ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ,  Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ‘ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ’  ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ‘ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Αναστασία Πάπαρη

Δρ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Συνέχεια από το χθεσινό φύλλο

Άρθρο 11 – Στρατηγική και ειδικές κατευθύνσεις για το τοπίο

«Πεδιάδα Θεσσαλονίκης: η περιοχή ανάπτυξης καλλιεργειών ροδακινιάς – κερασιών στην Ημαθία – Πέλλα. Ειδικά για την προστασία του τοπίου των ορυζώνων στο Εθνικό Πάρκο, δεν κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της πρόβλεψης δημιουργίας ΒΙΟΠΑ περί των κόμβων της ΠΑΘΕ».

Ο (πρώην) Δ. Πλατέος, με δήμαρχο τον ακάματο κ. Φ. Δημητριάδη, είχε ετοιμάσει τις οικονομοτεχνικές μελέτες εγκατάστασης Επιχειρηματικού Πάρκου στον κόμβο ΠΑΘΕ και Εγνατίας, με εξασφαλισμένη την έκταση. Η ματαίωση αυτού του έργου, του οποίου η ανάπτυξη ήταν εξασφαλισμένη, θα έπρεπε να προβληματίσει περισσότερο τους μελετητές.

         Δεν αναφέρονται το Βέρμιο και τα Πιέρια, το πρώτο για τη μοναδική ομορφιά του, ειδικά στις περιοχές με μεγάλο υψόμετρο (Ξηρολίβαδο, Σέλι κλπ.) και το δεύτερο, τόσο για τη φυσική ομορφιά του, όσο και για τις ιερές σκήτες του μοναχισμού, που είναι παλαιότερες και αυτών του Αγίου Όρους.

·          Ούτε εδώ αναφέρονται οι τρεις περιοχές NATURA και Συνθήκης RAMSAR (Βερμίου, Αλιάκμονα, Δέλτα Αξιού), καθώς και η σχέση τους με τους άλλους συντελεστές ανάπτυξης.

Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:

·         Κατάστρωση σχεδίων συνολικής ανάδειξης – διαχείρισης των αστικο-φυσικών οικοσυστημάτων των πόλεων και οικισμών και ολιστική αναβάθμισή τους.

·         Αντικατάσταση της γραμμικής εξάπλωσης των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης κατά μήκος, π.χ., οδικών αξόνων και αντ’ αυτής, υιοθέτηση των ζωνών ειδικών χρήσεων (Π.Ε.Ρ.Π.Ο. κ.ά.)

·         Υιοθέτηση και εφαρμογή των διεθνών Αρχών Βιοκλιματικού Αστικού Σχεδιασμού και Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής στις πόλεις και στους οικισμούς.

·         Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πράσινο και τους Ελεύθερους Χώρους στις αστικές και ημι-αστικές περιοχές. Δημιουργία δικτύου για την κατά το δυνατό σύνδεση και ενοποίηση των ελεύθερων χώρων και πεζοδρόμων των ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων, του αστικού και περιαστικού πρασίνου, των ορεινών όγκων και των ακτών.

·         Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης των περιοχών NATURA2000. Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας  εντός της περιοχής NATURA Βερμίου, από τις μεγαλύτερες της χώρας.

·         Αποκατάσταση των παλαιών και ανενεργών λατομείων του Βερμίου  και των Πιερίων - διερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασης πρασίνου, δημιουργίας ανοικτού αμφιθεάτρου κ. ά.

·         Περιβαλλοντική και Αισθητική Αναβάθμιση της κοίτης Τριποτάμου, από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του στον Αλιάκμονα και μέχρι την περιοχή του Δέλτα.

·         Περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη του οικοσυστήματος του Αλιάκμονα με τις τεχνητές λίμνες του.

·         Δημιουργία υποδομών επίσκεψης στο Δέλτα των ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού και Γαλλικού – Συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού (Χαλάστρα).

 Άρθρο 12 - Χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων

Α. Πρωτογενής τομέας:  Δεν καταγράφονται οι υπάρχουσες και δεν προτείνονται νέες οργανωμένες εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων, ούτε και ζώνες εξόρυξης. Στο ΓΠΧΣΑΑ εντοπίζεται η εξορυκτική βιομηχανία στην Ημαθία (άρθρο 7, Β), αλλά όχι στο Χωροταξικό2020.

