://agroadvisors.elgo.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμο το «Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής» με αναλυτικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους.

5.2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 8/11/2018 έως την Παρασκευή 14/12/2018.

Άρθρο 6

Δημοσιοποίηση στοιχείων

6.1.   Με την υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης των ενδιαφερομένων για την πιστοποίησή τους και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, παρέχεται η συγκατάθεσή τους για την εκ μέρους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και τα οποία αναφέρονται στο σχετικό έντυπο.

6.2.   Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Άρθρο 7

Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης

7.1.   Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr.

7.2.   Η παρούσα πρόσκληση θα κοινοποιηθεί στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στην Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.Τε.Γ.), στην Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.), στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.ΕΝ.Π.Ο) καθώς και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με στόχο την ευρεία και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίσκεψη της Αντιδημάρχου Νάουσας  Άννας Βασιλειάδου σε κτήματα του Δήμου για ζημιές από ανεμοθύελλα

Επίσκεψη της Αντιδημάρχου Νάουσας Άννας Βασιλειάδου...

Το μέγεθος των ζημιών σε καλλιέργειες του Δήμου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ  ΤΗΣ 13/6/24 ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ...

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ...

Αγροτικός Σύλλογος Σκύδρας: Κλείσιμο δρόμων με τρακτέρ ή ασυγκόμιστους καρπούς, εάν δεν πάρουμε 60 λεπτά στο βιομηχανικό ροδάκινο

Αγροτικός Σύλλογος Σκύδρας: Κλείσιμο δρόμων με...

To απόγευμα της Πέμπτης 20 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε...

Ο Τάσος Μπαρτζώκας φέρνει στη Βουλή το θέμα της παράτασης στην δοκιμαστική περίοδο της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τις κονσερβοποιίες

Ο Τάσος Μπαρτζώκας φέρνει στη Βουλή το θέμα της...

Ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας,...

Διεπαγγελματική Πυρηνοκάρπων:  Ενημέρωση ροδακινοπαραγωγών  για τις δηλώσεις αγροτεμαχίων  με παραμόρφωση καρπών

Διεπαγγελματική Πυρηνοκάρπων: Ενημέρωση...

Τα ΚΥΔ και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς των νομών...

Νέα διενέργεια αεροψεκασμού, αύριο Πέμπτη 20 Ιουνίου, σε ορυζώνες και υγροτοπικά συστήματα του Αρδευτικού Κλειδίου

Νέα διενέργεια αεροψεκασμού, αύριο Πέμπτη 20 Ιουνίου,...

Στα πλαίσια των ενεργειών εναέριας ακμαιοκτονίας...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΤΗΣ 13/6/24 ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ...

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ...

Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας για τις ζημιές από  το μπουρίνι: Συνεχίζουμε και  παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές

Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας για τις ζημιές από ...

Στις ζημιές που προκάλεσε στις παραγωγές η...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

-Τι λένε στο «Λαό», Αποστόλου, Γιαννακάκης, ΑποστολίδηςΜία από τις παράπλευρες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, που αφορά την αγροτική παραγωγή, μεταποίηση και τις εξαγωγές κομπόστας, ροδακίνων και...

Άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (αγροτικές ενισχύσεις), τηλεφώνησε σε γεωργική παραγωγό στην Ημαθία, με το πρόσχημα ότι δήθεν δικαιούται χρήματα και στη συνέχεια απέσπασε τα τραπεζικά της...

Σε σημερινή σύσκεψη του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ αποφασίστηκε ο τρόπος καταβολής των προκαταβολών των αποζημιώσεων για τους ανοιξιάτικους παγετούς, που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με...

Aποζημιώσεις ύψους 34.856.466 ευρώ, καταβάλλονται σήμερα Παρασκευή στους αγρότες  για καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.Πρόκειται για ζημιές που αφορούν το έτος 2019 και θα δοθούν σε 15.778 δικαιούχους,...