Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με  16  θέματα

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με 16 θέματα

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα

πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με αποστελλόμενο έγγραφο από τους

δημοτικούς συμβούλους από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. την Παρασκευή

29 Μαΐου 2020 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα-

τα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή γνώμης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας επί

αντικειμενικών αξιών ακινήτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

2. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχε-

τική απόφαση αριθμ. 163/2020 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υ-

λοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 (σχετική η αριθμ. 155/2020

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑ-

ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα

Πειραιώς Α.Ε. για την χρήση τριών (3) τερματικών αποδοχής καρτών

πληρωμών (P.O.S.). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολι-

κές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Β΄

κατανομή) έτους 2020.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για:

Α. τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης κατά τα προβλεπό-

μενα στο άρθρο 100 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει, με το “Εθνικό

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για τη συμμε-

τοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU και την έγκριση του συνημ-

μένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης,

Β. τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές

τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης,

Γ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προ-

γραμματικής Σύμβασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταβολής των τελών κυ-

κλοφορίας και των αντίστοιχων προστίμων λόγω μη εμπρόθεσμης κα-

ταβολής αυτών για απορριμματοφόρο όχημα. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος «Υποβολή

αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του αρ.

οικοπέδου 272, Ο.Τ.40, του συνοικισμού Πλατάνου, Τοπικής Κοινότητας

Πλατάνου, για κοινωφελή σκοπό». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙ-

ΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος «Υποβολή

αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του

τεμαχίου με αρ.634, αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, Αναδασμού έτους

1961-1962, με την ένδειξη Νεκροταφείο κοινόν, για κοινωφελή σκοπό».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστι-

κής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επι-

σκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλα-

κτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7) ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ορι-

στικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και

επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλ-

λακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

12. Εκλογή σε αντικατάσταση, υδρονομέα άρδευσης έτους 2020 και

καθορισμός της αμοιβής του μετά από παραίτηση. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙ-

ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχα-

γωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για τρία (3) διασκευασμένα

τραπέζια εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-

ΝΕΙΟ» του Λαφαζάνη Δημητρίου του Αντωνίου που βρίσκεται στην Αλε-

ξάνδρεια επί της οδού Βετσοπούλου 32. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης

με τίτλο: «Εκπόνηση απαραίτητων τεχνικών μελετών για την κατασκευή

Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό πρό-

γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τε-

χνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την:

Α)Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης της Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το άρθρο

43 της Π.Ν.Π. 75/30-03-2020, ποσού 865.000 € πλέον ΦΠΑ.

Β)Υποβολή ή μη σχετικού αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για την έκτακτη

επιχορήγηση του Δήμου από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των Κ.Α.Π.

Γ)Υποβολή ή μη αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για την αύξηση των δόσεων

παρακράτησης.

Δ)Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή των αιτημάτων. (ΕΙΣΗ-

ΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση

πρότασης πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας στη ΔΚ

Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τε-

χνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού μέσω ΣΔΙΤ στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  -Περιλαμβάνει και τμήματα της Ημαθίας

Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού μέσω ΣΔΙΤ στο οδικό δίκτυο...

Στη δημοπράτηση του μεγάλου έργου ΣΔΙΤ για την...

Πανελλήνιες, γλώσσα, λαϊκή παράδοση *Του Γιώργου Πολάκη

Πανελλήνιες, γλώσσα, λαϊκή παράδοση *Του Γιώργου...

Σε προηγούμενο άρθρο μου αναφέρθηκα στο ποιητικό...

Συνεδριάζει την Παρασκευή 10  Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 10 Ιουλίου το Δημοτικό...

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας...

Παρατείνουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου την αποχή τους από τα δευτερογενή περιστατικά, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ στην Ημαθία

Παρατείνουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου την αποχή τους από...

-Ενεργοποιήθηκε ασθενοφόρο της Νάουσας για την...

Δ. Δάσκαλος στον ΑΚΟΥ 99.6: «Ο σχεδιασμός της ΔΕΥΑΒ για το Σέλι περιλαμβάνει ολοκλήρωση του νέου αποχετευτικού, χρήση του παλιού   δικτύου για τα όμβρια και λειτουργία του  βιολογικού»

Δ. Δάσκαλος στον ΑΚΟΥ 99.6: «Ο σχεδιασμός της ΔΕΥΑΒ για το...

Μετά την νεροποντή στο Σέλι και την πλημμύρα στους...

Βεροιώτικα και Λαογραφικά - Ο Άγιος Προκόπιος, ναός του 14ου αιώνα (φωτό - βίντεο) *Του Μάκη Δημητράκη

Βεροιώτικα και Λαογραφικά - Ο Άγιος Προκόπιος, ναός του...

Καταγόταν από την Ιερουσαλήμ και γεννήθηκε την...

STEAM SUMMER SCHOOL από το κέντρο Τεχνολογίας και Ρομποτικής της ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

STEAM SUMMER SCHOOL από το κέντρο Τεχνολογίας και Ρομποτικής...

Το κέντρο Τεχνολογίας και Ρομποτικής της ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ...

 6 κανόνες που πρέπει να τηρείτε για να χάσετε κιλά μετά τα 40

6 κανόνες που πρέπει να τηρείτε για να χάσετε κιλά μετά...

Οι γυναίκες που μπαίνουν στην πέμπτη δεκαετία της ζωής...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Μετά την νεροποντή στο Σέλι και την πλημμύρα στους δρόμους και την πλατεία… Μετά την ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε στο Σέλι την Δευτέρα και τις εικόνες δρόμων-ποταμών που κατέληγαν στην πλατεία του...

Καταγόταν από την Ιερουσαλήμ και γεννήθηκε την περίοδο του μεγάλου διώκτη των χριστιανών αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο πατέρας του ονομαζόταν Χριστόφορος και ήταν χριστιανός ενώ η μητέρα του Θεοδοσία...

Η κοινωνία της Νάουσας αποδεικνύει περίτρανα για άλλη μια φορά ότι είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης των συνανθρώπων μας, που βρίσκονται σε ανάγκη. Στον δύσκολο αγώνα...

 Η επονομαζόμενη «Μεγαλομάρτυς» γεννήθηκε στη Νικομήδεια την περίοδο του Διοκλητιανού του μεγάλου εχθρού και διώχτη των χριστιανών. Οι γονείς της, Δωρόθεος και Ευσεβία ήταν πλούσιοι και ευσεβείς και από...