Β. Ενέργεια και ΑΠΕ: « Η εγκατάσταση Φ/Β και αιολικών πάρκων πρέπει να αποφεύγεται εντός ζωνών προστασίας του αγροτικού τοπίου, εντός των εθνικών πάρκων και, γενικότερα, περιοχών προστασίας (Natura 2000, δασικές περιοχές)».

Στην Ημαθία δεν προσδιορίζονται ζώνες ΑΠΕ και ΜΗΥΣ.  Προσδιορίζονται, όμως αντίστοιχα, στις ΠΕ Πιερίας, Πέλλης και Σερρών.

Δεν καταγράφηκε το εκτεταμένο αιολικό πάρκο, που είναι σε εξέλιξη στο Βέρμιο σε περιοχή NATURA 2000.

Γ. Μεταποίηση:

Στους χάρτες δεν εμφανίζονται οι προτεινόμενες στο κείμενο ζώνες Μεταποίησης και Τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων. Δεν προσδιορίζονται οι ζώνες Κτηνοτροφίας – Πτηνοτροφίας.    

Προτείνεται γενικά η οργάνωση, τόσο των υπαρχουσών, όσο και νέων περιοχών, που θα αξιοποιήσουν το υφιστάμενο καθεστώς  για την ανάπτυξη νέων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, η  εξυγίανση των υφιστάμενων Άτυπων Βιομηχανικών Ζωνών (ΑΒΖ)  μέσω ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγείανσης ή Μεμονωμένων Μεγάλων Μονάδων, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου  της Βιομηχανίας. Για τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εγκαταστάσεις σε περιοχές, όπου ήδη υπάρχουν ισχυρές τάσεις συγκέντρωσης, δίδεται η προτεραιότητα «οργάνωσής τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα, χωρίς να αποκλείεται η παραμονή τους στις υφιστάμενες θέσεις όπου αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις υφιστάμενες νομίμως άλλες χρήσεις».  

Στην Ημαθία δεν καταγράφηκαν οι χώροι μεταλλείων, ζώνες εντατικοποίησης της βιομηχανίας / βιοτεχνίας και οι τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές.

Στην περιοχή της Βέροιας και με στόχο τη διαμόρφωση Πόλου Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Συνδυασμένων Μεταφορών διαβαλκανικής εμβέλειας, προκρίνεται «η ενεργοποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τη δημιουργία – ανάπτυξη Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Κέντρων και Ζωνών Χονδρεμπορίου στις άτυπες συγκεντρώσεις σημαντικών επενδύσεων, με τη χρήση του Ν. 3982/11».

Στην Ημαθία δεν πολεοδομήθηκε η έκταση για οργανωμένο βιομηχανικό υποδοχέα, χαρακτηρισμένο ως τέτοιο ήδη από την ΕΠΑ 1983-1987. Στις ενέργειες, που προσωπικά ανέλαβα και σε επικοινωνία μου με το Υπουργείο Βιομηχανίας πριν από 3 περίπου χρόνια, με είχαν ενημερώσει, πως ενδιαφέρονται για τη μετατροπή της Βιομηχανικής περιοχής σε Επιχειρηματικό Πάρκο, που θα περιελάμβανε όλους τους τομείς παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή). Με τη σειρά μου  ενημέρωσα  την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά για άλλη μια φορά, δεν αναλήφθηκε η σχετική  πρωτοβουλία. Η έκταση αυτή δεν καταγράφεται στο Χωροταξικό2020.

Δεν προτάθηκαν Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου Ζώνες Εναλλακτικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως πρότεινε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΚΜ.

Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:

·         Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποβιομηχάνισης και της συνακόλουθης οικονομικής κρίσης, που έπληξε τον δευτερογενή τομέα παραγωγής. Ενεργοποίηση των θεσμοθετημένων βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) ή μετασχηματισμός τους σε βιομηχανικά / βιοτεχνικά πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.). Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων (ΒΕ.ΠΕ.), που προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

·         Δημιουργία Διεθνούς Διαμετακομιστικού Κόμβου και Εκθεσιακού Κέντρου στην Κουλούρα, σε συνέργεια με ΒΕ.ΠΕ. ή / και ΒΙΟ.ΠΑ. Μετεγκατάσταση εκεί του Τελωνείου και του Χημείου.

·         Ενίσχυση του ρόλου της Π.Ε. Ημαθίας ως κέντρου παροχής γενικών και ειδικών υπηρεσιών Εμπορίου, σε συνέργεια με τους μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες (Εγνατία, ΠΑΘΕ: εγκαταστάσεις εφοδιαστικών αλυσίδων – logistics κ. ά.).

·         Αναθεώρηση των διαδικασιών εγκατάστασης αλυσίδων υπεραγορών, που πλήττουν καίρια το τοπικό εμπόριο και θέσπιση νέων κινήτρων και ανταποδοτικών οφελών.

·         Επανάχρηση των αργουσών βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων του νομού με χρήσεις, με ή χωρίς ιστορική αξία, που προάγουν την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την καινοτομία, τον πολιτισμό.

ΣΤ. Τουρισμός

Για την Ημαθία δεν δίδονται ειδικές κατευθύνσεις, παρά κάποιες, που αναφέρονται ως παραδείγματα στις γενικές, όπως, π.χ.,  «Δημιουργία διαδρομών αρχαιολογικού τουρισμού (επίκεντρα: Βέροια – Νάουσα, Δίον – Πέλλα – Βεργίνα). ... Δημιουργία διαδρομών οικοτουρισμού – τουρισμού φύσης (Βέρμιο – Βόρας) και χιονοδρομικού τουρισμού. .... Εκπόνηση σχεδίων branding-place marketing (δίκτυα αρχαιολογικού τουρισμού για το σύνολο της περιφέρειας)».   

Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:

·         Ενίσχυση του Αγροτουρισμού.

·         Θεσμοθέτηση Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) για την ανάπτυξη ζωνών τουριστικών εγκαταστάσεων υψηλού επιπέδου.

·         Ανάπτυξη συνεργειών με φορείς των δημιουργικών δραστηριοτήτων (cultural industries) του νομού.

·         Στο πλαίσιο της ‘γαλάζιας ανάπτυξης’, που εξήγγειλε πρόσφατα η ελληνική προεδρία της Ε.Ε., συμβολή στη δημιουργία του Λιμένα Κίτρους Πιερίας, εξοπλισμένου με μαρίνα ιδιωτικών σκαφών, για την παράκτια διασύνδεση της Ημαθίας και της Πιερίας με τη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος. 

Άρθρο 13  - Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής

Δίδεται προτεραιότητα α) στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή των οδών ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και β) στην ολοκλήρωση της κάθετης οδού: Εγνατία Οδός – Κιλκίς – ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς – Δοϊράνη – Προμαχώνας.

Για την Ημαθία δεν αναφέρεται η υλοποίηση της καθέτου προς την Εγνατία οδό, που τη συναντά στο ύψος του κόμβου της Κουλούρας ή σε άλλη θέση, ως πρόταση.  Δεν αναφέρεται επίσης κανένα νέο έργο μεταφορικής υποδομής εντός νομού, παρά μόνο βελτιώσεις υπαρχουσών οδών. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Πιερίας και Χαλκιδικής προτείνεται μέσω της αναβάθμισης του λιμένα Λιτοχώρου και όχι  μέσω του λιμένα Κίτρους, που θα εξυπηρετούσε και την Ημαθία.

Δεν αναφέρεται η αναγκαιότητα δημιουργίας εμπορευματικού αεροδρομίου Δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:

·         Εκπόνηση ενός Γενικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το σύνολο της Π.Ε. Ημαθίας και υποκείμενων σχεδίων για κάθε δήμο. Προσδιορισμός συνεχών πλεγμάτων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, σε χωρική συσχέτιση με χώρους στάθμευσης, δημόσια κτήρια, αρχαιολογικούς περιπάτους, αστικά και περιαστικά πάρκα  κ. ά.

·         Μεταφορά των ΚΤΕΛ και των αφετηριών αστικών λεωφορείων εκτός πόλεων, σε προσδιορισμένες θέσεις από τα εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. Σύνδεσή τους με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

·         Αξιοποίηση, μετά από ειδική μελέτη, της περιοχής – κόμβου στη συνάντηση των οδών Εγνατίας και ΠΑΘΕ και του άξονα προς Ευζώνους στην περιοχή του Κλειδίου ως Διαμετακομιστικό και Επιχειρηματικό Πάρκο.

·         Αξιοποίηση του υπάρχοντος στρατιωτικού αεροδρομίου Αλεξάνδρειας ως εμπορευματικού αεροσταθμού, τουλάχιστον μέχρι τη δημιουργία του νέου Δυτικά της Θεσσαλονίκης. Ανάλογη αξιοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Παλαιοχώρι. 

·         Διερεύνηση της εφικτότητας δημιουργίας ενός νέου εμπορευματικού αεροδρομίου δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 15 - Κατευθύνσεις για τον υποκείμενο σχεδιασμό

Τόσο η χωροθέτηση των εκτός σχεδίου χρήσεων γης, όσο και οι επιμέρους πολιτικές για τα αστικά κέντρα (π.χ., αναζωογόνηση ιστορικών κέντρων) δίδονται υπό μορφή γενικών κατεθύνσεων και ο λεπτομερής προσδιορισμός τους επαφίεται στον υποκείμενο σχεδιασμό (Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια κ. ά.). Δίδεται, όμως, προβάδισμα στους δήμους, που θα παρουσιάσουν θετική πληθυσμιακή μεταβολή κατά τη δεκαετία 2010 -2020 και αναπτυξιακές προοπτικές για χωροθέτηση νέων επενδύσεων. Επίσης, δίδεται προτεραιότητα στις δημοτικές ενότητες, που δεν διαθέτουν ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/97, όπως είναι η Βέροια. Η Βέροια θα πρέπει να προσπαθήσει αρκετά για να υπερβεί αυτό τον περιορισμό, αξιοποιώντας την πρόβλεψη, όπου δίνεται σαφής προτεραιότητα σε παρεμβάσεις αναζωογόνησης του υφιστάμενου οικιστικού ιστού.

Για τις παραγωγικές δραστηριότητες δίδεται προτεραιότητα στην προώθηση οργανωμένων ζωνών παραγωγικών και εν γένει επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με τη χρήση των διαθέσιμων σχεδιαστικών εργαλείων. Και εδώ ο νομός Ημαθίας θα πρέπει να αγωνισθεί σθεναρά, καθώς δεν διαθέτει τέτοιου είδους υποδομές.

Σημείωση: Το Ιστορικό Κέντρο Βέροιας, εκτός από την Πολεοδομική Μελέτη, δεν διαθέτει άλλη μελέτη αναβάθμισης (π.χ., μελέτη ανάπλασης, Ν. 2508/1997).   Στην περίπτωση αυτή το  Χωροταξικό2020 προτείνει την αναβάθμισή του ως ΣΟΑΠ, πρόταση, που έχω ήδη παρουσιάσει στο συνέδριο της ΕΦΑ Ημαθίας  (Δεκ. 2019).

Άρθρο 19 – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Έχει γίνει αναλυτική εργασία από τα αντίστοιχα τμήματα, τόσο της ΠΚΜ, όσο και των περιφερειακών ενοτήτων, που περιλαμβάνεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου χωροταξικού.

Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:

·         Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): εκτός της ηλιακής, της  υδροηλεκτρικής και της αιολικής, επίσης της γεωθερμίας και της βιομάζας.

·         Επέκταση του Αγωγού και του Δικτύου Φυσικού Αερίου στην Ημαθία  με προτεραιότητα τις οργανωμένες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων (παρούσες και μελλοντικές), τους οικισμούς και τις πόλεις.

·         Οριστική επίλυση του ζητήματος χωροθέτησης του ΧΥΤΑ, με ενδεχόμενη αλλαγή του τρόπου επεξεργασίας των απορριμμάτων.

·         Διαχείριση των υδάτινων πόρων και διερεύνηση της εφικτότητας δημιουργίας μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων και ταμιευτήρων νερού.

·         Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης των τριών περιοχών NATURA2000 και RAMSAR του νομού  (Βέρμιο, Αλιάκμονας, Δέλτα ποταμών). Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας  εντός της περιοχής NATURA Βερμίου.

·         Αποκατάσταση των παλαιών και ανενεργών λατομείων του Βερμίου  και των Πιερίων - διερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασης πρασίνου κ. ά.

·         Περιβαλλοντική και Αισθητική Αναβάθμιση της κοίτης Τριποτάμου, από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του στον Αλιάκμονα και μέχρι την περιοχή του Δέλτα.

·         Περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη του οικοσυστήματος του Αλιάκμονα με τις τεχνητές λίμνες του.

·        Δημιουργία υποδομών επίσκεψης στο Δέλτα των ποταμών (Αλιάκμων, Λουδίας).

Συμπεράσματα - Προτάσεις

Ο Ν. 3852/2010 (νόμος ‘Καλλικράτη’) διέλυσε την επί δεκαετίες παγιωμένη διοικητική διαίρεση της χώρας και με αυτήν τις αναπτυξιακές και πολιτισμικές δομές των νομών της. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πολύ μακριά από τα προβλήματα των νομών και οι αποφάσεις του δεν έχουν, παρά μικρό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Η Π.Ε. Θεσσαλονίκης το αντελήφθη έγκαιρα και δημιούργησε θεσμούς υποστήριξης της χωρικής ανάπτυξής της.

Με την 214 σελίδων έρευνα ΟΕΠΣ2010, η οποία ήταν και παραμένει πρωτοπόρα για την σύνθετη μεθοδολογία και τις προτάσεις, που εισήγαγε, ετίθεντο οι βάσεις για μια πολυτομεακή και βιώσιμη χωρική ανάπτυξη της Ημαθίας. Το Χωροταξικό2020 δεν την έλαβε σχεδόν καθόλου υπόψη του, με αποτέλεσμα, η Ημαθία - και ιδίως η Βέροια – να υστερούν σημαντικά σε αναπτυξιακή ώθηση τα επόμενα χρόνια.

Με την έγκριση του νέου χωροταξικού, τα ήδη θεσμοθετημένα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) του νομού θα πρέπει να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα μέσω αναθεώρησής τους, ενώ η Βέροια θα πρέπει να σπεύσει στην εκπόνηση νέου ΓΠΣ. Το ίδιο το Χωροταξικό2020 θα πρέπει να αναθεωρηθεί εντός πενταετίας, ενσωματώνοντας τις αλλαγές, που επέφεραν σχετικοί νόμοι, ιδίως του 2020 (π.χ., Ν. 4685/2020).

Το Χωροταξικό2020 Κεντρικής Μακεδονίας όρισε για την περιοχή δυτικά της Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη αναπτυξιακή ενότητα, αυτήν της Ημαθίας – Πέλλας, ως το σημαντικότερο πολυπολικό σύμπλεγμα  της Κεντρικής Μακεδονίας. Αντί, λοιπόν, να μεμψιμοιρούμε για τα σημαντικά λάθη και την αδιαφορία των αιρετών κατά το παρελθόν, προτείνω οι τοπικές αυτοδιοικήσεις Α΄ και Β΄ βαθμού της Ημαθίας να συνεργασθούν με τις αντίστοιχες της Πέλλας, με σκοπό, αφενός την υλοποίηση των όποιων προτάσεων του Χωροταξικού2020, αφετέρου την κατάστρωση ΑΠΟ ΤΩΡΑ μιας στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης για την επόμενη δεκαπενταετία, που θα ανοίγει νέους ορίζοντες για την περιοχή, χωρίς να αντιστρατεύεται τις επιλογές του νέου χωροταξικού. Προς την κατεύθυνση αυτή, μπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο η εθνική νομοθεσία (π.χ., οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, Ν. 4674/2020), όσο και η πλούσια ευρωπαϊκή  (Εδαφική Ατζέντα 2020 κ. ά.).  

Εδώ ο ρόλος του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας αποδεικνύεται κεντρικός και καταλυτικός. Προτείνω με πρωτοβουλία του τη σύγκλιση μιας σύσκεψης μεταξύ των δύο αντιπεριφερειαρχών και όλων των δημάρχων Ημαθίας και Πέλλης, ώστε να τεθούν οι βάσεις μιας συνεργασίας διαρκείας, αναδεικνύοντας την περιοχή στον μεγαλύτερο αναπτυξιακό πόλο της Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από αυτόν της Θεσσαλονίκης.  Σ’ αυτή την προσπάθεια, οι αιρετοί μας θα πρέπει να αντιληφθούν, πως η περιοχή διαθέτει σημαντικό επιστημονικό δυναμικό, το οποίο οφείλουν να αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων. Από πλευράς μου και ως πρώτο βήμα, προσφέρομαι να διοργανώσω, με την στήριξή τους, ένα συνέδριο στη Βέροια, με θέμα το Χωροταξικό2020 και τις δυνατότητες ανάπτυξης του συμπλέγματος Ημαθίας – Πέλλας.

Τέλος, από τη θέση αυτή, κάνω για άλλη μια φορά έκκληση προς τον Δήμο Βέροιας να συνεργασθεί με όλους τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι, με πρωτοβουλία μου, έχουν συμφωνήσει στο κατεπείγον της αναγκαιότητας διάσωσης και επανάχρησης του Ιστορικού Κέντρου της πόλης. Η προεργασία έχει γίνει, η στρατηγική έχει κατατεθεί και συμφωνηθεί και απομένει ο Δήμος της πόλης - ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο πρώτος επισπεύδων -, να προχωρήσει, ώστε όλοι μαζί να ενώσουμε δυνάμεις για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την πόλη μας. Ο καταστροφικός σεισμός της Σάμου θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα ‘καμπανάκι κινδύνου’ για τα ετοιμόρροπα – και είναι πολλά – στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Ο προς ψήφιση νόμος του ΥΠΕΝ, που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, ας αξιοποιηθεί ως το εργαλείο αναγέννησής του και κατ’ επέκταση βελτίωσης των κοινωνικο-οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών / πολιτιστικών δεικτών της πόλης.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εμφύλιες συγκρούσεις (1821-2021)

Εμφύλιες συγκρούσεις (1821-2021)

Του ιερέωςΠαναγιώτου Σ.ΧαλκιάΔιακόσια χρόνια, φίλοι...

Δήμος Βέροιας: Ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Δήμος Βέροιας: Ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν...

Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι...

Άγγελος Τόλκας : «Η κυβερνητική αφωνία για τις εξελίξεις του Κορωνοϊού στην Ημαθία και για το νέο Lock Down είναι εκκωφαντική»

Άγγελος Τόλκας : «Η κυβερνητική αφωνία για τις...

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με...

Δωρεά έργων του Γεώργιου Κοτζαερίδη με του Ήρωες του 1821, στη ΔΕΥΑΒ

Δωρεά έργων του Γεώργιου Κοτζαερίδη με του Ήρωες του...

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Επιχείρηση...

Ορκίστηκε χθες νέος γιατρός αναισθησιολόγος, στο νοσοκομείο Βέροιας

Ορκίστηκε χθες νέος γιατρός αναισθησιολόγος, στο...

Την έλλειψη αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο Βέροιας...

 ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ!

ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ!

του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου...

Gastarbeiter… του Γιάννη Ναζλίδη

Gastarbeiter… του Γιάννη Ναζλίδη

 Περίμεναν νάρθουν  οι...

Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στο Μακροχώρι

Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στο Μακροχώρι

Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 19:00μ.μ στην περιοχή...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.040, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των...

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού που ιστορικά πραγματοποιήθηκε δύο φορές.Σύμφωνα με την παράδοση ρο 326 η μητέρα του αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ελένη, πήγε...

Στην υπογραφή της σύμβασης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» προχώρησαν την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021, παρουσία του Δημάρχου Βέροιας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, ο ...

Βγήκε και επίσημα η απόφαση για την λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Στην απόφαση που μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω, αναφέρεται τι προβλέπεται για μάσκες, self test για μαθητές και...